تبلیغات
حسابداری و حسابرسی

ادامه كاربرد اكسس (Access) در حسابداری

 

نوع مطلب :اكسس ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

24- چگونه فرم و گرارش دفتر كل ایجاد كنیم؟

طبق ماده 4 ائین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر دفترل كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سر فصل  یا كد گذاری حسابها در صفحات مخصوص ان ثبت می شود به ترتیبی كه نتیجتا" تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه ار ان امكانپذیر باشد.
طبق ماده 13  كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود.
طبق ماده 18 مودیانی كه از سیستم مكانیكی یا الكتریكی استفاده می نمایند. موظفند حداقل ماهی یك بار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مكانیكی یا الكتریكی را در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این ائین نامه به دفتر كل منتقل كنند و علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید ائین نامه یا دستورالعملهای كار ماشین و برنامه های ان را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.
 عنوان دفتر كل ؛ شماره ردیف ؛  تاریخ: روز  و ماه  ؛ شرح ؛ بدهكار  ریال و  بستانكار ریال و مانده و در نهایت جمع كل بدهكار و جمع بستانكار
برای رسیدن به این هدف و چون سیستم كامپیوتر ریز اسناد را دارد دفتر كل به شرح زیر تهیه می شود.

عنوان دفتر كل؛ نام حساب؛ شماره حساب (كد كل) شماره سند حسابداری ؛  تاریخ سند ؛ شرح ؛ مبلغ  بدهكار و مبلغ بستانكار و  مانده حساب در نهایت جمع بدهكار و جمع بستانكار  می باشد حالا برای طراحی چنین فرمی باید اول روی كواری Queriesكلیك كنید تا انتخاب شود سپس از كادر سمت راست Create query by using wizard انتخاب تا كادر Simple query wizard باز شود از قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادList Documents را انتخاب كنید و از جدول فهرست حسابها نام حسابها را انتخاب كنید   تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش فیلد شماره سند ؛ تاریخ سند ؛ نام حساب ؛ كد كل ؛ شرح سند ؛ مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار  را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید و در كادر بعدی یك نام مناسبQry Ledger اتنخاب كنید. سپس كلید Finish بزنید.

 برای تهیه فرم دفتر كل:

  از روی Qry Ledger اول فرم را انتخاب كنید و در كادر سمت راست روی گزینه Create form by using wizard دوبل كلیك یا روی گزینه Design كلیك كنید تا كادر Form wizard باز شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود. جدول اسنادQry  Ledger را انتخاب كنید . تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش كلیه موارد را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید. تا كادر انتخاب نمای فرم باز شود گزینه دلخواه خودتان را انتخاب كنید (Tabular) و كلید next را بزنید در كادر  بعدی نمای استاندارد را انتخاب كنید و سپس كلید next را بزنید  در كادر بعدی یك نام مناسبform Ledger اتنخاب كنید.سپس كلید Finish بزنید .
كلیه اسناد مربوطه نمایش داده می شود شما برای اینكه شكل فرم را تنظیم كنید اول به نمای Design طراحی رفته (از روی منوی view به ان دسترسی دارید) . برای طراحی دفتر روزنامه اول یك text box   را به قسمت Form header منتقل كنید و در روی ان نام دفتر كل در شود. و  برای اینكه عنوان های سند تكرار نشود انها هم به انجا منتقل كنید . كد كل  ؛ و  نام حساب  همراه  با text box مربوطه  را به Header  منتقل كنید .شمار سند  حسابداری ؛ تاریخ سند حسابداری  ؛ شر ح ؛ مبلغ بدهكار  مبلغ بستانكار به  ترتیب به قسمت form header ببرید ولی text box انها در قسمت Detail باقی بماند انها را تنظیم بكنید كه زیر هم قرار بگیرد.و برای اینكه دفتر كل باید مانده داشته باشد. یك برچسب (Label)داشته باشد از منوی نوار ابزار یك برچسب درك كنید و در كنار سمت چپ عنوان مبلغ بستانكار بگذارید. و  نام انرا به مانده حساب تغییر دهید.و یك text box از نوار ابزار درك كنید و در كنار سمت چپ مبلغ بستانكار بگذارید تا در ان بتوان محاسبات مانده حساب انجام داد.
و برای اینكه  اسناد در فرم جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت form footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید.سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه كل اسناد و جمع همه ی انها را یك جا  مشاهده می كنید  .  حالا انرا اجرا كنید فرم دفتر روزنامه  را مشاهده كنید .

برای گزارش دفتر كل به شرح زیر عمل كنید:

در َAccess 2003  از لیست objects روی گزینه Reports كلیك كنید تا انتخاب شود و از كادر سمت راست گزینه create report by using wizard را تنتخاب روی ان دوبل كلیك و یا از منوی بالای Design را انتخاب كنید . كادر Report باز می شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادQry Ledger را انتخاب كنید  تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش نام حساب؛ شماره سند حسابداری ؛ تاریخ سند ؛ كد كل شرح سند مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار  را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید.در كادر جدید یك فیلد بعنوان سطر اول انتخاب كنید و كلید  next را  بزنید تا كادر بعدی باز شود مراحل ترتیب صعودی را تا چهار مرحله به دلخواه خوتان تنظیم كنید نمای گزارش را و همچنین حالت پرینت صفحه را مشخص كنید. و كلید next را بزنید. حالت درج مطالب را مشخص كنید. و كلید next را بزنید و در نهایت یك نام مناسب برای گزارش Rpt Ledger خود انتخاب كنید و كلید Finish را بزنید . گزارش اسناد شما اماده اجرا میباشد انرا اجرا كنید سیستم خود كار ایكن گزارش را ایجاد می كند روی ان كلیك كنید تا انتخاب شود سپس روی گزینه Designكلیك كنید تا به قسمت طراحی بروید قسمت طراحی شامل شش قسمت به شرح ذیل میباشد.
 Report Header
  Page Header
  Header
  Detail
Page Footer
Report Footer        
 یك Text box برای درج نام دفتر كل به قسمت Report Header  درك كنید و روی ان نام دفتر كل درج كنید؛ فیلد نام حساب؛ و  كد كل همرا با text box ان به قسمت Headerمنتقل كنید و شماره سند حسابداری  و  تاریخ سند حسابداری   ؛ كد كل ؛ شرح سند ؛: مبلغ بدهكار  و مبلغ بستانكار به قسمت Header درك كنید ولی Text Box در قسمت Detail باقی بماند. و سپس روی منوی View كلیك كنید تا برنامه اجرا شود . شما گزارش را بصورت سند حسابداری مشاهد می كنید.و  برای اینكه اسناد شما از خط كشی برخوردار باشد از منوی Line / Border width خطوط مورد نیاز را انتخاب كنید . عنوان ها را از منوی Special Effect flat تنظیم كنید تا گزارش دفتركل  مورد دلخواه شما ارایه شود .
و برای اینكه دفتر كل باید مانده داشته باشد. یك برچسب (Label)داشته باشد از منوی نوار ابزار  یك برچسب درك كنید و در كنار سمت چپ عنوان مبلغ بستانكار بگذارید. و نام انرا به مانده حساب تغییر دهید.و یك text box از نوار ابزار درك كنید و در كنار سمت چپ مبلغ بستانكار بگذارید تا در ان بتوان محاسبات مانده حساب انجام داد.روی text box مانده  راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید  تا انتخاب شود سپس انرا به  این  فرمول [مبلغ بستانكار] -[مبلغ بدهكار] = تبدیل كنید. و  برای اینكه جمع مانده دفتر كل بصورت تجمیع نشان داده شود از گزینه Running sum گزینه Over Group را انتخاب كنید .
و  برای اینكه  اسناد در فرم گزارش دفتر كل جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت Report footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید. سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه جمع كل اسناد در دفتر كل   مشاهده می شود.

 لازم  به  یاد اوری است در حال حاضر دفاتر دستی روزنامه  و كل بصورت هر ما یك سند درج می شود كه براساس مانده  ترازكل ماهیانه ثبت می شود. و در دفتر روزنامه و دفتر كل شرح اسناد هم از فهرست حسابهای كل استفاده می شود نه از شرح اسناد حسابداری.

25-چگونه از روی تراز ازمایشی دفتر كل صورنهای مالی تهیه كنیم؟

جواب) بعد از تهیه تراز ازمایشی دفتر كل یك سری تعدیلات  باید انجام شود. تا تراز بعد از  تعد یلات بدست اید و برای اینكه تعدادی از حسابها با ماهیت ان مغایرت دارد از جمله : هزینه انتقالی به دوره  اتی ؛ تفكیك حصه جاری و بلند مدت ؛ تهاتر حسابها ؛ حسابهای كه بعنوان مثال ماهیت بدهكار دارد در تراز كل  بستانكار شده و  برعكس؛ پیش پرداخت سرمایه ای ؛ علی الحساب سرمایه ای ؛تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریهای ؛  موجودی كه ماهیت سرمایه ای دارد ... ؛ كه در این مورد اصول حسابداری تعدیلات طبقه بندی پیشنهاد می كند تا تراز نهای كه صورتهای مالی  براساس ان به سود و زیان   و تراز نامه قابل تفكیك باشد به دست اید.

26- چگونه در  اكسس (Access)  تاریخ میلادی را  به هجری شمسی تبدیل كنیم ؟

  جواب ) برای اینكه هنگام تهیه فرم یا گزارش تاریخ روز هم روی ان درج شود ما باید هنگام تهیه فرم یا گزارش به نمای view  یا Design   برای طراحی رفته و از منوی نوار ابزار 'گزینه text box  را درك كنید درقسمت Form Header , Report Header  قرار دهید و روی ان راست كلیك كرده تا لیست مربوطه باز شود . گزینه Properties را كلیك كنید تا كادر Text box باز شود برگه Format   را انتخاب كنید . روبروی Format  از مثلث كوچك  Short Date  را انتخاب كنید . سپس به  Text box مربوطه رفته و فرمول 226899-()now= درج كنید سپس انرا Save كنید و اجرا نماید تاریخ میلادی تبدیل به هجری شمسی می شود . 

27-برای تهیه چرخه عملیات كالا در اكسس (Access)به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟

جواب ) همانطور كه در سوال14 فرم اصلی main form  به ان اشاره شد برای حسابهای موجودی مواد و كالا یك كلید ی بنام(Command Button)  تعریف شده است باید اطلاعات زیر  برای ان تعریف كنیم تا به سیستم موجودی مواد و  كالا دست رسی داشته باشیم.           
1- تنظیمات
2- اداره دریافت:
         2-1- كدینگ محل نگهداری موقت كالا.
         2-2- رسید موقت .
         2-3- حواله خروج كالا.
         2-4- حواله نمونه ازمایشگاه.
         2-5- پاسخ واحد بازرسی.
         2-6- گزارشات اداره دریافت كالا:
              2-6-1- گزارش عماكرد فروشندگان.
              2-6-2- گزارش گردش كالا.
              2-6-3- گزارش موجودی.
              2-6-4- گزارش رسید موقت .
              2-6-5- گزارش حواله خروج .
              2-6-6- گزارش حواله بازرسی.
3- سیستم انبار.
       3-1 - كدینگ اطلاعات.
      3-2- موجودی اول دوره.
      3-3- رسید انبار .
      3-4- صادره انبار (حواله انبار)
      3-5- درخواست كالا.
      3-6- تایید درخواست كالا.
      3-7- انبار گردانی:
             3-7-1- تنظیمات انبارگردانی.
             3-7-2- ورود اطلاعات شمارش كالا براساس لیست شمارش یا تك شمارش
             3-7-3- تعدیلات انبار گردانی
            3-7-4- گزارش صورت مغایرت.
            3-7-5- گزارش لیست موجودی نهایی .

4-پشتیبانی:
       4-1- تهیه پشتیبانی.
       4-2- تحقیق و بروزرسانی
5- انبارداری.
  5-1- طبقه بندی موجودی كالا.
 
6-درخواست خرید:
   6-1- اطلاعات درخواست خرید .
   6-2- تایید مقدار درخواست خرید
7-حسابداری انبار.
8-گزارشات :
     8-1- گزارش كدینگ كالا برای طبقه بندی .
     8-2- گزارش نقطه سفارش.
     8-3-گزارش رسید موجودی.
     8-4-گزارش حواله انبار.
     8-5- گزارش گردش موجودی كالا.
     8-6-گزارش كاردكس موجودی كالا.
     8-7- گزارش موجودی كالا.
     8-8- گزارش اقلام راكد.
     8-9-گزارش خرید فصلی.
     8-10- گزارش در خواست كالا.
     8-11- گزارش در خواست خرید .
     8-12- گزارش مقایسه برنامه ریزی تولید با موجودی صادره از انبارها.
     8-13- گزارش موجودی كالای ساخته شده .
     8-14- گزارش در جریان ساخت.
     8-15- گزارش كنترل موجودی مواد اولیه .
     8-16-گزارش موجودی پای  كار.
     8-17- گزارش كاردكس حسابداری
     8-18- گزارش لیست قیمت گزاری شده
     8-19- گزارش كالای امانی .
     8-20- گزارش موجودی ارسالی به شعب و  نمایندگی .
    و غیره

9-برنامه ریزی  تولید :
    9-1- برنامه ریزی تولید تعدادی.
    9-2- برنامه ریزی  تولید  ریالی .
   9-3- بودجه بندی خرید  ؛ فروش كالا

28- برای تهیه لیست حقوق و مزایای در اكسس (Access) از چه اطلاعاتی استفاده بكنیم؟

جواب) همانطور كه در سوال 14 فرم اصلی main form  به ان اشاره شد برای حسابهای حقوق و دستمزد  یك كلید ی بنام (Command Button)  تعریف شده است باید اطلاعات زیر  برای ان تعریف كنیم تا به سیستم حقوق و دستمزد  دسترسی داشته باشیم.
نام شركت
سال مالی
ماه
ردیف
كد پرسنلی
نام
نام خانوادگی
نوع استخدام
شغل
كاركرد عادی
غیبت
اضافه كاری
اضافه كاری مدیران
حق ماموریت
حقوق پایه
حق جذب
حق مسكن
حق خواربار
حق اولاد
تفاوت تطبیق
فوق العاده  كارایی
فوق العاده  شغل
حق سنوات
 حقوق مدیران
حق جذب مدیران
پاداش ایاب و  ذهاب
فوق العاده خلاقیت
حق سرپرستی
اضافه كاری
 اضافه كاری مدیران
حق ماموریت
كارانه
حق تغذیه
فوق العاده
سایر مزایای مدیران
سایر مزایا
بدهی ماه جاری
بن كارگری
تلفن همراه
حق فنی
حق نهاری
بیمه سهم كارمند
بیمه سهم كارگر
مالیات
مساعده
حق اشتراك
كسور متفرقه
كسور ناهاری
خواربار
بیمه ایران
بیمه بازنشستگی
جمع اقساط وام
خدمات اینترنیت
خدمات درمانی
بدهی كاركنان
بدهی ماه قبل
بیمه كارفرما
بیمه بیكاری
بیمه بازنشستگی
 بیمه خدمات درمانی
 بیمه ایران
وام اضطراری
وام ضروری
وام مسكن
وام موتورسیكلیت
وام خودرو
وام حج  تمتع
وام ضروری 2
وام مسكن وجوه اداره شده
وام خرید موبایل و كامپیوتر
معافیت مسكن
مشمول بیمه
مشمول مالیات
جمع حقوق و مزایا
خالص پرداختی

29- برای تهیه حكم كارگزینی پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟
جواب) حكم كارگزینی یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
 نام شركت
خانم
اقای
نام:
نام خانوادگی:
شماره پرسنلی:
نام پدر:
وضعیت  تاهل:
تاریخ  تولد:
محل تولد :
تعداد فرزند:
مدرك تحصیلی:
وضعیت نظام وظیفه:
رشته: تاریخ استخدام:
پست سازمانی:
محل سازمانی:
محل خدمت:
نوع حكم:
شرح حكم:
حقوق و مزایا:
     الف- پایه حقوق
     ب - فوق العاده كارایی
     پ- فوق العاده خلاقیت
     ت - فوق العاده جذب
     ث - فوق العاده پست سازمانی
     ج- فوق العاده شغل
     چ -تفاوت تطبیق
     ح- سنوات
     خ - حق عائله مندی
     د- حق مسكن
     ذ- بن كارگری
     و غیره
جمع
توضیحات
تاریخ اجرای حكم:
تاریخ صدور حكم:
نام و  نام خانوادگی مقام مسئول:
عنوان پست ثابت سازمانی:
شماره حكم:
نسخه اول  :
نسخه دوم :
نسخه سوم:

30- برای تهیه فرم ارزشیابی و تعیین حقوق و مزایا پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟
جواب) فرم ارزشیابی و  تعیین حقوق و مزایا  یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
نام:
نام خانوادگی:
مدرك تحصیلی:
رشته:
تاریخ اخذ :
وضعیت  نظام  وظیفه:
وضعیت  تاهل:
تعداد فرزند:
سوابق شغلی:
     عنوان شغل
     نام موسسه
     از  تاریخ  تا
    مدرك
    ماه
   سال
    جمع
پیشنهادات معاونت مربوطه:
پست سازمانی:
درصد كارایی:
درصد حق جذب:
توضیحات:
       جمع حقوق ؛ كارایی و جذب:
امتیازات شاغل
امتیاز شغل
جمع
حق مسئولیت
جمع
امتیاز كارایی
جمع
ضریب حقوقی:
عدد  ثابت:
حقوق پایه:
حق جذب:
حق اولاد:
حق مسكن :
بن خواربار:
فوق العاده تطبیق:
فوق العاده شغل:
سنوات :
جمع حقوق و مزایا :
تهیه كننده:
                 تاریخ
                امضاء
تایید كننده:
                 تاریخ
                امضاء
تصویب كننده:
                 تاریخ
                امضاء

31- برای تهیه لیست پرداخت حقوق و مزایا پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟
جواب) لیست پرداخت حقوق و مزایا  یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
لیست پرداخت حقوق
سال مالی
ماه
تاریخ    گزارش
ردیف
كد  پرسنلی
نام
نام خانوادگی
شماره حساب بانكی
نوع حساب
خالص پرداختی
مبلغ  به حروف
جمع خالص پرداختی

32-برای تهیه حكم ماموریت داخلی پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) حكم ماموریت داخلی یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
شماره
تاریخ
الف)
       نام
       نام خانوادگی
      محل ماموریت
      از  تاریخ
      تا  تاریخ
     به  مدت
    وسیله مسافرت:
            هواپیما
            قطار
           اتوبوس
           شركتی
           شخصی
به منظور :
تاریخ  درخواست:
امضاء:
ب)
با ماموریت موافقت  می شود
با ماموریت موافقت  نمی شود
نام
نام خانوادگی
سمت
تاریخ
امضاء
ج)
گزارش ماموریت
توضیحات
سایر موارد :
هزینه اقامت شخصی
میهمان
سایر 
توضیحات
تاریخ
امضاء
د)
امور اداری:
تاریخ
امضاء
ه)
امور اداری / امور مالی و بودجه:
معاون پشتیبانی
توضیحات

33-برای تهیه لیست مالیات پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) لیست مالیات یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه  برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
سال مالی
ماه
ردیف
نام
نام خانوادگی
كد  پرسنلی
درامد مشمول مالیات
      مستمر
     غیر مستمر
     جمع ماه
     جمع سال
مالیات سال تا بحال
 مالیات مكسوره قبلی
مالیات ماه جاری
جمع افراد شاغل:
تعداد
نفر
جمع كل

34-برای تهیه لیست بیمه پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) لیست بیمه یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
لیست بیمه:
شعبه:
شماره  كارگاه :
سال مالی
ماه
ردیف
نام
نام خانوادگی
نام  پدر
شماره شناسنامه
كد  پرسنلی
شغل
شماره بیمه
كد ملی
جنسیت
مركز  بازنشستگی
تاریخ  استخدام
تاریخ  پایان خدمت
كاركرد
غیر ایرانی
مزد ماهانه
مزد روزانه
ماخذ  بیمه
بیمه
كل حقوق و مزایا
مزایای مشمول
سایر كسور
خالص پرداختی
محل امضاء
محل مهر و امضاء كارفرما
جمع كل مزد ؛ ماخذ  بیمه؛ كل حقوق و مزایا و سایر كسور
جمع كل مزد روزانه ؛ بیمه ؛ مزایای مشمول و خالص پرداختی
بیمه سهم كارمند
بیمه سهم كارفرما
 بیمه بیكاری
جمع كل بیمه
تعداد افراد
     زن
    مرد
 35 -برای تهیه فرم حضور و غیاب پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) فرم حضور و غیاب یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
سال مالی
ماه
كد  پرسنلی
نام
نام خانوادگی
روز
تاریخ
ورود  اول
خروج  اول
ورود  دوم
خروج  دوم
ورود سوم
خروج سوم
كاركرد لازم
حضور كاری
كاركرد ساعتی
كاركرد خالص روزانه
اضافه كاری مجاز
اضافه كاری غیر مجاز
غیبت مجاز
غیبت غیر مجاز ساعتی
غیبت غیر مجاز روزانه
ماموریت ساعتی
ماموریت روزانه
ماموریت شبانه روزی
مرخصی استعلاجی ساعتی
مرخصی استعلاجی روزانه
مرخصی استحقاقی ساعتی
مرخصی استحقاقی روزانه
مرخصی بدون حقوق ساعتی
مرخصی بدون حقوق روزانه
توضیحات
جمع
از قسمت كاركرد لازم تا قسمت توضیحات احتیاج به جمع دارد .  تا در محاسبه لیست حقوق و دستمزد  ؛ محاسبه مرخصی و  بیمه و غیره از انها استفاده كرد .

36-برای تهیه چرخه حسابهای انتظامی در اكسس (Access)به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟

جواب ) همانطور كه در سوال14 فرم اصلی main form  به ان اشاره شد برای حسابهای انتظامی یك كلید ی بنام(Command Button)  تعریف شده است باید اطلاعات زیر  برای ان تعریف كنیم تا به سیستم حسابهای انتظامی  دست رسی داشته باشیم.
شركت
طرح
قرارداد
تاریخ صدور
تاریخ سررسید
تاریخ اخرین تغییر
نوع ضمانتنامه
      پیش پرداخت
      كسور وجه اضمان
      حسن اجرای تعهدات
      شركت در مناقصه/ مزایده
وضعیت ضمانتنامه
             دریافت
             تمدید
             تقلیل و تمدید
             تقلیل
             افزایش
             ضبط
             ابطال     
شماره نامه وارده
تاریخ نامه وارده
شماره نامه ارسالی
تاریخ نامه ارسالی
شماره پرونده
شماره ضمانتنامه
تاریخ ضمانتنامه
سوابق ضمانتنامه
مبلغ ضمانتنامه
          بدهكار
          بستانكار
بانك
اخرین وضعیت
      در حال پیگیری
      انجام شد
توضیحات
وغیره
باتوجه به انتخاب نوع ضمانتنامه و وضعیت ضمانتنامه می توان گزارش ضمانتنامه به ترتیب شماره ضمانتنامه ؛ بترتیب شركت ؛ بترتیب طرح ؛ بترتیب تاریخ تغییر ؛ نترتیب نوع ضمانتنامه ؛ بترتیب وضعیت و بترتیب تاریخ سررسید تهیه كرد.


برنامه نویسی با ویژوال بیسیك

 

نوع مطلب :خدمات كامپیوتر ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

 
                                                      ویژوال بیسیك

1-چگونه با ویژوال بیسیك فرم ورود به سیستم طراحی كنیم؟

نرم افزار وی‍ژول بیسیك را نصب كنید. سپس انرا  اجراكنید از منوی file گزینه Add project را كلیك كنید . كادر Add project  باز می شود . این كادر سه برگ دارد
   ایجاد پروژه جدیدnew
 نمایش اسامی پروژه های موجودExisting
Recent نمایش اسامی پروژه های كه اخیرا" مورد استفاده قرار گرفته اند
كلید  Open باز كردن یا ایجاد
كلید Cancel لغو عملیات
كلید كمكHelp
از برگ new  روی Standard ExٍE  كلیك كنید تا انتخاب شود . سپس روی كلید open  یك فرم project  جدید و همراه ان یك فرم خالی باز می شود می توانید از منوی نوار ابزار روی گزینه Add Form دوبل كلیك كنید یك فرم خالی ایجاد  می شود برای طراحی فرم ورود به سیستم احتیاج به یك Labelبنام لطفا" رمز را وارد كنید و یك Text box دو Command   انهارا از روی نوار ابزار به روی فرم درگ كنید.و برای تغییر شرح Label , Command روی منوی properties window  از نوار ابزار كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود سپس هنگام انتخاب هر كدام روبروی Caption لطفا" رمز را وارد كنید ,یكی از command به Cancel و دیگری به ok تغییر دهید شما می توانید یك Label دیگری مثلا:" به سیستم حسابداری خوش امدید تعریف كنید.هنگامی كه فرم را انتخاب كرده اید از كادر تنظیمات روی بروی Name  این كلمه frm Login درج شود  ما برای هرقسمت از فرم ایجاد شده به شرح سئوال 2 كد تعریف می كنیم تا قابل اجرا شدن باشد.   برای پیروی از برنامه ویژوال بیسیك هنگام تعریف از كلمات مختصر به شرح ذیل استفاده كنید:
command= cmd
Text Box=txt
Form=Frm
در اخر روی گزینه Save كلیك كنید از شما سئوال می شود Group , Project , form1 روی كلید yes كلیك كنید تا save شود.

2- كد برنامه فرم فوق را چگونه بنویسیم؟

Private Sub cmdCancel_Click()
LoginSucceeded = False
Me.Hide
End Sub

Private Sub cmdOK_Click()
If txtpassword = "password" Then
Me.Hide
frmform2.Show
Else
MsgBox "Invalld Password,try againl", , "Login"
txtpassword.SetFocus
End If

End Sub

Private Sub Form_Load()
 '
 'Get userid and password
 '
 frmLogin.Show
End Sub
برای كلیدَcancel كد  me.Hide تعریف شده كه هنگام كلیك روی ان فرم بسته می شود.
برای كلید ok  اول شرط درست بودن پسورد وارد شده توسط كاربر را بررسی می كند اگر درست باشد فرم بسته می شود و فرم شماره 2 كه مثلا"main form Accounting باز می شود و اگر پسورد غلط باشد به شما پیام میدهد كه invalld password try again  دو باره سعی كنید  در این مرحله فوكوس به txt Password منتقل می شود.
توجه Password ابی رنگ در داخل گیومه كلمه رمز می باشد و اختیاری می باشد به دلخواه خودتان تنظیم كنید.


3- چگونه یك فرم  درفترچه تلفن ایجاد بكنیم؟
یک فرم بنام user form ایجاد کنید .

 روی ان 6 Text Boxبه نام های
txtFirstName

txtLastName

txtAddress

txtCity

txtState

 

txtZip

و 6 Label از شماره 1 الی 6 و چهار دکمه به نام های  Exit  , Next , Save , Prev  برای خارج شدن ؛ رفتن مرحله بعدی ؛ ذخیره کردن و به عقب برگشتن .
4- كد برنامه فرم دفترچه تلفن چگونه بنویسیم؟
Option Base 1
Option Explicit
Public RecIndex As Integer
Public RecLength As Integer
Public Cnumber As Integer
Public x As Integer
Public Sub update_Form()
txtFirstName.Text = AddrEntrys(RecIndex).FName
txtLastName.Text = AddrEntrys(RecIndex).LName
txtAddress.Text = AddrEntrys(RecIndex).Addr
txtCity.Text = AddrEntrys(RecIndex).City
txtState.Text = AddrEntrys(RecIndex).State
txtZip.Text = AddrEntrys(RecIndex).Zip
End Sub
Public Sub Get_Data()
AddrEntrys(RecIndex).FName = txtFirstName.Text
AddrEntrys(RecIndex).LName = txtLastName.Text
AddrEntrys(RecIndex).Addr = txtAddress.Text
AddrEntrys(RecIndex).City = txtCity.Text
AddrEntrys(RecIndex).State = txtState.Text
AddrEntrys(RecIndex).Zip = txtZip.Text


End Sub
زیر دکمه Exit درج شود
Private Sub cmdexit_Click()
Cnumber = FreeFile
Open "AddrBook.Dat" For Random As Cnumber Len = RecLength
For x = 1 To MaxRecords
    Put Cnumber, x, AddrEntrys(x)
Next x
Close Cnumber
End
End Sub
زیر دکمه Next در ج شود.
Private Sub cmdNextRec_Click()
If RecIndex < MaxRecords Then
   Call Get_Data
   RecIndex = RecIndex + 1
   Call update_Form
 End If
End Sub
زیر دکمه Prev در ج شود.
Private Sub cmdPrevRec_Click()
If RecIndex > 1 Then
   Call Get_Data
   RecIndex = RecIndex - 1
   Call update_Form
 End If
End Sub
زیر دکمه Save درج شود.
Private Sub cmdSaveRec_Click()
Cnumber = FreeFile
Call Get_Data
Open "AddrBook.Dat" For Random As Cnumber Len = RecLength
  Put Cnumber, RecIndex, AddrEntrys(RecIndex)
Close Cnumber
End Sub
زیر فرم user form درج شود
Private Sub UserForm_Click()
Label1.Caption = "First Name"
Label2.Caption = "Last Name"
Label3.Caption = "Address"
Label4.Caption = "city"
Label5.Caption = "State"
Label6.Caption = "Zip"
RecIndex = 1
RecLength = Len(AddrEntrys(1))
Cnumber = FreeFile
Open "AddrBook.Dat" For Random As Cnumber Len = RecLength
If Not EOF(1) Then
  For x = 1 To MaxRecords
     Get Cnumber, x, AddrEntrys(x)
     Next x
  End If
  Close Cnumber
  RecIndex = 1
  Call update_Form
End Sub

در قسمت ماژول درج شود
Public Const MaxRecords As Integer = 30
Public Type AddrRec
  FName As String * 15
  LName As String * 25
  Addr As String * 50
  City As String * 30
  State As String * 20
  Zip As String * 20
End Type
Public AddrEntrys(MaxRecords) As AddrRec

5- چگونه در ویژوال بیسیك منو و زیر منو تعریف بكنیم؟

6-چگونه از فرم تعریف شده به Excel دسترسی پیدا كنیم؟

7 چگونه از فرم تعریف شده بهword  دسترسی پیدا كنیم؟
Sub Open_Word_Document()

'Opens a Word Document from Excel

Dim objWord As Object

Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.Visible = True

'Change the directory path and file name to the location
'of your document

objWord.Documents.Open "C:\test.doc"

End Sub

برای باز كردن ورد از اكسل براساس برنامه فوق باید
اول فایل ورد در قسمت سی بنام test.doc  بصورت
ورد ذخیره كرد وسپس برنامه فوق درسمت ماكرو بنام
open_word_Document 
ایجاد كنیم تا برنامه ورد در اكسل قابل دسترسی باشد.
برنامه فوق می توان زیر Commad Button نوشت به شرطی كه خط اول برنامه به commad Button تغییر كند.لغات حسابرسی

 

نوع مطلب :فرهنگ لغات حسابداری و حسابرسی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

لغات حسابرسی

Accelerated cost Recovery system    سیسیتم شتابدار بازیابی بهای تمام شده
Accompanying Information    اطلاعات همراه
Accounting changes    تغییرات حسابداری
Accounting and review services    خدمات بررسی و حسابداری
Accrued expenses    هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
Accrued Liabilities    بدهیهای پرداخت و ثبت نشده
Additional paid in capital    صرف سهام
Additional tests of controls    ازمونهای اضافی کنترلها
Adverse opinion    نظر مردود
Aged trial balance    جدول سنی بدهکاران
Agreed upon procedures    روشهای مورد توافق
Analytical procedures    روشهای تحلیلی
Articles of incorporation    شرکتنامه
Assertions    ادعاها
Assessments    ارای صادره دادگاها
Attestation    اعتبار دهی
Audit trial    زنجیر عطف حسابرسی
Auditors Report    گزارش حسابرسان
Authorization    مجوز
    
   
Backlog    پس مانده
Balance sheet approach    رویکرد(نگرش) ترازنامه ای
Bearer Bonds    اوراق بهادار بی نام
Bill of Lading     بارنامه
Bill of materials    برگ درخواست مواد
Bonds    اوراق قرضه
Brokers Advice    اعلامیه کارگزاران
Bylaws    اساسنامه
   
   
Capital Expenditure    مخارج سرمایه ای
capital stock    سهام سرمایه
Certificate of Deposit    گواهینامه سپرده ثابت
Change fund    پول خرد
Check register    دفتر صدور چک
Claim    ادعا
Clerical Accuracy    صحت محاسبات ریاضی
Collection agency    موسسه خدماتی وصول مطالبات
Comfort letter    نامه پشتیبانی
Commitments    تعهدات
Compensating Balance    مانده جبرانی
Compilation Compile    تنظیم (صورتهای مالی)
Comprehensive Bases of Accounting    مبانی جامع حسابداری
Computer Assisted Audit Techniques     شیوه های حسابرسی به کمک کامپیوتر
Confirmation    تاییدیه بانک
Confirmation letter     تاییدیه بانک
Confirmation request    درخواست تاییدیه
Conservatism    اصل احتیاط
Consideration of internal control structure    ارزیابی ساختار سیستم کنترل داخلی
Consignment    کالای امانی
Contingencies    احتمالیها
Contingent Liability    بدهی
Contributions    کمکها
Control listing    لیست کنترل
control risk    احتمال خطر کنترل
Cost Accounting Standards Board    هیات استانداردهای حسابداری صنعتی
Cruising    دید زدن
Current yield    بازده جاری
Cutoff    انقطاع زمانی
Cutoff Statement    صورت حساب مقطعی
   
   
Date of Record    تاریخ شناسای سهامداران مشمول سود
Debenture Bonds    اورق قرضه
Debt Capital    بدهیهای بلند مدت
Departure    انحراف عدول
Detection risk    احتمال خطر عدم کشف
Direction of testing    سمت ازمونها
Disclaimer of opinion    عدم اظهار نظر
Disclosure checklist    چک لیست افشاء
Disclosure of replacement cost information    افشای اطلاعات بهای جایگزینی
Diversified company    شرکت با فعالیت نا متجانس
Dividend record book    راهنمای سود هرسهم
   
   
Earnings per share     سود هر سهم
Effectiveness    اثر بخشی
Efficiency    کارایی
Electronic point of sale system    سیستم استقرار پایانه در محل خرده فروش
Employee fraud     تقلب کارکنان
Engagement letter    موافقتنامه حسابرسی
engineering order    دستور تولید
Equity Capital    حقوق صاحبان سهام
Examination    رسیدگی
Exception    ایراد
Explanatory paragraph    بند توضیحی
Extraordinary items    اقلام غیر مترقبه
   
   
Factoring company    موسسه خدمات وصول مطالبات
Fairness    مطلوبیت (ارایه)
Financial Accounting standards board    هیات استانداردهای حسابداری مالی
Financial Audit    حسابرسی صورتهای مالی
Financial Forecasts    صورتهای مالی براوردی
Financial projections    پیش بینی های خاص مالی
firm    موسسه
Foot    امتحان جمع
Footing    جمع عمودی
Foreign operations    عملیات خارجی
Form writing machine    ماشین صدور صورتحساب
Fully Diluted Earnings per share    سود تقلیل یافته هر سهم
   
General Risk Contingencies    احتمالیهای مربوطه به مخاطرات عمومی
Generally Accepted Accounting principles    اصول پذیرفته شده حسابداری
Generally Accepted Auditing Standards    استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
   
Indenture Trust indenture    قرارداد انتشار اوراق قرضه
Independent Trustee    امین مستقل
Inherent Risk    احتمال خطر ذاتی
Intrim Audit work    حسابرسی ضمنی
introductory paragraph    بند مقدمه
Inventory Tag    برگ شمارش موجودی
Investigation    پی جویی
   
Job ticket / time ticket    برگ کارکرد
Journal Voucher    برگه سند حسابداری
   
Kiting    چک بازی
   
Lapping    کلاه به کلاه کردن
Last Day of Field work    اخرین روز اجرای عملیات
Lawyers Letter    درخواست تاییدیه وکیل حقوقی
Lessee    مستاجر (اجاره های بلند مدت)
Letter for underwriter    نامه برای ضامن اتشار
Letter of inquiry    درخواست تاییدیه وکیل
Liability Representation    تاییدیه بدهیها
Licenses     حق پروانه
Likely Errors in the Financial Statements    اشتباهات احتمالی در صورتهای مالی
Limited Assurance    اطمینان نسبی
Liquidation Value    ارزش تسویه
Litigation    دعاوی مطروحه
Lock box    صندوق پستی ویژه
Loss Contingencies    زیانهای احتمالی
Loss payable Endorsement    بیمه به نفع دیگران
Lower of cost or market    اقل بهای تمام شده یا بازار
   
Management Assertions    ادعاهای مدیریت
Management Fraud    تقلب مدیریت
Management Letter    نامه مدیریت
Management performance Audit    حسابرسی عملکرد مدیریت(حسابرسی عملکرد)
manager    مدیر (حسابرسی)
marketable Securities    اوراق بهادار قابل داد و ستد
material    با اهمیت
materiality    اهمیت
minutes book    صورت جلسات (هیات مدیره و مجامع عمومی)
misleading    گمراه کننده
modifying language    عبارت تعدیلی
   
Negative Assurance    اطمینان سلبی
Negative confirmation    تاییدیه منفی
Negative Opinion    نظر منفی
Negotiable Securities    اوراق بهدار قابل نقل و انتقال
Nonpublic company    شرکت سهامی خاص
   
Observation    نظارت
Operating method    روش عملیاتی(اجاره بلند مدت)
Operational Audit    حسابرسی عملیاتی
Opinion Paragraph    بند اظهار نظر
Overstatement    بیش از واقع نشان دادن
   
Pay master    متصدی پرداخت
Pending Litigation    دعاوی در شرف طرح
Periodic inventory system    سیستم ادواری موجودیها
perpetual inventory system    سیستم ثبت دایمی موجودیها
Petty cash    تنخوا گردان
Pledging of Receivables    گرو گذاری دریافتنیها
Positive confirmation    تاییدیه مثبت
Primary Earnings Per share     سود اولیه هر سهم
Principal Auditor    حسابرس اصلی
Projected Error    خطای تعمیم یافته
Promoter    بانی (شرکت)
Proof of cash    صورت مغایرات بانک چهار ستونی
Prospective financial statements    صورتهای مالی پیش بینی شده
Public company    شرکت سهامی عام
Purchase commitment    تعهدات خرید
   
Qualification    شرط
Qualified opinion    نظر مشروط
Qualifying Language    عبارت شرطی
Quality control standards    استاندارد های کنترل کیفیت
   
Rearrangement    تجدید ارایش
Reconcile    مغایرت گیری
Reconciliation    صورت مغایرات
Recource      حق رجوع
Redemption fund    وجوه باز خرید اوراق قرضه
Registered bonds    اوراق بهادار بانام
Registration statement    تقاضای پذیرش (در بورس اوراق بهدار)
Related party transaction    معامله اشخاص وابسته
Remittance Advice    نامه همراه چک
Replacement cost information    اطلاعات بهای جایگزینی
Report on internal control    گزارش سیستم کنترل داخلی
Reservation    ایراد
Revenue Expenditure    مخارج جاری
Review    بررسی (صورتهای مالی)
 Risk Assessment    براورد احتمال خطر
Random selection    انتخاب تصادفی
Ratio estimation    براورد نسبتی
Reclassification entries    اصلاحات طبقه بندی
Reconcile    مغایرت گیری
Record    رکورد (کامپیوتر)
Record laout    نقشه / طرح رکورد
Registration statements    تقاضای پذیرش
Related party transaction    معاملات اشخاص وابسته
Relative risk    احتمال خطر نسبی
Reliability    قابلیت اعتماد
Reportable conditions    شرایط قابل گزارش
Representative sample    نمونه معرف
Review of financial statements    بررسی صورتهای مالی
Risk of incorrect acceptance    احتمال خطر پذیرش نادرست
Risk of incorrect rejection    احتمال خطر رد کردن نادرست
Rule    حکم
   
sales commitment    تعهدات فروش
scanner    دستگاه تصویر خوان
Scope Limitation    محدودیت در دامنه رسیدگی
Scope Paragraph    بند دامنه رسیدگی
Screening Clients    انتخاب صاحب کار
Segment    قسمت
Shared Responsibility opinion    اظهار نظر مشترک
shipping order    دستور حمل کالا
Shopping center    مرکز (بزرگ) تجاری
Sinking fund    وجوه استهلاکی
Special report    گزارش ویژه
Specialist     کارشناس
Standard report    گزارش مقبول گزارش استاندارد
Statements on Standards for Accounting And Review Services     بیانه استاندارد های خدمات بررسی و حسابداری
Stock Certificate book    دفتر گواهینامه سهام
Stock option plan    طرح اختیار خرید سهام
stock purchase plan    طرح خرید سهام
Stock Registrar    کارگزار ثبت سهام
Stock Transfer Agent    کارگزارانتقال سهام
Stockholders ledger    دفتر ثبت سهام
Stores Requisition    حواله انبار
Subsiquent period    دوره پس از تاریخ تراز نامه
substantive Approach    رویکرد محتوایی
substantive tests    ازمونهای محتوا
Supplementary information    اطلاعات مکمل
systems Approach    رویکرد سیستمی
Sampling error    خطای نمونه گیری
Sampling risk    احتمال خطر نمونه گیری
Scienter    تعمد
Securities act of 1933    قانون اوراق بهدار سال 1933
Securities and exchange commission    کمیسیون اوراق بهادار و بورس
Securities and exchange act of 1934    قانون بورس اوراق بهدار سال 1934
Self checking number    اعداد خود ازما
Sequential access    دسترسی ترتیبی
Sequential sampling    نمونه گیری دنبالهای
Service auditors review     بررسی حسابرسان مرکز
Shopping for principles    انتخاب اصول حسابداری
Source language    برنامه های به زبان اولیه
Specialist     کارشناس
Standard deviation    انحراف استاندارد
Statements on auditing standards    بیانیه استانداردهای حسابرسی
Statutory law    قانون موضوعه
Stratification    طبقه بندی
Subsequent events    رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
Substantiating    اثبات
substantive tests    ازمون محتوا
Successor auditor    حسابرس جانشین
Sufficiency     کفایت
Summary Schedules    جدول خلاصه
Systems flowchart    نمودگر سیستم کنترل داخلی
systematic selection    انتخاب منظم
   
   
   
   
   
Test period    دوره مورد رسیدگی
Tests of controls     ازمون (رعایت روشهای )کنترها
Time keeping    ثبت اوقات کار
Time summaries    صورت خلاصه های کارکرد
time Ticket job Ticket    برگ کارکرد
trace      ردیابی
Trade Accounts payable    حسابهای پرداختنی تجاری - بستانکاران تجاری
trade Accounts Receivable    حسابهای دریافتنی تجاری - بدهکاران تجاری
Transaction cycle    چرخه معاملات
treasury Stock     سهام خزانه
trust Deeds     اسناد تولید
Trust indenture    قرارداد انتشار اوراق قرضه
Tagging and tracing    علامتگذاری و پیگیری فعالیتها
test    ازمون
Test deck    اطلاعات ازمایشی
Third party beneficiary    شخص ثالث ذینفع
Tick mark    نشانه تیک حسابرسی
Tolerable error    خطای قابل تحمل
Tolerable rate    ضریب قابل تحمل
   
unasserted Claims    دعاوی احتمالی
uncertainty     ابهام
unclaimed wages    حقوق دستمزد مطالبه نشده
understatement    کمتر از واقع نشان دادن
underwriter    ضامن انتشار (پذیره نویسی)
underwriting contract     قرارداد تضمین فروش اوراق بهدار
unqualified opinion    نظر مقبول گزارش مقبول
updating    بهنگام کردن
   
Variables Sampling    نمونه گیری براساس متغیر
vendor    فروشنده مواد و کالا
vendors statement    صورت حساب فروشندگان مواد و کالا
verify    بازبینی بازبینی و اثبات
vouch vouching    سندرسی
voucher    برگ سند
voucher register    معین بستانکاران
vouchers payable    برگه های پرداختنی
   
   
Waiver of compliance    حکم تعلیق رعایت (مفاد قرار داد)
window Dressing    حساب ارایی
work order    دستور کار
walk through test    ازمون شناخت سیستم
Working papers    کاربرگها
Working trial balance    کاربرگ نهایی
written narrative of the system    شرح نوشته سیستم کنترل داخلی
 

نمونه‌ای از کاربرد اکسل در صورت‌های مالی

 

نوع مطلب :اكسل ،صورتهای مالی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

هدف از ارایه‌ی این نسخه كمك به اموزش عمومی جهت استفاده از اكسل (Excel) در تهیه صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای همراه می باشد .

در این نمونه ارایه شده اعداد و ارقام و اسامی كاملا" تصادفی می باشد .

همچنین طبق بند ۸ استاندارد حسابداری شماره‌ی ۱ سازمان حسابرسی، مجموع کامل صورت‌های مالی شامل اجزای زیر است:

الف) صورت‌های مالی اساسی شامل

۱-ترازنامه


۲-صورت سود و زیان


۳- صورت سود و زیان جامع


۴-صورت جریان وجوه نقد


ب) یادداشت‌های توضیحی


شایان توجه است که ارتباط بین صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه ان از طریق شماره‌ی یادداشت؛ انجام می‌شود.

در نسخه بعدی نسبتهای ان و سطح اهمیت و تجزیه و تحلیل ان و لینكهای ترازنامه  ارایه می شود.

==============

 دوست محترمی، آقای پویا نعمت‌اللهی از فضای سایت خود برای آپلود این فایل استفاده کرده‌اند. ضمن تشکر از ایشان، برای دریافت فایل اکسل، به این آدرس بروید یا مستقیماً فایل را از آدرس زیر بردارید:در ضمن برای باز كردن فایل زیر حتما" از مرورگر فایر فاكس استفاده شود. این فایل در محیط اینترنت اكسپلورر فعال نمی باشد.

 Financial Statements


فرهنگ لغات حسابداری و حسابرسی

 

نوع مطلب :فرهنگ لغات حسابداری و حسابرسی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

  توجه  اعداد ذیل شماره استاندارد حسابداری می باشد لغات حسابرسی در اینده نزدیك كامل می شود.

15    Accounting for Investments    حسابداری سرمایه گذاریها
15    Acquisition Cost    مخارج تحصیل
15    Active Market    بازارفعال
15    Adjustments     تعدیلات
15    An Analysis of the Portfolio of Investment    صورت تحلیلی پرتفوی سرمایه گذاری
9    Accumulated Expense ( Net Cost)    هزینه شناسای شده انباشته
9    Accumulated Incurred Costs    مخارج تحمل شده انباشته
9    Accumulated Recognized Revenue     درامد شناسای شده انباشته
9    Amounts Recoverable    مبلغ قابل بازیافت پیمان
21    Accounting for Lease    حسابداری اجاره
11    Accumulated Depreciation    استهلاک انباشته
11    Accumulated impairment losses    کاهش ارزش انباشته
11    Active use    استفاده فعال
11    Additions    اضافات
11    Administration and other General overhead Costs    مخارج سرباراداری و عمومی
11    Allocatable profit    سود قابل تخصیص
11    Appraisal    ارزیابی
11    Assets in the Course of Construction    داراییهای در جریان ساخت
16    Average Rate    نرخ میانگین
3    Accrual Accounting    حسابداری تعهدی
3    Accrual method    روش تعهدی
3    After Delivery of a product    بعد از حمل کالا
3    After performance of a service    بعد از انجام خدمات
3    After Sale service warranty    ضمانت خدمات بعد از فروش
3    Agreement price    قیمت توافق شده
3    Agriculture and forest products     محصولات کشاورزی و جنگلی
8    Abnormal Amounts of wasted materials    ضایعات غیر عادی( قابل کنترل)
8    Absorption (full) Costing    هزینه یابی جذبی (کامل)
8    Acquisition costs    مخارج تحصیل
8    Additional individual product costs    هزینه های فراوری اضافی
8    Administrative overheads    مخارج اداری
8    Agricultural products     تولیدات کشاورزی
8    Allocation    تخصیص
8    Average cost    بهای متوسط
22    Accounting changes in interim periods    تغییرات حسابداری در دوره های میانی
22    Adjustments at interim dates    تعدیلات در دوره های میانی
22    Amortization    استهلاک داراییهای ثابت نامشهود
22    Annual costs incurred unevenly    مخارج تحمل شده نامنظم سالانه
17    Accelerated method    روش نزولی
17    Active Market    بازار فعال
17    Amortization    استهلاک دارایی نامشهود
17    Amortization method    روش استهلاک
17    Amortization period    دوره استهلاک
4    Accrued liability    بدهی تحقق یافته
4    Adjusting events after the balance sheet date    رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
4    Adjusting events     رویدادهای تعدیلی
4    Authorization date    تاریخ تایید
       
       
15    Book Value    ارزش دفتری
9    Borrowing Costs    مخارج استقرار
21    Buyer    خریدار
11    Building    ساختمان
3    Barter Arrangements    قراردادهای تهاتری
3    Barter Transactions    معاملات تهاتری
3    Buyer    خریدار
8    Beginning Inventory    موجودی اول دوره
8    Budgeted Level of Activity    سطح فعالیت بودجه شده
8    By product    محصول فرعی
22    Bonus    پاداش
17    Brands    علائم تجاری
4    Balance sheet date    تاریخ ترازنامه
4    Board of director    هیئت مدیره
       
       
15    Carrying Amount    مبلغ دفتری
15    Cash Dividend    سود سهام نقدی
15    Consolidated Financial Statements    صورتهای مالی تلفیقی
15    Cost    بهای تمام شده
15    Cost of Investment    بهای تمام شده سرمایه گذاری
15    Current Assets    داراییهای جاری
15    Current Investment    سرمایه گذاری جاری
9    Changes in Estimates    تغییر در براوردها
9    Claims    ادعا
9    Combining and Segmenting Contract    تجزیه و ترکیب پیمانها
9    Completion    تکمیل
9    Completion    مدت تکمیل  پیمان
9    Contingent Results of Long Term Contracts    نتایج احتمالی پیمانهای بلند مت
9    Contract Activity    فعالیت پیمان
9    Contract Advance    پیش در یافت پیمان
9    Contract Costs    مخارج پیمان
9    Contract Overheads    سربار پیمان
9    Contract Revenue    درامد پیمان
9    Contract With Fee Based on Costs    پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج
9    Contract Work in Progress    پیمان در جریان پیشرفت
9    Contractor    پیمانکار
9    Contractual Status    وضعیت قراردادی
9    Cost Escalation Clauses    تعدیل احاد بها
9    Cost Plus Contract    پیمان امانی
9    Customer    کارفرما
21    Capital Lease    اجاره سرمایه ای
21    Credit Purchase    خرید اعتباری
21    Current Value    ارزش جاری
11    Carrying Amount    مبلغ دفتری
11    Cash Equivalent    معادل نقد
11    Cash Inflows    جریانهای وردی نقدی
11    Cash outflows    جریانهای خروجی نقدی
11    Cleaning Expense    هزینه پاکسازی
11    Commitments    تعهدات
11    Comprehensive Income    سود وزیان جامع
11    Cost    بهای تمام شده
11    Credit Purchase    خرید اعتباری
16    Capitalization of Certain Losses Resulting From    به حساب دارایی منظور کردن زیانهای ناشی ازکاهش
16    Currency Devaluation or Depreciation    شدید یافت قایل ملاحظه درارزش رسمی واحد پول
16    Change in classification of a foreign operation    تغیر در طبقه بندی عملیات خارجی
16    Closing Rate    نرخ پایانی
16    Consolidating Goodwill    سرقفلی تلفیقی
16    Conversion    تبدیل
16    Cumulative Exchange Differences    تفاوتهای انباشته تسعیر
16    Current Non current Method    روش جاری - غیر جاری
16    Current Rate    نرخ جاری
16    Current Rate Method    روش نرخ جاری
3    cash price    قیمت نقدی
3    Cash Sale    فروش نقدی
3    Commission    کمیسیون کارمزد
3    consign    فرستادن ارسال کردن
3    consignee    حق العمل کار
3    consignment    کالای امانی
3    consignment Goods    کالای امانی
3    Consignment In    کالای امانی دریافتنی
3    Consignor    امر فرستنده کالا
3    Contract Costs    هزینه های قرارداد
3    Continuing Franchise Fee    حق فرانشیز مستمر
3    Continuing Management    مدیریت مستمر
3    continuing managerial Involvement    دخالت مدیرییتی مستمر
3    contract    قررارداد
3    Cost to cost method     روش هزینه به هزینه
3    Credit Sale    فروش نسیه  فروش اعتباری
8    Consignee    امانت گیرنده
8    Consignor    امانت دهنده
8    Cost    بهای تمام شده
8    Cost And Freight    سی اند اف
8    Cost Flow    جریان مخارج
8    Cost Insurance and freight    سیف
8    Costs After split off point    مخارج اضافی بعد از نقطه تفکیک
8    Costs of Conversion    مخارج تبدیل
8    costs of unused capacity    هزینه ظرفیت بلا استفاده
22    Comparative interim financial statements    صورتهای مالی میان دورهای مقایسه ای
22    Condensed financial statements    صورتهای مالی فشرده
22    consistency    ثبات رویه
22    Consolidated reporting requirement    الزام به گزارشگری تلفیقی
22    Contingent Liabilities    بدهیهای احتمالی
22    Constructive obligation    تعهد عرفی
22    Contingent assets    داراییهای احتمالی
22    Cyclically Revenue    درامد چرخه ای
17    Carrying Amount    مبلغ دفتری
17    Class of Intangible Assets     طبقه داراییهای نامشهود
17    Comparative information    اطلاعات مقایسه ای
17    computer software     نرم افزار رایانه ای
17    Control    کنترل
17    Copyright     حق تالیف
17    Cost    بهای تمام شده
17    Cost model    روش بهای تمام شده
17    Cost Savings    صرفه جویی در مخارج هزینه
4    Constructive obligation    تعهد عرفی
4    Contingent assets    دارایی احتمالی
4    Contingent liability    بدهی احتمالی
4    Contingent    احتمالی
       
       
15    Decrease in Carrying Amount    کاهش در مبلغ دفتری
15    Disposal of Investments     فروش (واگذاری) سرمایه گذاریها
15    Distributing profits on the Disposal of Investment    توزیع سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری
15    Dividend    سود سهام
9    Development Costs    مخارج توسعه
9    Direct Costs    مخارج مستقیم
11    Depreciable Amount    مبلغ استهلاک پذیر
11    Depreciated Replacement cost    بهای جایگزینی مستهلک شده
11    Depreciation    استهلاک
11    Depreciation methods    روش استهلاک
11    Deterioration    فرسودگی
11    Development Costs    مخارج توسعه
11    Diminishing balance method    روش نزولی
11    Directly costs    مخارج مستقیم
11    Dismantling and Removing the Asset    مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی
11    Disposal     واگذاری
16    Different Reporting Dates    تاریخهای گزارشگری متفاوت
16    Disclosure Requirements    الزامات افشا
16    Disposal of A Foreign Entity    واگذاری واحد تجاری خارجی
3    Delivery of the Goods    حمل کالاها
3    Dividends    سود سهام
8    Deterioration of inventories    خراب شدن موجودیها
8    Direct (variable) costing    هزینه یابی متغیر (مستقیم)
22    Depreciation    استهلاک داراییهای ثابت مشهود
22    Discontinuing operations    توقف عملیات
22    Discrete view    دیدگاه منفصل
17    Depreciable Amount     مبلغ استهلاک پذیر
17    Depreciation    استهلاک دارایی ثابت مشهود
17    Development Phase    مرحله توسعه
17    Disclosure Requirement    الزامات افشا
17    Disposal    واگذاری
4    Dividend proposed    سود سهام پیشنهادی
4    Dividend proposed after the balance sheet date    شود سهام پیشنهادی بعد از تاریخ تراز نامه
       
       
15    Enterprises    واحدهای تجاری
15    Expense    هزینه
9    Enforceable Rights    حقوق قابل اعمال
9    Excess of the Value of work    مازاد ارزش کار انجام شده
9    Expected Loss    زیان قابل پیش بینی
21    Executive Cost    مخارج اجرایی
21    Economic Life    عمر اقتصادی
21    Economic Life of Leased Property    عمر اقتصادی دارایی مورد اجاره
16    Exchange Difference    تفاوت تسعیر
16    Exchange Differences on Elimination of intragroup balances    تفاوتهای تسعیر در حذف مانده های درون گروهی
16    Exchange Rate    نرخ تسعیر
3    Earning process    فرایند کسب درامد
3    Economic Benefits    منافع اقتصادی
3    Effective Control    کنترل موثر
3    Equity Method    روش ارزش ویژه
3    Exchange Rate    نرخ تسعیر
3    Exchanges of Dissimilar Goods and Services    مبادله کالاها و خدمات غیر مشابه
3    Exchanges of similar Goods and Services    مبادله کالاها و خدمات مشابه
8    Ending inventory    موجودی پایان دوره
8    Ex ship    تحویل کارخانه
8    Exchange Rate    نرخ تسعیر
22    Estimated annual effective tax rate    نرخ موثر مالیات بر درامد براوردی سالانه
17    Exchange of Assets    معاوضه دارییها
4    Estimated liability    بدهی براوردی
4    Events after the balance sheet date    رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
4    Expected disposal of assets    واگذاری مورد انتظار داراییها
4    Expected value    ارزش مورد انتظار
11    Earnings process    فرایند کسب درامد
11    Economic Benefits    منابع اقتصادی
11    Economic Environment    محیط اقتصادی
11    Economic Life    عمر اقتصادی
11    Economic Value    ارزش اقتصادی
11    Effective Date of the revaluation    تاریخ موثر تجدید ارزیابی
11    Equity interests    حقوق صاحبان سرمایه
11    Exchanges of assets    معاوضه داراییها
11    Expected output    تولید مورد انتظار
11    Expenditure on repairs or maintenance    مخارج تعمیر یا نگهداری
11    Expense    هزینه
       
       
15    Fair Value    ارزش منصفانه
15    Financial Instruments    ابزارهای مالی
9    Fixed Price Contract    پیمان مقطوع
9    Future Costs    مخارج اتی
9    Future Costs Guarantee Work    مخارج اتی کارهای تضمینی
9    Future Costs of Rectification    مخارج اتی کارهای اصلاحی
21    Fair Value of leased property    ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره
21    Financing    تامین مالی
21    Finance lease    اجاره تامین مالی
11    Fair value    ارزش منصفانه
11    Finance Leases    قراردادهای اجاره سرمایه ای
11    Financial Performance    عملکرد مالی
11    Financial Position    وضعیت مالی
11    Financing Costs    مخارج تامین مالی
11    Furniture and Fixtures    اثاثیه و منصوبات
11    Future Cash Flows    جریانهای نقدی اتی
16    Fair value    ارزش منصفانه
16    Foreign currency    ارز
16    Foreign currency Financial Statements    صورتهای مالی ارزی
16    Foreign currency Transactions    معملات ارزی
16    Foreign currency Translation    تسعیر ارز
16    Foreign Entity    واحد تجاری خارجی
16    Foreign Operation    عملیات خارجی
16    Foreign Operations that are Integral to the operations of the Reporting Enterprise    عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارشگر
16    Foreign operations that are Not integral to the operations of the Reporting Enterprise    عملیات خارجی مستقل از عملیات واحد تجاری گزارشگر
16    Functional Currency    واحد پول عملیاتی
3    Fair value    ارزش منصفانه
3    Franchise    فرانشیز
3    Franchise Fee    حق فرانشیز
8    Fair value    ارزش منصفانه
8    Financing Costs    مخارج تامین مالی
8    Finished Goods    کالای ساخته شده
8    First in first out    اولین صادره از اولین وارده
8    Fixed cost    هزینه ثابت
8    fixed unit value    ارزش واحد ثابت
8    Floating Rate    نرخ رسمی شناور
8    Fob Destination    فوب مبدا
8    Fob shipping point     فوب مقصد
8    Free Along side    فاس
8    free on board    فوب
22    Foreign currency translation    تسعیر ارز
17    Fair Value    ارزش منصفانه
17    Finit useful Life    عمر مفید معین
17    future Economic Benefits    منافع اقتصادی اتی
4    Future evens    رویدادهای اتی
4    Future operating losses    زیانهای عملیاتی اتی
       
       
       
       
9    General Administration Costs    مخارج اداری عمومی
9    Group of Contracts    گروه پیمانها
9    Guarantee Work    کارهای تضمینی
21    Guaranteed residual Value    ارزش باقیمانده تضمین شده
21    Gross investment    سرمایه گذاری ناخالص
21    Gross investment in the lease    سرمایه گذاری ناخالص در اجاره
11    Gain    درامد غیر عملیاتی
11    Gross Replacement Cost    بهای ناخالص جایگزینی
16    Goodwill Arising on Acquisition of Foreign Entity    سرقفلی ناشی از تحصیل واحد تجاری خارجی
8    Goods in consignment    کالای امانی
8    Goods in process    کالای در جریان ساخت
8    Gross margin    سود ناخالص
8    Gross margin method    روش سود ناخالص
17    Goodwill     سرقفلی
17    Government Grants    کمک های بلاعوض دولت
4    Going concern    تداوم فعالیت
4    Guarantee    تضمین
       
11    Historical Cost Basis    مبنای بهای تمام شده تاریخی
16    Hedging A Net Investment In A Foreign Entity     ایجاد حفاظ برای خالص سرمایه گذاری در یک واحد تجاری خارجی
16    Hedging Transactions    عملیات ایجاد حفاظ
16    Historical Rate    نرخ تاریخی
8    Handling charges    مخارج قبل از تولید
8    Handling cost    هزینه جابجایی
       
       
       
       
15    Income    در امد
15    Individual Investment basis    برمبنای تک تک سرمایه گذاریها
15    Interest    سود تضمین شده
15    Investment    سرمایه گذاری
15    Investment in Associates    سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
15    Investment in Property    سرمایه گذاری در املاک
15    Investment subsidiaries    سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
15    Investment of Life Insurance Enterprises    سرمایه گذاریهای که توسط موسسات بیمه عمر انجام می شود
15    Investment of of Retirement Benefit Plans    سرمایه گذاریهای که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی انجام می شود
15    Issue of Share    انتشار سهام
9    Incentive Payments    دریافتهای تشویقی
9    Initial Amount of Revenue    پیمان مبلغ اولیه در امد
9    Insurance Deposit    سپرده بیمه
21    Inception of the lease    شروع قرارداد اجاره
21    intangible asset     داراییهای نامشهود
21    Initial direct cost    مخارج مستقیم اولیه
11    Idle    بلا استفاده
11    Impairment    کاهش ارزش دایمی
11    Import Duties    عوارض گمرکی
11    Improvements in Production    بهبود تولید
11    Independent Valuer    ارزیاب مستقل
11    Initial Delivery and Handling Costs    مخارج حمل ونقل اولیه
11    Initial Recognition    شناخت اولیه
11    Installation Costs    مخارج نصب
3    initial Franchise Fee    حق فرانشیز اولیه
3    Installment method    روش اقساطی
3    Installment Receivable    اقساط دریافتی
3    Installment Sale    فروش اقساطی
3    Insurance Contracts    قرار دادهای بیمه
3    Interest    سود تضمین شده
8    Impairment    کاهش ارزش
8    inflation    تورم
8    Interest Expense    هزینه بهره
8    Inventories in transit    کالای در راه
8    Inventory    موجودی مواد و کالا
8    Inventory combination    ترکیب موجودی
8    Inventory costing methods    روشهای هزینه یابی موجودیها
22    Impairment of assets in interim periods    کاهش ارزش داراییهای در دوره های میانی
22    Income taxes     مالیات بر درامد
22    Integral view    دیدگاه متصل
22    Interim financial reports    گزارشهای مالی میان دوره ای
22    interim financial reporting    گزارشگری مالی میان دوره ای
22    Interim period    دوره میانی
22    Inventories     موجودیها
17    Identifiablelity    قابلیت تشخیص
17    Identifiable Intangibles    داراییهای نامشهود قابل تشخیص
17    Impairment    کاهش ارزش
17    Impairment Loss    زیان کاهش ارزش
17    indefinit useful life     عمر مفید نامعین
17    Initial Recognition    شناخت اولیه
17    Intangible Assets    داراییهای نامشهود
17    Internally Generated Goodwill    سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری
4    Initial measurement    اندازه گیری اولیه
       
8    joint costs    هزینه های مشترک
8    joint product    محصول اصلی
8    joint products    محصولات مشترک
       
       
15    Long term Assets    داراییهای بلند مدت
15    Long term Investment    سرمایه گذاری بلند مدت
15    Lower of Cost and Net Sales Value    اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
9    Likely Increases in Wages and Salaries    افزایشهای احتمالی حقوق و دستمزد
9    long Term Contract    پیمان بلند مدت
21    Lease    اجاره
21    Lease receivable    اجاره دریافتنی
21    Lease term    مدت اجاره دوره اجاره
21    Leasing revenue    درامد اجاره
21    Leased Property under under capital lease    دارایی اجاره سرمایه سرمایه ای
21    lease    اجاره کننده
21    lease accounting     حسابداری اجاره توسط اجاره کننده
21    Lease s incremental borrowing rate    نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده
21    Leasing industry    صنعت لیزینگ
21    Lease s borrowing rate    نرخ استقراض برای اجاره کننده
21    Lease s implicit interest rate    نرخ ضمنی سود تضمین شده برای اجاره کننده
21    Lease obligations     تعهدات اجاره
21    Leasing company    شرکت  لیزینگ
21    Lease Liability    بدهی اجاره
21    Lessor    اجاره  دهنده
21    Leaser accounting    حسابداری اجاره توسط اجاره دهنده
21    Long term credit    اعتبار بلند مدت
11    Labor    دستمزد
11    Land    زمین
3    Lease Agreements    قردادهای اجاره
8    Last in first out    اولین صادره از اخرین وارده
8    Lower of cost And NetRealizable Rule Value    قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
22    Last twelve months reports    گزارشهای اخرین دوازده ماه
22    Legal liability    بدهی قانونی
22    Line items    سرفصلهای اقلام اصلی
17    Legal Life    عمر قانونی
17    Legal Rights    حقوق قانونی
17    Licenses    حق امتیاز
4    Law suit    دعوای حقوقی
4    Legal obligation    تعهد قانونی
4    Legislative requirement    الزامات قانونی
4    Liability    بدهی
       
       
15    Marketable    سریع المعامله (در بازار)
15    market Value    ارزش بازار
21    Manufacturer or dealer profit    سود تولید کننده یا فروشنده
21    minimum lease payments    حداقل پرداختیهای اجاره
11    Machinery and Equipments    ماشین الات و تجهیزات
11    Market Value    ارزش بازار
11    Material    مواد
11    Measurement    اندازه گیری
16    Minority Interests    حقوق اقلیت
16    Monetary Non monetary Method     روش پولی - غیر پولی
16    Monetary Items    اقلام پولی
3    market Price    قیمت بازار
3    market Value    ارزش بازار
3    measurement of Revenue    اندازگیری در امد عملیاتی
8    Markdown    کاهش قیمت
8    markdown cancellation    حذف کاهش قیمت
8    markup    افزایش قیمت
8    markup cancellation    حذف افزایش قیمت
8    matching of costs and revenues    تطابق هزینه ها با درامدها
8    measurement of inventories cost     اندازگیری بهای تمام شده موجودی
8    moving weighted average    میانگین متحرک
22    materiality    اهمیت
22    Multiplicity of taxing jurisdictions    تعدد حوزه های مالیاتی
17    mastheads    عناوین
17    monetary Assets    داراییهای پولی
       
       
       
       
15    Net Disposal Proceeds    عواید حاصل از واگذاری
15    Net Sale Proceeds    عواید حاصل از فروش
15    Nominal Value    ارزش اسمی
9    Non Profit Contracts    پیمانهای غیر سود اور
9    NonCollectable Amount    مبلغ غیر قابل وصول
21    Net investment in the lease    سرمایه گذاری خالص در اجاره
21    Non cancellable Lease    اجاره غیر قابل فسخ
11    Net Realizable value    خالص ارزش فروش
11    Non Refundable Purchase Taxes    مالیاتهای غیر قابل استرداد خرید
16    Net investment in A foreign operation    خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی
16    Non monetary Items    اقلام غیر  پولی
3    Natural Increases in herds    افزایش طبیعی حیوانات پرورشی
3    Net cash Flow     خالص جریان نقدی
3    Nominal value    ارزش اسمی
8    Net realizable value    خالص ارزش فروش
8    non production costs    هزینه های غیر تولیدی
8    Normal capacity    ظرفیت معمول
17    Net proceeds from the sale    خالص عواید فروش
17    Net selling price    خالص ارزش فروش
4    nature of event    ماهیت رویداد
4    Non adjusting events    رویدادهای غیر تعدیلی
4    Non adjusting events after the balance sheet date    رویدادهای غیر تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
       
15    Owners Equity    حقوق صاحبان سهام
9    Outcome (Profit or Loss ) of Contracts    ماحصل (سود یا زیان) پیمانها
21    obligations under capital lease    تعهدات اجاره سرمایه ای
21    operating lease    اجاره عملیاتی
11    office Equipment    تاسیسات
11    Originally Assessed Standard of performance    استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه
3    ordinary Activities    فعالیتهای عادی
8    obsolescence of products    ناباب شدن محصولات
8    official exchange rate     نرخ رسمی ارز
8    ownership of goods    مالکیت کالا
22    Occasionally revenue    درامد اتفاقی
4    Obligating event    رویداد تعهد اور
4    obligation    تعهد
4    Offsetting    تهاتر
4    Onerous contract    فرارداد زیانبار
4    Operating cycle    دوره عملیاتی
4    Overstatement    بیش نمایی
       
       
       
15....ادامه مطلب

ادامه مطلب

صورتهای مالی تلفیقی

 

نوع مطلب :صورتهای مالی تلفیقی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                                شركت سهامی عام x
                                           صورتهای مالی تلفیقی گروه و شركت اصلی
                                             سال مالی منتهی به 29/اسفند ماه 13x9
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
   با احترام
        به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه به همراه صورتهای مالی شركت سهامی عام نمونه (شركت اصلی) مربوط به سال مالی به 29/اسفند13x9 تقدیم می شود . اجزای تشكیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:


الف صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه :                                     شماره صفحه
     تراز نامه تلفیقی                                                                               2
    صورت سود و زیان تلفیقی                                                                  3
         گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی                                     3
    صورت سود و زیان جامع تلفیقی                                                          4
   صورت جریان وجوه نقد تلفیقی                                                             5
ب- صورتهای مالی اساسی سهامی x
     ترازنامه                                                                                             6
    صورت سود و زیان                                                                               7
           گردش حساب سود (زیان) انباشته                                                7
صورت سود وزیان جامع                                                                           8
صورت جریان وجوه نقد                                                                            9
پ- یاداشتهای توضیحی:
     تاریخچه فعالیت                                                                                 10
    مبنای تهیه صورتهای مالی                                                                 10
    مبنای تلفیق                                                                                     10
    خلاصه اهم رویه های حسابداری                                                    14-11
   یاداشهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی
                      و سایر اطلاعات مالی                                                   51-15
صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شركت سهامی عام نمونه بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ .../.../13x9 به تایید هیئت مدیره رسیده است.
اعضی هیئت مدیره                                سمت                                  امضاء
...................                        ......................                  .........................
.....................                     ......................                  ........................
....................                      .......................                 ........................
....................                      ......................                  ........................
...................                       .......................                 .........................


                                     شركت سهامی عامx
                                        ترازنامه تلفیقی
                                     در تاریخ 29 اسفند 13x9
داراییها   یادداشت  13x8/12/29  .13x8/12/29 بدهیها و حقوق صاحبان سهام  یادداشت  13x8/12/29 .13x9/12/29
                  میلیون ریال    میلیون ریال                                          میلیون ریال    میلیون ریال
داراییهای جاری: 
                            بدهیهای جاری:
موجودی نقد   5   ........        ...... .       حسابها واسناد پرداختنی تجاری16...........     ........       


صورت های مالی

 

نوع مطلب :صورتهای مالی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

 داراییها یاداشت 138x/12/29 138x/12/29 بدهیها وحقوق صاحبان سهام
 یاداشت 138x/12/29 138x/12/30
 داراییهای جاری:
    بدهیهای جاری:
   
 موجود نقد
 4 400 600 حسابها واسناد پرداختنی تجاری
 13 600 400
 حسابها واسناد در یافتنی تجاری
 5 300 700 سایر حسابها واسند پرداختنی
 14 200 400
 سایر حسابها واسناد دریافتنی
 6 900 200 پیش دریافت
 15 80 200
 موجودی مواد وكالا
 7 100 50 ذخیره مالیات
 16 10 100
 جمع داراییهای جاری
  1700 1550 سود سهام پرداختنی
 17  
 داراییهای غیر جاری:
    جمع بدهی های جاری
  890 1100
 داراییهای ثابت مشهود
 9 4000 3000 بدهیهای غیر جاری
   
 داراییهای نامشهود
 10 200 100 حسابهای پرداختنی بلند مدت
 18 20 200
 سرمایه گذاری بلند مدت
 11 20 10 ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان
 19 10 360
 سایر داراییها
 12 200 100 جمع بدهیهای غیر جاری
  30 560
 جمع داراییهای غیر جاری
  4420 3210 جمع بدهیها
  920 1660
     حقوق صاحبان سهام:
   
     سرمایه 20 5000 3000
     اندوخته قانونی
 21 200 100
     سایر اندوخته ها
 22  
     سود وزیان انباشته
   
     جمع حقوق صاحبان سهام
  5200 3100
 جمع داراییها
  6120 4760 جمع بدهیها وحقوق صاحبان سهام
  6120 4760


استانداردهای حسابرسی بخش 50:شواهد حسابرسی

 

نوع مطلب :استاندارد حسابرسی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                      استاندارد های حسابرسی  بخش 50:شواهد حسابرسی

كلیات
  1- هدف این بخش ؛ارایه استانداردها و راهنماییهای لازم در باره انواع شواهد حسابرسی ؛كمیت وكیفیت شواهد حسابرسی و روشهای كسب این گونه شواهد در حسابرسی صورتهای مالی است.
2-حسابرسی برای این كه بتواند به نتیجه گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را اظهار كند باید شواهدی كافی و مناسب به دست اورد.


مفهوم شواهد حسابرسی

3-شواهد حسابرسی ؛ یعنی همه اطلاعات مورد استفاده حسابرس برای رسیدن به نتایجی كه نظر وی بر اساس ان اظهار می شود.شواهد حسابرسی شامل اطلاعاتی است كه از سوابق حسابداری زیر بنای صورتهای مالی واز منابع دیگر كسب می شود . از حسابرس انتظار نمی رود تمام اطلاعات موجود را بررسی كند . شواهد حسابرسی ؛ كه ماهیت انباشت شونده دارد ؛ شامل شواهدی است كه با اجرای روشهای حسابرسی كسب  می شود و می تواند شواهد كسب شده از دیگر منابعی چون حسابرسیهای قبلی و روشهای  كنترل كیفیت موسسه برای پذیرش و حفظ صاحبكار را نیز در بر گیرد.
4-سوابق حسابداری عموما" شامل موارد زیر است:
-سوابق ثبت اولیه و سوابق پشتیبان ان از قبیل رسیدهای دریافت و پرداخت و سوابق اتقال الكترونیكی وجوه ؛
- قرار داد ها و فاكتورها خرید و فروش ؛
- دفاتر كل معین ؛ ثبتهای دفتر روزنامه و اصلاحات طبقه بندی كه در دفاتر قانونی ثبت نمی شود؛ و
- سوابقی چون كار برگهای الكترونیكی مورد استفاده برای تخصیص هزینه ها ؛ انجام محاسبات تهیه صورت مغایرتها و موارد افشا.
سوابق حسابداری میتواند به صورت االكترونیكی شروع ؛ ثبت ؛ پردازش و گزارش شود.متن قانون تجارت

 

نوع مطلب :قانون تجارت ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                              قانون تجارت مصوب 1311/02/13

    باب اول - تجار و معاملات تجارتی
ماده 1- تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2-معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در ان شده یا نشده باشد.
2-تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا اب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل كاری (كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4-تاسیس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5-تصدی به عملیات حراجی.
6-تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7-هر قسم عملیات صرافی و  بانكی.
8-معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9-عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10-كشتی سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به انها.
ماده3-معاملات ذیل:به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از انها تجارتی محسوب می شود:
1-كلیه معاملات بین تجار وكسبه و صرافان و بانكها.
2-كلیه معاملاتی كه تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3-كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
4-كلیه معاملات شركتهای تجارتی.
ماده 4- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5-كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
                                        باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
                                                فصل اول - دفاتر تجارتی
ماده6-هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه بموجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:
1-دفتر روزنامه.
2-دفتر كل.
3-دفتر دارایی.
4-دفتر كپیه.
ماده7-دفتر روزنامه دفتری است كه  تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و  بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود برداشت می كند در ان دفتر ثبت نماید.
ماده8- دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه انرا تشخیص و جدا كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در ان دفتر بطور خلاصه ثبت كند.
ماده9-دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب ترتیب داده در ان دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده10- دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در ان بترتیب تایخ ثبت نماید.
تبصره.تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.
ماده11-دفاتر مذ كور در ماده 6 به استثناء دفتر كپیه قبل از انكه در ان چیزی نوشته شده باشد توسط نماینده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر كپیه امضاء مزبور لازم نیست . ولی باید اوراق ان دارای نمره ترتیبی باشد . در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا كسور ان دو ریال و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است.
ماده 12.طرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهدسهام را امضاء و مبلغی را كه نقدا باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهندكرد.
ماده 13 - ورقه تعهدسهم باید مشتمل برنكات زیر باشد.
1 - نام و موضوع و مركزاصلی در مدت شركت .
2 - سرمایه شركت .
3 - شماره وتاریخ اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی ومرجع صدورآن .
4 - تعدادسهامی كه موردتعهدواقع می شودومبلغی اسمی آن وهمچنین مبلغی كه ازبابت نقدادرموقع پذیره نویسی بایدپرداخت شود.
5 - نام بانك و شماره حسابی كه مبلغ لازم توسط پذیره نویسان بایدبه آن حساب پرداخت شود.
6 - هویت و نشانی كامل پذیره نویس .
7 - قید اینكه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نماید.
ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظیم وباقیدتاریخ به امضاءپذیره نویس یا قائم مقام قانونی اورسیده نسخه اول نزد بانك نگاهداری و نسخه دوم باقید رسید وجه و مهر و امضاء بانك به پذیره نویس تسلیم می شود :
تبصره - درصورتی كه ورقه تعهدسهم راشخصی برای دیگری امضاءكند هویت و نشانی كامل و سمت امضاء كننده قید و مدرك سمت از اخذ و ضمیمه خواهدشد.
ماده 15 - امضاء ورقه تعهدسهم بخودی خودمستلزم قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتی كه برای پذیره نویسی معین شده است و یا درصورتی كه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدیده شده موسسین حداكثر تا یكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی  و پس از احراز اینكه تمام سرمایه شركت صحیح  تعهد گردیده و اقلا سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یك از تعهد كنندگانی را تعیین و اعلام و  مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
ماده 17 - مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشكیل می شود و پس از رسیدگی احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می كند. مدیران و بازرسان شركت باید كتبا قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل براین است كه مدیر و بازرس باعلم به تكالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دار آن گردیده اند از این تاریخ شركت تشكیل شده محسوب می شود.
تبصره - هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تاتشكیل مجمع عمومی سالانه باید دو روزنامه كثیرالانتشار منتشرشود یكی از این دو روزنامه  بوسیله مجمع عمومی موسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می شود.
ماده 18 - اساسنامه ای كه به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و ضمیمه صورت جلسه مجمع  و اعلامیه قبولی مدیران و  بازرسان جهت ثبت شركت به  مرجع  ثبت شركتها تسلیم خواهد شد.
ماده 19 - درصورتی كه شركت تا شش ماه از  تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده  6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریك از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر  و به بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال میدارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانك مراجعه و  تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.در این صورت هرگونه هزینه ای كه برای تاسیس شركت پرداخت یا تعهدشده باشد بعهده موسسین خواهد بود.
ماده 20 - برای تاسیس وثبت شركتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركتها كافی خواهد بود.
1 - اساسنامه شركت كه باید به امضاء كلیه سهامداران رسیده باشد.
2 - اظهارنامه مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تادیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از سی و پنج درصد كل سهام باشد.اظهارنامه مذكور  باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشد و درصورتی كه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت بایددرصورت جلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4 - قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.
5 - ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاركه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشرخواهدشد.
تبصره - سایر قیود و شرایطی كه دراین قانون برای تشكیل وثبت شركتهای سهامی عام مقرر است   شركتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده 21 - شركتهای سهامی خاص نمی توانندسهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانكهاعرضه نمایندو یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اینكه از مقررات مربوط به شركتهای سهامی عام بنحوی كه در این قانون مذكور است تبعیت نمایند.
ماده 22 - استفاده از وجوه  تادیه شده بنام شركت های سهامی درشرف تاسیس ممكن نیست مگر پس از ثبت رسیدن شركت و  یا در مورد مذكور در ماده 19.
ماده 23 - موسسین شركت نسبت به كلیه اعمال و اقداماتی كه بمنظور تاسیس و  به ثبت رسانیدن شركت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

                                                                 بخش 2
                                                                   سهام
ماده 24 - سهم قسمتی است ازسرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد ورقه سهم سند قابل معامله ای است كه نماینده  تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.
تبصره 1 - سهم ممكن است بانام یابی نام باشد.
تبصره 2 - درصورتی كه برای بعضی ازسهام شركت بارعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.
ماده 25 - اوراق سهام باید متحدالشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر كه بموجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.
ماده 26 - د ر ورقه سهم نكات زیر باید قید شود -
1 - نام شركت و شماره ثبت آن د ر دفتر ثبت شركتها.
2 - مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن .
3 - تعیین نوع سهم .
4 - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و باعداد.
5 - تعداد سهامی كه هر ورقه  نماینده آنست .
ماده 27 - تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ  پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه درحكم سهم است ولی در هرحال ظرف مدت یكسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28 - تا و قتی كه شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است .در صورت تخلف امضاء كنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29 - در شركتهای سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده 30 - مادام كه تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است .به تعهد كننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهدشدكه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است .
ماده 31 - درمورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد 25 و26 باید رعایت شود.
ماده 32 - مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده 33 - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.در غیر اینصورت هیات مدیره شركت باید به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت كند و تشكیل دهد و گرنه هر ذینفع حق خواهد داشت كه برای تقلیل سرمایه ثبت شده شركت تامیزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام  یا هر مقدار از آن باید ازكلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
ماده 34 - كسی كه تعهدابتیاع سهمی رانموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشدودرصورتی كه قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن ر ا به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده 35 - درهرموقع كه شركت بخواهد تمام یا قسمتی ازمبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهدومهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد.پس از انقضای چنین مهلتی هرمبلغ كه تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیركرد از قرار نرخ رسمی بهره  بعلاوه چهار د رصد در سال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهدشد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن یكماه اگر مبلغ موردمطالبه و خسارت تاخیرآن تماما پرداخت نشود شركت اینگونه سهام را در صورتی كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گر نه ازطریق مزایده به فروش خواهد رسانید ازحاصل فروش سهم بدو ا كلیه هزینه های مترتبه  برداشت گردیده  و درصورتی كه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیر كرد)بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.
ماده 36 - درمورد ماده  35آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشر می گردد منتشر و یك نسخه از آگهی  وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شودهرگاه قبل ازتاریخی كه برای فروش معین شده است كلیه بدهی های مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسارات ، هزینه هابه شركت پرداخت شود شركت ازفروش سهام خودداری خواهدكرد.درصورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق ازدفاتر شركت حذف واوراق سهام یاگواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شودومراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.
ماده 37 - دارندگان سهام مذكوردر ماده 35حق حضورورای درمجامع عمومی صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشكیل مجامع  تعداد اینگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسرخواهد شد.بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شركت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده 38 - درمورد ماده 37هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و  خسارات و هزینه هابه شركت پرداخت كنند مجدداحق حضور و رای در مجامع عمومی راخواهند داشت و می توانندحقوق مالی و ابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.
ماده 39 - سهم بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود مگرخلاف آن ثابت گردد.نقل وانتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض بعمل می آید.
گواهی نامه موقت سهام بی نام درحكم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
ماده 40 - انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نمایند قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند.
درموردی كه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وكیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.هر گونه تغییر اقامتگاه  نیز باید بهمان ترتیب رسیده و امضاءشود.هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقداعتبار است .
ماده 41 - در شركتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواندمشروط به موافقت مدیران شركت یامجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده 42 - هر شركت سهامی می تواندبموجب اساسنامه وهمچنین تاموقعی كه شركت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتازترتیب دهد.
امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح  تعیین گردد.هرگونه تغییر در امتیازات و ابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت باجلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه  یك این گونه سهام انجام گیرد.

                                                                         بخش 3
                                                                       تبدیل سهام
ماده 43 - هرگاه شركت بخواهدبموجب مقررات اساسنامه یابنابه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خودسهام بی نام شركت را به سهام بانام و یاآنكه سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل كند.
ماده 44 - در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام بایدمراتب در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوطه به شركت درآن نشر می گرددسه نوبت هریك بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی كه كمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشدبه صاحبان سهام داده شود ت اتبدیل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند.در آگهی تصریح سهام خود كه پس ازانقضای مهلت مزبور كلیه سهام بی نام شركت باطل شده تلقی می گردد.
ماده 45 - سهام بی نامی كه ظرف مهلت مذكور در ماده  44برای تبدیل به سهام بانام  به مركز شركت تسلیم نشده باشدباطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت درصورتی كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشداز طریق بورس و گر نه ازطریق حراج فروخته خواهد شد.آگهی حراج حداكثر تا یكماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذكور فقط یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد.فاصله بین آگهی وتاریخ حراج حداقل ده روزوحداكثریك ماه خواهد بود.درصورتی كه در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسدحراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج دراین ماده تجدیدخواهد شد.
ماده 46 - از حاصل فروش سهامی كه بر طبق ماده 45 فروخته می شود بدوا هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج  یاحق الزحمه كارگزار بورس كسر و  مازاد آن توسط شركت درحساب بانكی بهره دار سپرده می شود ، در صورتی كه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شركت مسترد شود مبلغ سپرده و  بهره مربوطه به دستور شركت ازطرف بانك به مالك سهم پرداخت می شود.پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
تبصره - در مورد مواد  45و46 هرگاه پس از تجدیدحراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی نام كه به شركت مراجعه می كنندبه ترتیب مراجعه به شركت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی كه فروخته شده به نسبت سهام بی نام كه در دست دارند وجه  نقد دریافت كنند و یا آنكه برابر تعدادسهام بی نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شركت قرار دار د رعایت خواهد شد.
ماده 47 - برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی كه نباید كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضای مهلت مذكور برابر تعداد سهام كه  تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مركز شركت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام شركت مراجعه كنند سهام بانام به شركت مراجعه كنندسهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود.
ماده 48 - پس از تبدیل كلیه سهام بی نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یك از مهلت های مذكور در مواد  44و47  شركت باید مرجع ثبت شركت ها را از تبدیل سهام خود كتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به  ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
ماده 49 - دارندگان سهامی كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت .

ماده 50 - در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام با اوراق سهام بانام یابی نام بر طبق مفاد مواد  47و49 عمل خواهد شد.

                                                                        بخش 4
                                                                     اوراق قرضه
ماده 51 - شركت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر كند.
ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست كه معرف مبلغی وام است با  بهره معین كه تمامی آن یا اجزاء آن در موعد معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممكن است علاوه  بر  بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. ماده 53 - دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هیچگونه  دخالتی نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب می شوند.
ماده 54 - پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد.
ماده 55 - انتشار اوراق قرضه  ممكن نیست مگر وقتی كه كلیه سرمایه  ثبت شده شركت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ  ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده 56 - هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین كند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیئت مدیره شركت اجازه دهد كه طی مدتی كه از دو سال تجاوز نكند یك چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره - در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و  نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.
ماده 57 - تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشارآن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه كتبابه مرجع ثبت شركت ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه  با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به  هزینه شركت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره - قبل از انجام تشریفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع  است .
ماده 58 - اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نكات زیر بوده و  توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده  باشد -
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت .
3 - شماره  و  تاریخ  ثبت شركت .
4 - مركز اصلی شركت .
5 - مدت شركت .
6 - مبلغ سرمایه شركت و  تصریح  به اینكه كلیه آن پرداخت شده است .
7 - در صورتی كه شركت سابقا اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاریخ  صدور آن و تضمیناتی كه احتمالا برای باز پرداخت آن در نظرگرفته شده است و همچنین مبالغ باز پرداخت شده آن و درصورتی كه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شركت بوده باشد مقداری از آن گونه اوراق قرضه كه هنوز تبدیل به سهم نشده است .
8 - در صورتی كه شركت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین كرده  باشدمبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذكور.
9 - مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای كه به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذكرسایر حقوقی كه احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط باز پرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره  و درصورتی كه اوراق قرضه قابل خرید باشد شرایط و  ترتیب بهره و غیره و در صورتی كه اوراق قرضه قابل باز خرید باشد شرایط و  ترتیب بازخرید.
10 - تضمیناتی كه احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است .
11 - اگر اوراق قرضه قابل تعویض باسهام شركت یا قابل تبدیل به سهام شركت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل .
12 - خلاصه گزارش وضع مالی شركت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن كه تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است .
ماده 59 - پس از انتشار آگهی مذكور در ماده 57 شركت باید تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قیدشماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی كه آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشرمی گردد  آگهی كند.
ماده 60 - ورقه قرضه بایدشامل نكات زیر بوده و به همان ترتیبی كه برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود -
1 - نام شركت .
2 - شماره و  تاریخ ثبت شركت .
3 - مركز اصلی شركت .
4 - مبلغ سرمایه شركت .
5 - مدت شركت .
6 - مبلغ اسمی و شماره  ترتیب و  تاریخ صدور ورقه قرضه .
7 - تاریخ و شرایط باز پرداخت قرضه و  نیز شرایط باز خرید ورقه قرضه (اگر قابل باز خرید باشد).
8 - تضمیناتی كه احتمالا برای قرضه در نظر گرفته شده است .
9 - درصورت قابلیت تعویض اوراق قرضه ب اسهام شرایط و ترتیباتی كه باید برای تعویض رعایت شود با ذكرنام اشخاص  یاموسساتی كه تعهد تعویض اوراق قرضه را كرده اند.
10 - درصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرایط این تبدیل .
ماده 61 - اوراق قرضه ممكن است قابل تعویض باسهام شركت باشد در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنابه پیشنهادهیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجاره انتشاراوراق قرضه افزایش سرمایه شركت را اقلا برابر بامبلغ قرضه تصویب كند.
ماده 62 - افزایش سرمایه مذكوردر ماده 61قبل ازصدور اوراق قرضه باید بوسیله یك یا چند بانك و یاموسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی كه در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بردادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شركت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذكوردر ماده 61 برسد وگرنه معتبر  نخواهد بود.
تبصره - شورای پول و اعتبار شرایط بانكها و موسسات مالی را كه می تواندافزایش سرمایه شركتها را پذیره نویسی كنند تعیین خواهد نمود.
ماده 63 - در مورد مواد   رجحان سهامداران شركت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود.
ماده 64 - شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه باسهم باید در ورقه قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه باسهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است .
دارنده ورقه قرضه دره ر موقع قبل از سر رسید ورقه می تواند تحت شرایط و به ترتیبی كه در ورقه قید شده است آن را با سهم شركت تعویض كند.
ماده 65 - از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذكوردر ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شركت نمی تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یاقابل تبدیل به سهام منتشر كند یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آنرا از طریق بازخریدسهام كاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته كن دیا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیانهای وارده كه منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز كه دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند می گردد و  چنین تلقی می شودكه اینگونه دارندگان اوراق قرضه ازهمان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.
ماده 66 - ازتاریخ تصمیم مجمع مذكوردر ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور كلی دادن سهام و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشارسهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقبا اوراق خود را با سهام شركت تعویض می كنندبه نسبت سهامی كه درنتیجه معاوضه مالك می شوند حفظ شود. به منظور فوق شركت باید تدابیر لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقب ااوراق خود  را باسهام شركت تعویض می كنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذكور را استیفا نمایند.
ماده 67 - سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود بانام بوده و  تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذكور می باشد و نزد شركت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهدشود مگر وقتی كه تعویض ورقه مواعد قرضه  با سهم احراز  گردد.
ماده68 - سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادرمی شود مادام كه این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود.
ماده 69 - اوراق قرضه ممكن است قابل تبدیل به سهام شركت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده ای كه اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد شرایط و مهلتی كه طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبدیل كنند تعیین و اجازه  افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد.
ماده 70 - در مورد ماده  69هیئت مدیره شركت براساس تصمیم مجمع عمومی مذكوره درهمان ماده در پایان مهلت مقررمعادل مبلغ باز پرداخت نشده  اوراق قرضه ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت راافزایش داده وپس ازثبت این افزایش درمرجع ثبت شركتهاسهام جدیدصادروبه دارندگان اوراق مذكورمعادل بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده اندسهم خواهدداد.
ماده 71 - درمورداوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی بایدبنابه پیشنهادهیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذتصمیم نماید و همچنین مواد 63و64در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.
                                                                    بخش 5
                                                                مجامع عمومی
ماده 72 - مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل میشود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشكیل مجمع عمومی وآراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شدمگر درم واردی كه بموجب قانون تكلیف خاص برای آن مقررشده باشد.
ماده 73 - مجامع عمومی به ترتیب عبارتنداز -
1 - مجمع عمومی موسس .
2 - مجمع عمومی عادی .
3 - مجمع عمومی فوق العاده .ادامه مطلب

قانون مدیریت خدمات كشوری

 

نوع مطلب :قانون مدیریت خدمات كشوری ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

فصل اول - تعاریف

 

    ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

   ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

  ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

  ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

 تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

  ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

  ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

 ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

 ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاری
ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و- حفظ تمامیت ارضی كشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت كشور
ك- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی
ل- بخشی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد مذكور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امكانپذیر نمی باشد.
م- سایر مواردی كه با رعایت سیاست های كلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است كه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملك دارایی های سرمایه ای است كه موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی كشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاك و شبكه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می كند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد.

فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشاركت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امكانات و تجهیزات و منابع فیزیكی.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی
تبصره1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یكی از طرق چهارگانه فوق‌الذكر ( 1 لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی كلیه افراد موضوع این قانون كه به موجب این ماده در بخشهای آموزشی،‌بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و كیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14- امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،( تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15- امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت مكلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید‌كنندگان و مصرف كنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم كردن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیكاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و یا هر دو، جلوگیری از تمركز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای كه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا استان.
ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای كیفی خدمات و پیش بینی ساز و كارهای نظارتی برای كنترل كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذكور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی كه بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان كمك تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانكی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یك بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مكلف است گزارش عملكرد این ماده را یك ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1- دستگاه‌هایی كه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امكان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احكام این ماده می‌باید ظرف یك سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
ماده 17- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره - شركتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا وزارت كار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حكم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18- كارمندان بخشهای غیر دولتی كه بر اساس احكام پیش بینی شده در این قانونف تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری كه حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این كارمندان ندارند.
كارفرمایان این كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف كارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات كارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19- دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در كیفیت و كمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشكیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری با مراكز آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20- دستگاه‌های اجرائی مكلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش كارآیی و بهره‌مندی از فكر و اندیشه و خلاقیت كارمندان ذی ربط خود ساز و كار مناسب برای جلب مشاركت كارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری‌ آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 21- با كارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی كه تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد به یكی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر
ب- بازخرید سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
د- انتقال به بخش غیر دولتی كه مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل كارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌‌گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شكل مامور كه حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می كند.
تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شركتهای دولتی به نحوی كه شركت مذكور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال می‌گرد و این افراد، كارمندان كارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره 2- در مواردی كه با حفظ مالكیت دولت( با شركت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت كارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می‌باشد.‌آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره3- كارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائی اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی كارمند یكی از روشها را انتخاب و اقدام كند.
ماده 22- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و كمكهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- دستگاه‌هایی كه بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احكام این فصل از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زمانی كه از نظر نیروی انسانی كارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 24- در راستای اجرای احكام این فصل كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی كه قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهكارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی كه طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری كاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذكور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد كه تعداد كارمندان دستگاه‌های اجرائی كه به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می كنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاكمیتی نسبت به سال قبل كاهش یابد.
ج- حداكثر معادل یك سوم كارمندان كه به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره 1- وظایف حاكمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانونف حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تكلیف كارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی كنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم


متن قانون محاسبات

 

نوع مطلب :قانون محاسبات ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                        قانون محاسبات عمومی كشور

                             مصوب اول شهریور 1366 با اصلاحیه بعدی
فصل اول - تعاریف

ماد1- بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در امدها و سایر منابع تامین اعتبار و براورد هزینه ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود ؛ بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشكیل می شود:
1-بودجه عمومی دولت كه شامل اجزاء زیر است:
الف - پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار كه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری كل اخذ می گردد.
ب-پیش بینی پرداختهائیكه از محل در امد عمومی و  یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
2- بودجه شركتهای دولتی و بانكها شامل پیش بینی در امدها و سایر منابع  تامین اعتبار.
3- بودجه موسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه كل كشور منظور می شود.
ماده2-
    


خاطرات

 

نوع مطلب :خاطرات ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                  خاطرات زمان جنگ

با توجه به گذشت زمان؛ روز و  ساعت وقایع مربوطه  به دلیل عدم ثبت در دفاتر فراموش شده و امكان دارد حق مطلب رعایت نشده باشد.  پیشاپیش از تمام غیور مردان عرصه جنگ عذر خواهی میكنم.

یك روز در منطقه عملیاتی غرب كشور در منطقه ی شهرك ماهوت عراق دشمن با دو فروند هلیكوپتر از روی ارتفاعات الاغ لو سنگر های رزمندگان كه پایین دره قرار داشتن هدف قرار می داد كه ضد هوایی تك لول برد ان به هلیكوپتر نمی رسید .برای مقابله با انها بند از بالای ارتفاع گولان خودم به پایین دره نزدیكی شهرك ماوت (ماهوت) رساندم با بررسی گلوله توپ 105 متوجه شدم كه دو گلوله زمانی قابل تنظیم در بین مهمات وجود دارد با توجه به تیر اندازی قبلی روی ارتفاع  الاغ لو فاصله شلیك گلوله تا رسیدن به هدف   8 ثانیه طول می كشید . بچه ها ی توپ خانه لشكر ویژه شهدا با قرار دادن گلوله در قبضه و اماده شلیك شدن ؛كه گلوله باید در ارتفاع 200 متری منفجر می شد . با مشاهد مسیر امدن
هلیكوپتر دشمن موفق به شناسای زمان انها  از  لحظه دیدن تا شلیك  انها شدم؛ كه با شمارش 1001 و1002 و.....1008  8 ثانیه طول می كشید .در مرحله بعدی بادیدن هلیكوپتر ها و دستور اتش منتظر زمان شدم كه پس از سپهری شدن 8ثانیه گلوله در كنار اولین هلیكوپتر دشمن در ارتفاع 200 متری منفجر شد .هلیكوپتر دشمن بادیدن این صنحه بدون شلیك گلوله خود منطقه عملیاتی ترك و از منطقه عملیاتی فرار كردن .به این طریق جان رزمندگان به فضل الهی نجات دادم .                                                یاد شهید جهان شیری به خیر


توپخانه لشكر ویژه شهدا در ارتفاعات گولان مستقر بودن  با توجه به نوع تو پها از جمله 105 و 122 كه باید در دو جا مختلف مستقر می شدن .
در بین بچه های گردان فقط اقای جهان شیری متاهل و داری فرزند بیشتری بود لذا بچه ها تصمیم گرفتن یك كار اسان در اختیار ایشان قرار دهند تا به ایشان اسیبی  نرسد. ایشان موذن گردن وصدای ایشان شبیه اقای موذن زاده بودن هنگام اذان صدای ایشان در دره های گولان می پیچید روح انسان را صیقل می داد .
یك روز به بچه های گردان گفت اگر امكان دارد بنده كه در قسمت توپخانه 105 هستم به قسمت توپخانه 122 منتقل كنند و ایشان این خواهش را هم از فرمانده وقت ... كرده فرمانده جواب داد من امروز دیدبانان را به خط مقدم می برم و از انجا كه برگشتم شما را با خود به قسمت توپ خانه 122 می برم نزدیك ظهر بود ماشین غذا امد و ایشان مسئول این كار هم بودن . ان روز غذا عدس پلو بود ایشان زحمت كشیدن با طشت غذا گرفتن و به سوی سنگر حركت كردن . درب سنگر برای اینكه تركش وارد سنگر نشود به صورت ال می ساختن . ایشان درست در قسمت ال قرار داشتن ناگهان یك گلوله سوت كشید و جلوی پای ایشان فرود امد و ایشان بسوی حق تعالی پر كشیدن و همه ی ما را داغ دار كردن . در این زمان به فرمانده بیسیم زده شد اما هنوز به خط مقدم نرسیده بودن .ولی موذن گردان به سوی معبود دلها پر كشید . روحت شاد ویادت گرامی باد انشاء الله.
             یاد وخاطره شهید حسین  محمودی فرمانده  توپخانه لشكر ویژه شهدایك روز عصردر اهواز قبل از عملیات كربلای 4 و5  ایشان اعلام كردن كه باید به ماموریت بروی در مورد مقصد توضیح نداد روز بعد سوار اتوبوس شدیم وارد شهر اصفهان با سه نفر از دوستان شدیم در انجا از لشكر های دیگر هم امده بودن اموزش تخصصی دیدبانی بصورت كاملا" فشرده شروع شد هنوز دوره تمام نشده بود صدای مارش عملیات كربلای 4  نواخته  شد روز بعد اعلام كردن كه منطقه احتیاج  به وجود شما ها دارند هر كس به لشكر خود برگشت وقتی از اتوبوس در اهواز پیاده شدم .متوجه پارچه نوشتی شدم كه روی ان  نوشته بودن حسین جان شهادت مبارك بند از دیدن این صحنه كاملا"مات بودم .در این هنگام صدای شنیدم كه می گفت پدر شهید محمودی امد ولی از شهادت حسین خبر ندارد .پدر شهید محمودی در لشكر 5 نصر خدمت میكرد . بند باسرعت هرچه تمام تر خودم را بالای ساختمان رساندم و پارچه نوشته را جمع كردم . تا  پدر ایشان از موضوع  با خبر نشود . بچه ها به ایشان گفتند كه حسین مجروح شده برای درمان به مشهد اعزام شده اما پدر ایشان  گفتند من كه میدانم حسین به شهادت رسیده . بچه ها به لشكر 5نصر خبردادن و مرخصی ایشان را گرفتن . روز بعد بچه ها با دو دستگاه اتوبوس از اهواز برای تشیع جناز ایشان راهی شهر شیروان شدن . در ان روز در شهر شیروان همزمان تعداد یبشتری از شهدا بر روی دستان مردم غیور  تشیع می شدن .هر كس شهدای كه می شناخت  را تشیع می كردن .
بچه گردان توپخانه ویژه شهدا . از اتوبوس پیاده شدن و فریاد عزا عزا ست امروز روزه عزا ست امروز فرمانده عزیزمان پیش خدا  ست امروز . مردم منطقه اصلا" نمی دانستن كه ایشان فرمانده توپخانه است حسین محمودی همرا ه با سایر شهدا در بهشت زهرا ارام گرفت . بنده از بچه ها سوال كردم چطور ایشان به شهادت رسیدن  بچه ها جواب دادن ایشان همراه با یك دیدبان در خط مقدم در منطقه شلمچه بودن كه دیدبان جلوی چشمان ایشان  از سوی دشمن از ناحیه گردن هدف قرار گرفتن و به شهادت رسیدن خون این عزیز به جوش امده و با ارپی جی به خط دشمن حمله می كند كه در نزدیكی سنگرهای دشمن  از ناحیه سر هدف تیر مستقیم دوشیكا قرار می گیرد و به درجه رفیع شهادت نایل می شوند .
ایشان از همرزمان شهید محمود كاوه فرمانده لشكر ویژه شهدا بودن هنگامی كه برای شناسایی منطقه  ؛ با هم می رفتیم از روی نقشه جاهای كه احتمال داشت دشمن از انجا نفوذ كند بصورت نمونه ای تیراندازی می كردیم و ثبت میكردیم تا در مواقع ضروری انجا را هدف قرار دهیم ایشان با درایت با بچه ها برخورد می كردن و فرمانده قابلی بودن . روحشان شاد انشاءالله. 

                                                            مار  یا فرشته  نجات


هنگام جابجای بچه های توپخانه در منطقه عملیاتی ماوت عراق بچه ها در حال ساختن سنگر اجتماعی بودن بعد از پر كردن گونی خاك و چیدن انها و پلت گذاری سقف . برای اینكه گلوله  توپ وارد سنگر نشود از بیل مكانیكی خواستیم كه روی سنگر به اندازه كافی خاك بریزد . بیل مكانیكی این كار را انجام داد . ولی در اخرین مرحله یك لاستیك بیل مكانیكی به چند تا از گونی گیر كرد و قسمتی از گونی كج شد؛  ولی انقدر هم كج نشده بود كه قابل استفاده نباشد .
نزدیك غروب بود. بچه های گردان توپخانه لشكر ویژه شهدا قرار بود شب در ان سنگر استراحت كنند ولی هنگام انتقال وسایل به داخل سنگر ناگهان بچه ها متوجه شدن ؛در روی گونی سنگر یك مار مایل به رنگ قرمز قرار دارد و اماده حمله میباشد .
ان شب بچه ها هیچ كس جرات نكردن در سنگر استراحت كنند و بیرون از سنگر خوابیدن ولی هنگام صبح موقع از خواب بیدارشدن متوجه شدن سنگر بطور كلی خراب شده .این مار یا فرشته نجات باعث نجات جان تعدادی از همرزمان ما شد.


                                                  چاقو

در ادامه عملیات كربلایی 5 بند باید به خط مقدم اعزام می شدم برای دفاع شخصی همیشه با خودم یك چاقوی ضامن دار برای درگیری تن به تن همراه داشتم در ان روز به علت شدت اتش دشمن كسی كه قرار بود بند را به خط مقدم برساند تاخیر كرد .این چاقو در داشبرد یك لندكروز جا ماند .
 سویئچ روی ماشین بود ناگهان درب ماشین بسته شد . هر كاری انجام دادیم درب  ماشین باز نشد. خاكریز مقر توپخانه بصورت دایر به جهت جوگیری از تركش گلوله ها ساخته می شد .بچه ها دور هم جمع شده  بودن هر كدام خاطر خود را تعریف می كردن در هنگام دو جنگده از سوی اهواز با سرعت بالا و در ارتفاع 100 الی 200 متری به مقر دشمن حمله كردن بجه ها شروع به كف زدن و  گفتن زند باد  ایران  ... جنگنده ها پس از این عملیات موفق امیز  دوباره با ارتفاع پایین به سمت اهواز پرواز كردن و از منطقه دور شدن .بچه ها خوشحال بودن می گفتن و می خندیدن .
 بند بطور نا خواسته به اسمان نگاه كردم دیدم روی سرمان یك چیزهای سفید رنگ باسرعت بالا فرود می اید تا داد زدم بچه ها ! بمب خوشه ای دیگر خیلی دیر شد و تنها كاری كه انجام دادم با سرعت خودم را توی چاله اشغالها انداختم چون دوستان متوجه منظورم نشدن متاسفانه تعدادی از انها زخمی شدن در این هنگام هواپیمای دوم دشمن مارا هدف راكت قرار داد كه به فضل الهی راكت بیرون از مقر خورد و فقط گرد و خاك نصیب ما شد .
ام بدلیل بمب خوشه ای تما م شیشه ای ماشین لند كروز شكست و خرد شد . راننده ماشین گفت حالا درب ماشین به راحتی باز می شود .شما  می توانی چاقوی خودت بردارید . یكی از بچه های شاهرود گفت شما اینجا هیچی نشدی نگران خط مقدم هم نباش . و به فضل پروردگار این طور هم شد.

                                                    راننده ای كه مسیر را گم كرده بود


  هنگام غروب بود قرار شده بود بند و بیسیم چی یم به خط مقدم برویم یك بردار بسیجی رانندهای تویوتا لندكروزما را به انجا برساند بنده برای شناسای منطقه كه اولین بار بود وارد ان خط می شدم خواستم اطلاعاتی از منطقه بدست بیاورم در نتیجه سوار عقب ماشین شدم .
بعداز  گذشتن از شهرك دو ایجی در منطقه شلمچه هوا تاریك شد. در انجا خاك ریز های فراوانی توسط برادان (سنگر سازان بی سنگر ) ایجاد شده بود.
تمام درختان نخل بدون سر بودن رانندهای عزیز در بین این خاك ریزها مسیر  را گم كرده با توجه به تاریكی هوا و ترمز های كه میزد دشمن متوجه نور ترمز ماشین شده بود و منطقه به شدت تمام زیر اتش خمپاره و گلوله گرفت .ا
ما این رانندهای عزیز همچنان به رانندگی در دور باطل ادامه می داد .صدای انفجار و گرد وخاك ونوری كه از لای  گرد و خاك بالا می زد و تركشهای كه قرمز رنگ تامسافتی در اسمان دیده می شد .و صدای خاصی در كنار ما ایجاد می كرد.در هوا پراكنده می شد.
این وضعیت حدود نیم ساعت طول كشید .چون بنده در عقب ماشین بودم گاهی وقت ها در كف ماشین شیرجه می رفتم . در این هنگام كه ماشین به راه خود ادامه می داد متوجه شدم یك درخت نخل چند باری است كه من مشاهد میكنم .از شیشه ماشین راننده را صدا زدم و گفتم داستان این نخل چیست .كه من ان را چند بار می بینم . راننده جواب داد مسیر را گم كرده ام. پیدا نمی كنم .
 تاز فهمیدم چرا دشمن این منطقه زیر اتش گرفته و فكر میكند  كه تعدادی زیاد خودرو در حال حركت می باشد. تصمیم گرفتیم به شهرك دوایجی برگردیم . تا هواپیمای دشمن كه منور خوشه ای در شب می زند ان وقت به مسیر ادامه دهیم.


                                                          سنگر خالی

حدود ساعت 2 شب با پرتاب منور خوشه ای از سوی هواپیمای عراق منطقه بطور كلی روشن شده ما به سمت خط مقدم حركت كردیم وقتی به سنگر فرماندهی رسیدیم ولی سنگر خالی بود .راننده ما را تنها گذاشت در امان خدا ما حدود یك ساعت منتظر شدیم هیچ خبری نشد .تا این كه  یك نفر امد ما خودمان را معرفی كردیم .وگفتیم چرا این سنگر خالی است . گفت زاغه مهمات گلوله ارپی جی منفجر شده ما مجبور شدیم این سنگر را ترك كنیم . ایشان خود را فرمانده خط معرفی كردن .
ما دلیل امدن به خط را بیان كردیم كه قرار است با بچه های اداوات كار كنیم . ایشان جلوی ما حركت كرد ن در را هی كه میرفتیم من درگیری تیر بار چی را میدیدم . از روی پل عبور كردیم وارد ان سوی رود خانه شدیم .فرمانده جلو حركت می كردن و ما پشت سر  او از جوب نخلها عبور می كردیم .یك وقت متوجه شدم ما از طرف درگیر حدود 200 متر گذشتیم .
فرمانده همچنان راه می رفتن من به پشت فرمانده دست زدم و گفتم این دوشیكای كه شلیك می كند كیست چرا به ان تیر باری كه ما از ان گذشیم شلیك می كند . فرمانده گفت بشینید. كه ما اشتبا وارد بین نیروی دشمن شدیم و جوب نخل را اشتباه امدیم .بصورت مرغی عقب نشینی كردیم و از بین نیروی دشمن خارج شدیم و مسیر درست را پیدا كردیم .ان وقت متوجه شدم به جای كار كردن با بچه های اداوات از ما بعنوان نیروی سنگر كمین استفاده شده است .
ما این اعتراض را كردیم كه وظیفه ما چیز دیگری است ولی فرمانده جواب دادن ما نیرو كم داریم شما باید در این سنگر بمانید. افراد هر 24 ساعت از ان سنگر ها تعویض می شدن و به ما می گفتن شما باید بمانید.كه حدود 72 ساعت در ان منطقه ماندیم ولی از كار اصیلی كه باید انجام میدادیم باز ماندیم . چون اصلا نمی توانستیم انتن بیسیم را راست كنیم و همیشه در دید مستقیم دشمن قرار گرفته  بودیم.
 ان سنگرها به صورت چاله بودن؛  و در حدود 50متر مربع چهار چاله وجود داشت  و هر كدام از انها  گنجایش چهار نفر بصورت فشرده داشت .كه در مجموع  شدیم 16 نفر این سنگر ها روباز بودن و باید 24 ساعت همیشه گردن كج می ایستادی تا سرت از سنگر بیرون نزند چون هنگام روز دید كاملا" با انها بود یك ته نخل در روبروی ما قرار داشت كه تك تیر انداز دشمن هر 5 دقیقه یك تیر به ان می زد و خیال می كرد.
 كه كله  یك نفر است. انجا پیكر  یك شهید  بررگهوار دیدم كه چهره ان برایم اشنا بود .  .پرسیدم این شهید كیست وچرا به خط عقب منتقل نمی شود . گفتند ایشان شهید كاوسی می باشند . به دلیل دید دشمن در روز امكان انتقال وجود ندارد .ایشان مربی اموزشی لشكر ویژه شهدا هستند . تاز فهمیدم كه ما زیر دست همین شهید بزرگهوار اموزش نظامی دیده ایم برای همین چهره نورانی او اشنا است انشاءالله با امام حسین مشهور شوند.

                                                 پرواز قمری بر فراز سنگر كمین


حدود ساعت چهار بعد از ظهر بود هواپیمای دشمن در ارتفاع بالا پرواز می كرد. بچه ها در داخل گودال سنگر های كمین بودن . هواپیما در حال شناسای بود . بعداز  نیم ساعت توپخانه دشمن دقیقا" سنگر های كمین ما  را هدف  گلوله ها قراداد. اتش انفجار گلوله ها صورت ما را درداخل سنگر رو باز می سوزاند .ولی به یاری خداوند به داخل سنگر اصابت نكرد . ما بصورت گردن كج در سنكر اماده هر گونه حادثه بودیم .
با فرود امدن هر گلوله وانفجار ان یك قمری از روی درختی كه در نزدیكی ما بود پرواز می كرد و یك دور روی سنگر كمین مامی زد و دوباره روی درخت می نشست. وگاهی وقتها تركش شاخه درخت را قطع میكرد . من این صحنه را می دیدم و به خود گفتم ای پرنده عزیز تو پرواز كن و از این جهنمی كه ایجاد شده دور شو . حدود نیم ساعت در حال كوبیدن بود .
تركشها درست تا لب سنگر شخم می زدن ولی به خواست خدا وارد سنگر نمی شدن. اگر ما چشمان خود را می بستیم و یكی ما را می دید فكر می كرد كه ما روزها ست كه مرده ایم چون انقدر گل لای و دوده نصیب ما شده بود.
 تا اینكه در كنار  ما مقداری  نی اتش گرفت . ما گلوله های  ارپی جی را در بین انها مخفی كرده بودیم به سرعت گلوله ها را خارج كردم و دشمن خیال كرد  كه ما منهدم شدیم كه با عنایت خدا به هیچ كس اسیبی نرسید.

                                 رزمنده ای كه با خط اشنا نبود

یك روز در دیدگاه بودم یك رزمنده ای را دیدم در زیر افتاب داغ  در منطقه شلمچه در قسمت خاك ریزی كه بصورت  ال بود. صورت خود را بر روی خاك ریز گذاشته و  به یك نقطه با اسلحه قناسه نگاه می كرد . وسط خاك ریز اب گرفته بود. به راحتی نمی توانستی راه بروی .
حدود 2 ساعت رفتار دشمن زیر نظر گرفته بودم. رفت و امد انها تعداد ماشین و  تانكها و...  به بتوانم اطلاعات منطقه به قرار گاه گزارش بدهم . و درصورت نیاز درخواست اتش كنم . در این مدت این برادر عزیز مان تكان نمی خورد. با توجه به اینكه نیروی پیاد ه دشمن در تیر رس بود ایشان هیچ اقدامی انجام نمی داد.
متوجه شدم كه ایشان به خط اشنا نیست اصلا" نمی داند كه دشمن كدام طرف ما می باشد. از كمر خاك ریز به دلیل اب گرفتگی خودم را با زحمت به ایشان رساندم . سلام و خسته نباشی گفتیم . از شدت افتاب و گرما منطقه خیس عرق شده بود .
گفتم من از دور به شما نگاه می كردم ولی شما فقط یك سمت نگاه می كنی . گفت من ان سنگر ها را زیر نظر گرفته ام تا بتوانم نیروی كه از ان بیرون بیاید بزنم . ما شانس اوردیم ان سنگرها متعلق به نیروی خودی بود . به ایشان گفتم سرت را برگردان نیرو ی پیاده دشمن را نگاه كن انها با دوربین ما را نگاه می كنند.
گفت خدا رحم كرد اگر از ان سنگر كسی بیرون می امد من او را هدف قرار می دادم . ایشان این را گفت و اماده شلیك به نیروی دشمن شد با اولین شلیك ان كسی كه با دوربین نگاه می كرد. زد. و پایین خاك ریز پرید و گفت بالاخره زدم و خوشحالی می كرد. صبح روز بعد شنیدم یك نفر ناله میكند. وقتی خودم رساندم دیدم این همان رزمنده دیروز می باشد كه هدف تركش قرار گرفته و مجروح شده.

                                             اتش در زاغه مهمات

در منطقه عملیاتی غرب بنده و چند تن از همرزمانم در روی یال یك كوه در بالای سر شهرك ماوت عراق ایستاده بودیم و منطقه عملیاتی را مشاهده می كردیم .كه دشمن كجا مستقر است و احتمال نفوذ انها كجاست.ناگهان صدای سوت گلوله اینقدر نزدیك شد با توجه به تجربه قبلی فهمیدیم خیلی به ما نزدیك می باشد.هر چهار نفر با هم روی زمین سینه خیز رفتیم .گلوله چهار متر از ما رد شد و منفجر شد .
به خواست خدا تركشها به سمت جلو رفتن ما همگی سالم ماندیم . تعدادی تركش به زاغه مهمات اصابت كردن. و پوكه های گلوله  كه ما اماده شلیك كرده بودیم اتش گرفت. بچه ها با دیدن  این صحنه پا به فرار گذاشتن .من در زاویه ای قرار داشتم كه دیدم كدام قسمت از زاغه اتش گرفته است .
و احتمال سرایت اتش به سایر قسمت ها وجود دارد. و فقط چند تا از پوكه اتش گرفته.و مواد منفجره به هوا با ارتفاع سه و چهار متر پر تاب می شود. در این لحظه تصمیم گرفتم كه خودم را به زاغه برسانم و پوكه های اتش گرفته را به بیرون پرتاب كنم و این كار را با موفقیت  و  به یاری خدا انجام دادم و اتش  زاغه را خاموش كردم. اما بچه ها  منتظر شهادت من بودن.

                                       ترس از خشم شبانه

تعدادی از برادان بسیجی كه چندین باربه جبهه امده بودن و در قسمتهای مختلف كار كرده بودن هركدام در ان قسمتها برای خود تجربه ای كسب كرده بودن برای اینكه از خشم شبانه (در واقع امادگی جسمی و روحی برای رویاروی با دشمن و اشنای با  سر صدا مواد منفجر  دوشیكا  و تیربار و غیره) دور باشند در ارزیابی انجام شده اعلام كرده بودن  ؛ كه اموزش مجدد انجام داده اند.
با این عزیزان یك گردان بنام حبیب ابن ... تشكیل دادیم و در منطقه سینه مرغی و تخمه مرغی و كفی شهرك ماوت عراق مسقر شدیم .منطقه به شكلی بود كه دشمن در بالای سرما قرار داشت ما باید شب در سنگر مستقر می شدیم و هنوز هوا روشن نشده بود به سنگر استراحت برمی گشتیم.در شب اول هنگام تقسیم نفرات در سنگر های مشخص شده  جهت پوشش منطقه یكی از برادران بسیجی كه بعنوان ار پی جی زن هم بود دستم را گرفت و گفت ما ان برگهای ارزیابی برای فرار از خشم شب درست پر نكردیم و الان بنده نمی دانم گلوله  ار پی جی از كدام سمت در درون قبضه جا گذاری  كنم . در واقع ایشان باید تانك دشمن را می زد .
بنده حدود یك ساعت طول كشید .تمام جزییات ار پی جی در سنگر كمین به ایشان یاد دادم و تاز گفت بقیه بچه ها هم اموزش ندیده اند. روز بعد هنگام استراحت اموزش را در سنگر استراحت شروع كردیم و همه را اموزش دادیم .

                                       بابا بزرگ

در منطقه عملیاتی شلمچه در یك محور دشمن خیلی بچه های ما را اذیت می كرد . حتی بچه ها را هدف ار پی جی قرار می دادن در ان روز تازه جای گزینه دیدبان قبلی شده  بودم . از او پرسیدم منطقه اتش كجاست .اشاره به ان سوی كه دشمن قرار داشت كرد .هر چه نگاه كردم جز درختان نخل و یك پارچه سرسبز هیچی دیده نمی شد. با دقت بیشر نگاه كردم متوجه سنگرهای اجتماعی دشمن شدم كه از انجا خط خودشان را تغذیه می كرند.
 فاصله بین ما و دشمن از صد متر شروع و تا سیصد متر الی چهارصد متر می رسید.دوباره سوال كردم ایا این سنگر را دیدی و كاری كردی .جواب داد نه بدلیل نزدیك بودن فاصله نمی توانستم راحت روی خاك ریز گرا به گیرم . بنده یك قطعه چوب در امتداد سنگر های دشمن روی خاكریز فرو كردم و با قطب نما گرای دشمن را گرفتم و درخواست اتش كردم اما گلوله را با فاصله پانصدمتری دریافت كردم .
 با توجه به موقعیت ان توانستم گلوله را به سوی سنگرهای دشمن هدایت كنم  پس از تنظیم موقعیت  درخواست چند گلوله با هم كردم . اما موقع فرود امدن گلوله ها دیدم  قطع نمی شود. سوال كردم؟ جریان را به من گفتند. ما مدتی است كه می خواهیم این هدف را بزنیم ولی گرا ی ان را نمی دانستیم از طریق بیسیم بچه های ادوات این گرا را به خمپاره انداز ها دادند و انها هستند.
 كه هدف را می زنند.از ان روز به بعد تا زمانی كه بنده در ان خط بودم به یاری خدا. دشمن جرات حتی یك گلوله ار پی جی را هم شلیك كند نداشت یك شب تحرك دشمن را مشاهده كردم و درخواست اتش كردم به دلیل فاصله كم بین ما و دشمن گلوله ها هنگام فرود امدن از روی سر خودمان سوت می كشید ولی روی خط دشمن می خورد .یك وقت از بیسیم شنیدم كه اعلام شد بابا بزرگ می گوید این گلوله ها روی بچه خودی پایین می اید . با هم مشغول صحبت كردن بودیم. در ان حین دیدم كه بابا بزرگ داشت به سوی پایین خط  می اید؛ و به توپخانه گفتم با خود بابا بزرگ صحبت كن و از ان بپرس  . بابا بزرگ جواب داد بچه ها از سوت گلوله می ترسند.
 به همین دلیل اعلام كردم .چون دشمن به ما نزدیك شده بود.جز این كار چاره ای نبود كه دشمن را درهم به كوبم و اعلام كردم اگر گلوله  روی بچه ها ما بیافتد اولین نفر كه كشته شود خودم هستم  دشمن تعدادی قناسه زن را به منطقه اورده بود كه دیدبان را شكار كند چون به شدت هنگام دیدبانی بنده را هدف تك تیر قرار می دادن برای همین منظور روی خاكریز یك تخته مهمات گذاشتم و روی ان چند كلوخ بزرگ قرار دادم و زیر ان را خالی كردم تا به انداز دیده دوربین خاك ریز را سوراخ كردم وبه راحتی دشمن را زیر نظر قرار دادم. و دشمن نتواست جایگایم را تا اخر  شناسای كند.(به مسول محور ما پشت بیسیم بابا بزرگ می گفتیم.)
 
                                          قاطرها قله را فتح كرده بودن

قبل از شروع عملیات نصر یك قرار شده بود ما یك قله را فتح كنیم یك هفته از ساعت ده شب بصورت نفرات پیاده بصورت مارپیچ خود را به پای قله می رساندیم كه اماده حمله شویم پس از برقراری بیسیم تو سط فرماندهان متوجه می شدیم تعدادی از لشكرها اماده نشده اند و دستور عقب نشینی می دادن تا نزدیك های صبح كه هوا روشن نشده بود.
 باید از منطقه خارج می شدیم در تابستان هوا در منطقه به شدت بارانی بود و گیاهان حدودا" نیم متر بالا امده بودن  از هر جای كه عبور می كردیم رد پای ما علفها  شكسته می شدن  و دیده می شد كه نیرو از انجا عبور كرده این وضعیت حدود یك هفته ادامه داشت شب خیس می شدیم و روز كه هوا افتابی می شد لباسهای مان را خشك می كردیم تا یك شب دیگر قرار گذاشتن كه هماهنگی كامل انجام  شده و امشب حتما" عملیات انجام می شود.
قرار شده بود كه مهمات از طریق جاده بوسیله قاطرها حمل شود و پی از فتح قله مهمات به رزمندگان برسانند ما هم باید از دره ها خودمان را به قله می رساندیم پس از عبور از دره ها و با تجهیزات مین یاب و دوربین مادون قرمز خودمان را به پای قله مورد نظر رساندیم فرمانده گردان مارا در ان نقطه به سه گروه تقسیم كرد. كه هركدام از یك محور باید حمله را اغاز می كردیم . یك وقت متوجه شدیم قاطره های كه قرار شده بود مهمات را بما برسانند. زودتر از ما به بالای قله رسیدن و ما هرچه جلو تر رفتیم دیدیم كه خبری از دشمن روی قله نیست و تا انجا جلو رفتیم كه دیگر نمی توانستیم همه جا را پوشش بدهیم.
 فرمانده هان  دستور توقف پیش روی  را دادن و اعلام كردن احتمال اینكه دشمن در بین ما نفوذ كند و ما را قیچی كند  وجود دارد و گفت تا اینجا كافی است حدود دو شب روی ان ارتفاع بودیم .


           یاد و خاطره شهید محمود كاوه فرمانده لشكر ویژه شهدا

در محرم سال 1365 در منطقه زرینه رود میاندواب در حال اموزش نظامی بودیم كه اقای محمود كاوه برای سركشی به ما یك شب مهمان ما بود در ان شب پس از توصیه های فروان یك نوحه یادگاری برای ما خواند. در اخر های دوره اموزشی  بودیم كه در سه راهی نقد مستقر شده بودیم . در ساعت سه الی چهار بود یك گروه از لشكر امدن بچه های اموزش دیده را به دسته های نظامی تقسیم و فرمانده هر دسته هم مشخص كردن بوسیله مایلر مارا به منطقه پیرانشهر بردن وقتی كه به انجا رسیدیم هواپیمای دشمن انجا را بمباران هوای كردن . هوا كم كم تاریك شد ما به سوی خط مقدم حركت كردیم وارد منطقه حاج عمران شدیم چون هوا تاریك بود .با زدن ترمز تابلوی كنار جاده قابل خواندن بود كه برادر خسته نباشی  به سمت ایستگاه صلواتی و به سمت خط مقدم حدود ساعت 10 شب ازكنار قله كدو عبور كردیم و نزدیك تپه شهدا از ماشین پیاده شدیم . فرماندهان به ما گفتن كه ما برای پشتیبانی از برادرانی كه امشب عملیات می كنند .امده ایم تجهیزات كامل بود و ما اماده دستور از سوی فرماندهان بودیم خاكریزی كه ما در ان مستقر بودیم به سوی ارتفاع  2519 بود كه هدف عملیات ان شب  بود .حدود ساعت یك  شب بود كه دشمن شروع به شلیك خمپاره كرد. خاكریز به صورتی طراحی شده بود كه هم جلوی تیر مستقیم وتركش گیر هم بود در یال تركش گیر  یك سنگ بزرگی بود كه من پشت ان در حال استراحت بودم كه ناگهان صدای سوت خمپاره به ما نزدیك شده و بین ما فرود امد. یكی از دوستان كه بعنوان ار پی جی زن بود چند گلوله همراه داشت كه گلوله های دست ایشان منفجر شدن (بعد ها كه ایشان را دیدم از او سوال كردم گفت فقط من یك لحظه متوجه شدم كه روی هوا در حال چرخش هستم و دیگر متوجه مابقی ماجرا نشدم ایشان از ناحیه پا و دست اسیب جدی دیده بودن درواقع جانباز شدن )بنده كه در پشت ان سنگ بودم فقط یك چیز سنگینی به كلاه اهنیم خورد كه گردنم صدایش بلند شد به خواست خدا به من اسیبی نرسید.فرمانده گردان متوجه شد كه باید جای مارا عوض كند مارا به پشت قله كدو منتقل كرد.
عملیات كر بلایی 2 اغاز شد چون در ان نقطه ی كه ما بودیم داخل كانال روی منطقه دید كافی داشتیم و منتظر دستور فرمانده بودیم از تمام بدنه ی قله  2519 مثل اینكه جوش كاری كنید اتش شعله پوش مشاهده می شد و گاهی هم تیر های رسام به سنگ ها برخورد می كرد و كمانه می كرد كه اشكال هندسی بوجود می اورد. تاصبح این در گیری ادامه داشت ولی دستور ی به ما ندادن یكی از برادران بهیار را دیدم و پرسیدم زخمی شدی گفت نه این خون برادانی كه مجروح شدن می باشد . ولی فرمانده شجاع لشكر ویژه شهدا اقای محمود كاوه به لقاءالله پیوستن و از بین ما پركشیدن.هواپیمای دشمن با روشن شدن هوا به فراز منطقه امدن ثوپخانه ماراكه در پشت قله كدو مستقر بود هدف قرارداد ولی راكدها به كوه اصابت كردن و  موفق نشد به دلیل ارتفاع  خود قله كدو خلبان هواپیما ما را داخل كانال دید و همه ی ما را به كالیبر بست ولی باز هم  به خواست خدا تیر ها به خاكی كه بیرون از كانال ریخته بودن اصابت كرد و كسی مجروح  نشدن اما فرمانده عزیز  دستور داد كه كانال باید تخلیه شود.جلوی هر ماشین كه امد. گرفت چند تا از ما را سوار كرد تا كانال كلا" تخلیه شد . بعد چند دقیقه باز ان بهیار را دیدم گفت ان كانالی كه شما در انجا بودید با بمب های خوشه ای هواپیمای دشمن  كاملا" هموار شد .خدا باز هم به شماها رحم كرد. در نهایت ما وارد عمل نشدیم و به پشت منطقه  برای تشیع پیكر در خون اغشته فرمانده عزیز مان به شهر ارومیه رفتیم و ایشان را در ان شهر تشیع جنازه كردیم و پیكر این عزیز از دست رفته  را  به شهر مشهد مقدس كه زادگاه ایشان بود بردن  ارامگاه این دلاور  در خواجه ربیع می باشد. خداوند روح تمام شهیدان گلگون كفن  این اب و خاك با شهدای اسلام مشهور كند انشاءالله.كاربرد اكسس (Access)در حسابداری

 

نوع مطلب :اكسس ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                                     Access
 1- چگونه از اكسس (Access) در حسابداری(Accounting) استفاده كنیم؟

     جواب :همان طور كه در معنی حسابداری(Accounting) امده  ؛ تلخیص ؛ طبقه بندی و ثبت در اكسس (Access ) كه پایگاه داده میباشد . كدینگ حساب اعم از كل ؛معین؛ تفصیل و فرعی با توجه نوع فعالیت شركت (بازرگانی ؛ دولتی ؛ و صنعتی ) متفاوت می باشد .لذا هنگام تعریف جدول داده رعایت ان خیلی مهم می باشد .  تعداد جداول و ارتباط انها و كواری در ایند توضیح داده می شود تا بتوان از  تراز كل ؛ تراز معین ؛ تراز تفصیلی ؛ تراز فرعی ؛ صورتهای مالی  و  یاداشتهای همراه ؛ صورت جریان وجوه نقد و اسناد مالی استخراج كرد و گزارش انها را گرفت .

 2- برای ایجاد كدینگ حساب ها(Account Code) در اكسس (Access) چه مراحلی باید طی كرد؟

   جواب : كدینگ حسابها شامل كد ترازنامه و سود (زیان) (شماره یك رقمی) تراز كل (شماره دو رقمی) كد معین (شماره چهار رقمی) كد تفصیلی (شماره شش رقمی) و كد فرعی(شماره  هشت رقمی ) استفاده كنید .

كدهای فوق و شرح هر كدام اول در یك جدول (Table) اكسس(Access) ایجاد می كنیم .

 3- چگونه جدول (Table ) در اكسس(Access) ایجاد كنیم ؟

      جواب : پس از ران (Run) كردن نرم افزار اكسس (Access) از مجموعه افیس (Office)  منوی اكسس (Access) به ترتیب روی صفحه قرار می گیرد Home   ; Create  ; External Data  ; Data base Tools ; Data Sheet  ظاهر می شود.
گزینه Create  را انتخاب كنید تا زیر  منوی های ان ظاهر شود .Tables جدولها . Forms فرمها . Reports گزارشها . Other سایر (Query wizard  و ماكروها )
 گزینه Table جدول را انتخاب كنید یك جدول خام ایجاد می شود حالا در قسمت بالا منوی view كلیك كرده نام جدول بنام كدینگ حساب  انتخاب و كلید ok را زده و از نمای Design view  جدول (Tale)  اماده تعریف  می شود .
در قسمت Field Name  ركورد بصورت كلید وIDو صورتهای مالی و  كد كل و كد معین و كد تفصییلی و كد فرعی و شرح صورتهای مالی و شرح كل و شرح معین وشرح تفصیلی و شرح فرحی و ماهیت حساب و گرو حساب  وموقتی ودائمی و در ستون Data Type ماهیت هر كدام از Field Name درج شده بصورت Auto Number , Number, text, date, time ..و غیره تعریف می كنیم.
حالا جدول اماده پذیریش اطلاعات میشود.
4- چگونه اطلاعات وارد جدول ایجاد شده بكنیم؟

      جواب : یك براساس جدول ایجاد شده بنام كدینگ حساب از طریق منوی Create زیر منوی Forms گزینه more Form WIZARD انتخاب جدول جدید باز می شود و با انتخاب مثلث كوچك جدول فهرست حسابها را  انتخاب و با فلش < << همه ای موارد به طرف بعدی انتقال داده و كلید   Next زده و در جدول باز شده رنگ زمینه را  انتخاب و كلید Next زد و در نهایت نام فرم را تعریف و كلید Finish را زده و فرم اماده وارد كردن اطلا عات می باشد.
روش دوم . باز كردن جدول فهرست حسابها و وارد كردن اطلاعات بطور مستقیم به ان میباشد.

5- چه اطلاعاتی در جدول فهرست حسابها وارد كنیم ؟

    جواب : الف )در ستون  كد ترازنامه(Balance sheet) و سود (زیان) (Income statment)  و ستون شرح؛ ترازنامه و سود (زیان) بشرح زیر عمل كنید.
ستون شرح                                                    ستون كد
داراییهای جاری.current assets                         عدد  1
 داراییهای غیر جاری.Non current assets           عدد 2
  بدهی جاری .        Current Liabilities                عدد3
بدهیهای غیر جاری . Non Current Liabilities       عدد 4
حقوق صاحبان سهام.      Equity                          عدد5
 فروش / درامد حاصل از ارایه خدمات. Revenue/  عدد6
 هزینه ها وسایر در امدهای عملیاتی.Operating profit/cost of sales  عدد7
درامد ها وهزینه های غیر عملیاتی . عدد8
 حسابهای انتظامی . عدد 9      وارد كنید .
توجه كد های فوق اختیاری می باشد . ولی مبنای اصلی كد تراز كل باید قراربگیرد.
ب ) برای تعریف تراز كل به شرح ذیل عمل كنید.
با توجه به سرفصل های ترازنامه و سود (زیان ) كه
 داراییهای جاری شامل:
موجودی نقد وبانك عدد 11
وسرمایه گذاری كوتا مدت عدد 12
 وحسابها واسناد دریافتنی تجاری عدد 13
 سایر حسابها واسناد دریافتنیTrade and other receivables عدد 14
موجودی مواد وكالا Inventories عدد15
سفارشات و پیش پرداختها عدد16و....
داراییهایی غیر جاری شامل :
داراییهای ثابت مشهود عدد21 و
 ذخیره استهلاك داراییهای ثابت مشهود عدد 22
 سرمایه گذاری بلند مدت عدد23
سایر داراییها عدد24 و....
بدهیهای جاری (Current Liabilities)شامل :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری(Current Liabilities) عدد31
 سایر حسابها واسناد پرداختنی عدد32   
 پیش دریافت عدد 33 
 ذخیره مالیات عدد34 
تسهیلات دریافتنی كوتاه مدت عدد 35 و....
بدهی بلند مدت(Long - term) شامل :
حسابها و اسنادپرداختی بلند مدت عدد 41
  تسهیلات دریافتنی بلند مدت 42
 ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان عدد 43 و...
حقوق صاحبان سهام(Owners Equity) شامل :
سرمایه (Capital) عدد 51 و
 اندوخته قانونی عدد52 و سایر اندوخته ها عدد 53
و تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (Assets) عدد 54
 سود و (زیان) انباشته عدد 55
 سود و(زیان) شامل :
فروش عدد 61
 درامد حاصل از ارایه خدمات عدد62 
 قیمت تمام شده بهای كالای فروش رفته عدد71
هزینه های تولیدی عدد72
 هزینه ارایه خدمات عدد 73
هزینه های فروش ؛ اداری وعمومی عدد74
 خالص سایر در امدها و هزینه های عملیاتی عدد75
خالص سایر در امدها وهزینه ای غیر عملیاتی عدد76 
 هزینه های مالی عدد 77 .....
حسابهای انتظامی به نفع شركت عدد91  
 حسابهای انتظامی به عهده شركت عدد 92  ......
با توجه به كد ترازنامه  و  تراز كل شما می توانید برای هر عنوان از  ان چند حساب معین ؛ تفصیل  و فرعی  بعنوان مثال تعریف كنید .
(ترازنامه (Balance Sheet) :دارای جاری (Current Assets).
 تراز كل: موجودی نقد؛
 كد معین :موجودی نقد و بانك و موجودی صندوق و تنخواه گردان و  اوراق بها دار و غیر .
كد تفصیلی :موجودی نقد و بانك شامل : بانك تجارت ؛ بانك ملی ؛ بانك سرمایه و غیره .
 كد فرعی: شامل حساب جاری در هر یك از بانكهای فوق.
با توجه به  روش بالا كد معین چهار رقمی و كد تفصیلی شش رقمی و  كد فرعی  هشت رقمی با توجه به نوع فعالیت خود استفاده كنید تا جدول فهرست حسابها (Account List)كامل شود.ادامه فهرست در قسمت 12 درج شده است.
 
6- از جدول (Account List) چند نوع گزارش تهیه كنیم؟

الف )  فهرست ترازنامه
ب   )فهرست  تراز كل
ج   ) فهرست تراز معین
د    ) فهرست تراز تفصیلی
ه    )فهرست تراز فرعی
       در صورت تعریف شرح حسابها به صورت انگلیسی در ستون جداگانه در جدول می توان فهرستهای فوق بصورت انگلیسی هم استفاده كرد.


7- چگونه از جدول فهرست حسابها استفاده كنیم ؟

 جواب ) ما در اینجا برای این كار اول باید از جدول (Account List) چند كواری (Query)  به شرح زیر استخراج كنیم.از منوی(Create)گزینه سایر(Other)زیر منوی (Query Wizard) انتخاب و جدول (Table)جدید بنام (New Query ) گزینه (Simple Query wizard) و كلید (ok) را زده تا وارد كادر بعدی بنام (Simple Query wizard)شویم.

از قسمت Tables /Queries مثلث كوچك combo جدول  Account List  كه قبلا"ایجاد كردیم انتخاب میكنیم .با انتخاب ان كلیه ایتم های مربوط وارد قسمت Avail able fields  می شود حالا با توجه به نیاز خودمان بوسیله فلش < یكی<< كلی از ایتم های مربوطه(چون ما گزارشهای تراز نامه ؛تراز كل ؛تراز معین ؛ تراز تفصیلی ؛تراز فرعی جداگانه میخواهیم باید ایتم های هر كدام جدا انتخاب شود و نام گذاری انها هم باید جدا انجام شود ). به قسمت selected fields انتقال داده و گزینه بعدی (Next) می زنیم. كادر جدید بنام simple Query wizard باز می شود.

ما می توانیم هر كدام از گزینه ها را انتخاب كنیم فعلا" گزینه بالا بنام Detail (shows every field of every record
) انتخاب و گزینه بعدی (Next) را انتخاب می كنیم و وارد مرحله بعدی می شویم یك عنوان در قسمت what title do you want for your Query بعنوان مثال ترازنامه و در قسمت پایین open the query to view information كلید Finish  را می زنیم .
یك گزارش ناقص ایجاد می شود. برای رفع ان روی كواری (Query) ایجاد شده .بنام تراز نامه انتخاب و گزینه Design view  از قسمت view انتخاب میكنیم تا جدول مربوطه ایجاد شود حالا برای از بین بردن فضای خالی كه مربوط  به ایتم های غیر از ترازنامه می باشد كافی است در قسمت پایین جدول زیر كد ترازنامه قسمت شرط(Criteria)علامت 0< بزرگتر از صفر درج شود .و مجدد روی گزینهView   كلیك كنید تا نتیجه عمل خودتان را مشاهد كنید . گزارش شما فقط شامل كد و شرح ترازنامه می باشد.

8- برای گزارش (Reports) گیری و پرینت چگونه باید عمل كرد.؟

   جواب ) اول كواری (Query) مربوط را انتخاب می كنیم و سپس از از منوی ایجاد (Create) زیر منوی گزارش (Reports) ایكن (Report) را انتخاب كرده گزارش ایجاد می شود گزارش مربوط را به نام  گزارش فهرست (ترازنامه ؛ تراز كل ؛تراز معین؛ تراز تفصیلی ؛ تراز فرعی هر كدام جداگانه ) Save كنید. گزارش مربوطه شامل تاریخ ؛عنوان ؛شرح و كد و تعداد ایتم میباشد.

9- چگونه نمای گزارش خودمان را تغییر دهیم .؟

  جواب ) با باز كردن گزارش واز منوی view زیر منوی ِDesign view را انتخاب می كنیم گزارش به حالت فرمت قالب بر می گردد روی هر قسمت راست كلید كنید . .گزینه Special Effect , نمای مورد دلخواه  خود بصورت برجسته ؛ فرورفتگی ؛ خط كشی و سایه دار می تواند انتخاب كرده در این حالت فرمولهای زیر  را هم می توان مشاهد كرد.
تاریخ = Date() و زمان = Time() , تعداد= Count(*) سپس گزینه view راانتخاب و دوباره نتیجه تغییرات و رنگ زمینه و غیره می توان تغییر داد.

10- برای طراحی یك سند حسابداری چه چیزهای باید در نظر به گیریم؟

     جواب) شما اگر به سند حسابداری در شركتهای مختلف(بازرگانی؛دولتی؛ صنعتی و پیمانكاری) نگاه كنید .از ظاهر سند (شامل رنگ و اندازه) بگذریم به نقاط مشترك  به شرح ذیل می رسیم.
1-نام شركت مورد نظر.
2-شماره سند حسابداری.
3-تاریخ سند حسابداری.
4- ردیف.
5- كد ( ترازنامه ؛ تراز كل ؛ تراز معین ؛ تراز تفصیلی ؛ تراز فرعی ).
6- شرح سند حسابداری.
7- مبلغ سند حسابداری( بدهكار  بستانكار  و جمع انها) .
8- تهیه كننده : ؛ تایید كننده : و تصویب كننده:.
9- شرح كلی در مورد سند و اطلاعات در ج شده
10-سایر...
ما برای رسیدن به طراحی سند به شرح فوق در اكسس(Access) احتیاج به چند جدول(Table) داده(Data) داریم كه بنحوه ایجاد(Create) انهاو ارتباط(Relationships) انها صحبت میكنیم.

در راستای ماده 7 قانون تجارت تاجر (شركتها....) باید همه روزه مطالبات و دیون و داد ستد تجاری و معاملات در دفتر روزنامه ثبت نماید.برای رسیدن به این هدف جدول زیر را طراحی میكنیم.

11- چگونه فهرست (List)جدول(Table) اسناد (Documents)حسابداری() ایجاد كنیم؟

     جواب)  بعد از Run كردن نرم افزار Access از منوی Create زیر منوی Table را كلیك كرده و از نمای views گزینه كلیك و نام جدول List Documents در كادر Save As قسمت Table Name درج و كلید ok را زده قسمت جدیدی باز می شود كه می توان در ان موضوع مورد نظر را تعریف كرد . در قسمت Field Name اطلاعات زیر را بترتیب درج كنید.
1-ردیف
2-شماره  سند حسابداری.
3-تاریخ سند حسابداری.
4-كد ترازنامه و سود زیان.
5-كد تراز كل.
6- كد تراز معین.
7-كد تراز  تفصیلی.
8-كد تراز فرعی.
9- شرح سند حسابداری.
10- بدهكار.
11- بستانكار.
12-تهیه كننده:
13-تاییدكننده:.
14- تصویب كننده:
15-توضیحات:
در این قسمت احتیاج به تعریف جمع  نمی باشد. براساس نیاز می توان Field Name  بیشتری تعریف كرد. و در قسمت Data type نوع ان (Text , Memo , Number , Date/ Time , Currency ,  Auto Number ,Yes/No , ...) هریك از ایتم های Field Name را تعریف كنید جدول اماده دریافت اطلاعات اسناد روزانه می باشد.وارد كردن اطلاعات به جدول List Documents اول یك فرم به شرح ذیل:
 از طریق منوی Create زیر منوی Forms گزینه more Form WIZARD انتخاب جدول جدید باز می شود و با انتخاب مثلث كوچك جدول فهرست حسابها را  انتخاب و با فلش < << همه ای موارد به طرف بعدی انتقال داده و كلید   Next زده و در جدول باز شده رنگ زمینه را  انتخاب و كلید Next زد و در نهایت نام فرمform input Documents را تعریف و كلید Finish را زده و فرم اماده وارد كردن اطلا عات می باشد.


13- هنگام اجرا كردن نرم افزار اكسس (Access) چگونه می توان یك فرم(main form) در روی Desktop قرار داد؟

   جواب ) در اكسس(Access 2003)  از منوی Tools گزینه Start up را كلیك كرده و در كادر باز شده در قسمت Display Form/page  فرم مورد نظر(main form)  را كه قبلا" ایجاد كردیم را انتخاب و سپس كلید ok  را زده.هر موقع فایل اكسس Access  باز شود اولین فرم (main form) روی Desktop قرار می گیرد.

14- چگونه فرم اصلی(main form)  حسابداری را طراحی كنیم?

جواب ) از منوی Create زیر منوی Forms گزینه Form Design كلیك كرده یك فرم خام خالی ایجاد می شود روی گزینه ُsave كلیك كنید. در كادر Save As قسمت Form Name بنام main Form فرم اصلی را درج كنید و كلید ok را كلیك كنید.
از نمای Controls موارد ذیل را به  ترتیب رعایت كنید. یك Label به روی فرم خام درك كنید و  نام انرا به نام شركت مورد دلخواه تغییر بدهید. و یك Label دیگر به نام فهرست حسابها درك كنید و زیر ان 5  تا كلیدButton و جلوی انها 5 تا Label درك كرده و موارد زیر را به ترتیب درج كنید.
1-گزارش فهرست ترازنامه و سود و زیان .
2- گزارش فهرست تراز كل.
3-گزارس فهرست تراز معین.
4- كزارش فهرست تراز تفصیلی.
5-گزارش فهرست تراز فرعی.
و در قسمت وسط 5 تا كلید Button و 5  تا Label دیگر  را درك كرده  و Label انها را  به شرح زیر بنویسید.
1- تراز كل.
2-تراز معین.
3- تراز تفصیل.
4- تراز فرعی.
5- فهرست اسناد حسابداری
و در قسمت اخر 5 تا كلید Button و 5 تا Label دیگر  را درك و Label انها را به شرح زیر بنویسید.
1-حسابهای انتظامی.
2- حسابهای پیمانكاری.
3- مروگر.
4- حسابهای حقوق و دستمزد.
5- حسابهای موجودی مواد وكالا.
فرم شما اماده می باشد: توجه ؛  موارد فوق  و رنگ امیزی فرم كاملا"  به دلخواه و طبق سلیقه خودتان تنظیم  كنید.و در نهایت  كلید Save را بزنید. پیوند  و ارتباط كلید های فوق به سایر قسمت ها  در اینده مطرح می شود.

15-برای ارتباط یك كلید (Button) به گزارش فهرست (ترازنامه ؛ تراز كل ؛ تراز معین ؛تراز تفصیلی و تراز فرعی)چگونه عمل كنیم؟

  جواب)  1- بوسیله خود سیستم:

از جعبه ابزار(Tool Box) روی كلید Command Button كلیك و روی فرم خالی درك كنید . یك فرم بنام Command  Button wizard باز می شود .و از قسمت Categories گزینه Report operations را انتخاب و از قسمت  Actionsروی گزینه preview Report كلیك و به صفحه بعد Next بروید گزاریشی كه باید ان را لینك كنید را انتخاب و به مرحله بعد Next بروید و از كادر باز شده نوشته یا شكل روی كلید Button را انتخاب كنید و به مرحله بعد Next بروید یك نام برای ان ا نتخاب كنید .و سپس روی كلید Finish  كلیك كنید .موارد انجام شده را Save   كنید و سپس برنامه را اجرا كنید ارتباط به صورت سیستمی بر قرار می شود.

  2- بوسیله ماكروها:

از منوی Create گزینه ماكرو را انتخاب كنید و سپس روی Design ; را كلیك كنید از كادر باز شده Action روی كامبو كلیك كنید. تا لیست انتخابها باز شود و سپس گزینه Open Report را انتخاب كنید
با انتخاب ان قسمت پایین صفحه باز می شود جلوی Report Name كلیك كنید گزارش مربوطه را انتخاب كنید و جلوی view كلیك كنید از كامبو ایجاد شده print preview را انتخاب كنید وسپس گزینه Save را انتخاب و نام ماكرو را بنام macro x نام گزاری كنید و سپس به قسمت main form رفته روی كلید Buttonراست كلیك كرده وگزینه Propertiesرا انتخاب و سپس از منوی  Event روبروی On Click كلیك كرده و ماكروه مربوطه كه تعریف كرده اید انتخاب كنید.
 و گزینه Save را بزنید .حالا به نمای main form برگردید.و كلید مربوطه را امتحان كنید .این مرحله را برای تك تك كلید Button های را ماكروهای ان رابه شرح فوق ایجاد كرده اید  اجرا كنید حالا فرم اصلی شما اماده می باشد.

16-چگونه جدول (Table) و كواری(Queries) را بصورت دلخواه خود تنظیم كنیم؟

در اكسس(Access 2003)جدول(Table) یا كواری(Queries)مربوطه را انتخاب و گزینه (Open) را بزنید . سپس منویFormat  به منویAccess  اضافه می شود. روی گزینه فرمت (Format) كلیك كنید و گزینه Data sheet  را انتخاب كنید. كادرDatasheet formatting باز می شود شما در این كادر می توانید .
Gridline shown: افقی (Horizontal) عمودی(Vertical)
 رنگ زمینه(Background color)
 رنگ خطوط(Grid line color)
 نمای صفحه (Cell Effect):تخت(Flat) برامده(Raised) تورفته(Sunken)
 و خطوط (Border):
1-خط كشی جدول(Data sheet border) خط كشی افقی(Horizontal gridline) خط كشی عمودی(Gridline vertical) خط سطر عنوان(Column header underline)
2-خط پیوسته(Solid) خط چین(Dashes) خط چین كوتاه(Short Dashes) نقطه چین(Dots) خط و نقطه(Sparse Dots) نقطه و نقطه و خط(Sparse dots dots)خط پیوسته ودوبل(Double Solid)
Direction:
 چپ چین(Left to right) و راست چین(Right to left)را انتخاب و سپس گزینهok  را كلیك كنید و نتیجه مربوطه را مشاهده كنید.

17-چگونه تراز ازمایشی كلTrial balance را طراحی كنیم؟

  با توجه به جدول فهرست حسابها (Account List)و جدول اسناد حسابداری(List Documents) و ارتباط انها در چند مرحله با طراحی چند كواری (Queries) پر سو جو می توان به تراز ازمایشی كل  دست یافت توجه به این نكته ضروی می باشد در جدول فهرست حسابها شرح براساس عنوانحسابها طبقه بندی شده  ولی در جدول اسناد حسابداری براساس وقایعی كه اتفاق افتاده درج می شود برای تهیه تراز ازمایشی باید از شرح فهرست حسابها استفاده كرده برای این منظورما باید به شرح ذیل عمل كنیم .
1-یك كواری یا پر سوجو(Queries)به شرح ذیل ایجاد كنید:
از منوی create Query in Design view كلیك كنید جدول Show Table باز می شود جدول فهرست حسابهارا بوسیله كلید Add به صفحه مورد نظر اضافه كنید. وجدول اسناد حسابداری هم بوسیله كلید Add به صفحه اضافه كنید و سپس كلید Close را بزنید تا كادر Show table بسته شود .برای ارتباط هر دو جدول كد كل هردو جدول بوسیله درك كردن روی دیگری كشید بصورت یك خط در می اید.
در این مرحله برای تراز ازمایشی كل ما به ایتم های زیرنیاز داریم:
كد كل
شرح كل
مبلغ بدهكار
مبلغ بستانكار
در اینجا كد كل و شرح كل از جدول فهرست حسابها انتخاب كنید و به قسمت پایین جدول بكشیدو مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار از جدول اسناد حسابداری به قسمت پایین بكشید.برای اینكه مبالغ به صورت جمع براساس هر كد كل ارایه شود از منوی View گزینه Totals انتخاب ودر جدول مربوطه یك ردیف بنام  Total اضافه می شود كه زیر كد كل و شرح كل Group by و زیر مبالغ بدهكار و بستانكار كلمه Sum انتخاب كنید تا جمع هر كدام به درستی درج شود روی گزینه Save كلیك كنید و نام جدول جدید  را بنامQry Trial balance1 ذخیره كنید.جدول مورد نظر را اجرا تا نتیجه انرا را مشاهده كنید تراز ازمایشی در این مرحله بصورت  كد كل و شرح و جمع بدهكار و بستانكار . در واقع تراز ازمایشی دو ستونی می باشد.

2-برای ایجاد تراز چند ستونی مراحل بعدی پی گیری می كنیم .جدول Qry Trial balance1  فوق از كادر Show Table  انتخاب و فقط فلیدهای جمع ارقام بدهكار sum of Debit و جمع ارقام بستانكار sum of credit را به جدول پایین درك كنید از منوی View گزینه Totals انتخاب و در جدول مربوطه یك ردیف بنام  Total اضافه می شود و سپس انتخاب sum در زیر ان ؛ و در نهایت گزینه Save و نام گذاری جدول جدید بنام Qry Trial balance2 مراحل فوق را اجرا كنید تا نتیجه ان را مشاهده كنید.
3- برای ارایه مانده تراز ازمایشی به شرح زیر عمل كنید:
 جدول Qry Trial balance1 و  Qry Trial balance2 از نمای Show Table باز كنید تمام فیلد های ان را به نمای Design انتقال داده شد ه و فرمول زیر را باید بنویسید
مانده بدهكار:(IIF(sum of Debit >sum of Credit;sum of Debit - sum of credit;0.
مانده بستانكار:(IIF( sum of credit>sum of Debit;sum of credit - sum of Debit ;0.
برای درج فرمول های فوق روی ستون مانده بدهكاردرقسمت طراحی  راست كلیك كرده و از لیست باز شده گزینه Build را انتخاب و كلیك كنید . تا كادر محیط فرمول نویسی بنام Expression Builder ظاهر شود این كادر در واقع مغز اكسس(Access) می باشد دارای قسمتهای ذیل می باشد:
1-قسمت مستطیل شكل برای نوشتن فرمول ها.
2-تعدادی كلید كه شامل عملگر های  جمع (+) منها(-) تقسیم (/) ضرب (*) مساوی (=) كوچكتر (>) بزرگتر(<) و (And) یا(or) لینك(Like)انتقال(Paste) كمك(Help)خذف اخرین مرحله (undo) انصراف(Cancel)اجرای عملیات.ok
3-سه كادر درقسمت پایین كه كادر سمت چپ داری تعدادی پوشه می باشد. اگر روی ان دوبل كلیك كنید.یا خود دارای زیر پوشه می باشد كه ان باز می شود درغیر این صورت زیر گروه در كادر میانی باز می شود. اگر روی ان دوبل كلیك كنید زیر مجموعه ان در كادر سوم كه در قسمت راست  باز می شود.این جدول كار برد فراوان دارد فعلا" در مورد انها صحبت نمی كنیم.
برای رسیدن به فرمول مورد استفاده IIF در كادر سمت چپ كه در بالا توضیح داده شد روی پوشه Functions دوبل كلیك كنید.زیر پوشه ان با عنوان Built in functions در همین كادر باز می شود . روی ان دوبل كلیك كنید تا زیر گروه ان در كادر میانی Program flow مشاهد شود انرا انتخاب كنید و دوبل كلیك كنید تا در كادر سمت راست فرمول IIF ظاهر شود. انرا انتخاب و روی كلید Paste كلیك كنید تادر قسمت مستطیل شكل كه محل فرمول نویسی می باشد ظاهر شود.شكل كلی فرمول به این شكل می باشد:IIF(<<expr>>;<<true part>>;<<false part>>)
Expr=درج شرط
True part=درستی شرط
False part=نادرستی شرط
روی expr در قسمت فرمول كلیك كنید تا انتخاب شود سپس به كادر سمت چپ رفته روی اولین پوشه Qry Trial balance3 دوبل كلیك كنید تا اجزای این پوشه در كادر میانی ظاهر شود در كادر میانی روی Sum of Debitدوبل كلیك كنید تا این فلید در قسمت اول فرمول قرار گیرد .یك عبارت expr هم نوشته می شود انرا انتخاب و بر روی كلید بزرگتر (<) كلیك كنید تا روی ان درج شود ودر اخر در كادر میانی روی sum of credit دوبل كلیك كنید .باز عبارت expr همراه ان ایجاد می شود در قسمت شرط انرا انتخاب كنید و حذف كنید.تااینجا فرمول به شرح ذیل در می اید:
IIF([sum of Debit]>[sum of Credit];<<true part>>;<<false part>>)
e عبارت True part را انتخاب واز كادر میانی رویsum of Debit دوبل كلیك كنید تا در قسمت دوم فرمول قرار بگیرد.و همرا ان عبارت expr در قبل و بعد از sum of Debit درج می شود عبارت اولی را انتخاب وحذف كنید و بر روی عبارت expr دومی كلیك كنید تا انتخاب شود روی كلید منها(-) كلیك كنید تا جایگزین ان شود و در اخر در كادر میانی بر روی sum of credit دوبل كلیك كنید و عبارت expr اضافه شده را انتخاب و حذف كنید . ودر قسمت سوم فرمول روی falsepart كلیك كنید تا انتخاب شود و به جای ان عدد صفر بگذارید.در نهایت فرمول مانده بدهكارحسابها در تراز ازمایشی به شرح زیر بدست می اید:
IIF([sum of Debit]>[sum of Credit];[sum of Debit]-[sum of Credit];0)
e سپس روی كلید ok كلیك تا در قسمت طراحی قراربگیرد . اگر نامی برای ان تعریف نكنید . اكسس (Access) بصورت خودكار نام Expr1 برای ان انتخاب می كند.
برای تعریف مانده بستانكارحسابها در تراز ازمایشی در قسمت طراحی حسابها روی ستون خالی راست كلیك كنید از لیست باز شده گزینه Build را انتخاب و كلیك كنید . تا كادر محیط فرمول نویسی بنام Expression Builder ظاهر شود برای رسیدن به فرمول مورد استفاده IIF در كادر سمت چپ كه در بالا توضیح داده شد روی پوشه Functions دوبل كلیك كنید.زیر پوشه ان با عنوان Built in functions در همین كادر باز می شود . روی ان دوبل كلیك كنید تا زیر گروه ان در كادر میانی Program flow مشاهد شود انرا انتخاب كنید و دوبل كلیك كنید تا در كادر سمت راست فرمول IIF ظاهر شود. انرا انتخاب و روی كلید Paste كلیك كنید تا در قسمت مستطیل شكل كه محل فرمول نویسی می باشد ظاهر شود.شكل كلی فرمول به این شكل می باشد:
 IIF(<<expr>>;<<true part>>;<<false part>>)
Expr=درج شرط
Truepart=درستی شرط
Falsepart=نادرستی شرط
روی expr در قسمت فرمول كلیك كنید تا انتخاب شود سپس به كادر سمت چپ رفته روی اولین پوشه Qry Trial balance3 دوبل كلیك كنید تا اجزای این پوشه در كادر میانی ظاهر شود در كادر میانی روی Sum of Creditدوبل كلیك كنید تا این فلید در قسمت اول فرمول قرار گیرد .یك عبارت expr هم نوشته می شود انرا انتخاب و بر روی كلید بزرگتر (<) كلیك كنید تا روی ان درج شود ودر اخر در كادر میانی روی sum of Debit دوبل كلیك كنید .باز عبارت expr همراه ان ایجاد می شود در قسمت شرط انرا انتخاب كنید و حذف كنید.تااینجا فرمول به شرح ذیل در می اید:
IIF([sum of Credit]>[sum of Debit];<<true part>>;<<false part>>)
e عبارت True part را انتخاب واز كادر میانی رویsum of Credit دوبل كلیك كنید تا در قسمت دوم فرمول قرار بگیرد.و همرا ان عبارت expr در قبل و بعد از sum of Credit درج می شود عبارت اولی را انتخاب وحذف كنید و بر روی عبارت expr دومی كلیك كنید تا انتخاب شود روی كلید منها(-) كلیك كنید تا جایگزین ان شود و در اخر در كادر میانی بر روی sum of Debit دوبل كلیك كنید و عبارت expr اضافه شده را انتخاب و حذف كنید . ودر قسمت سوم فرمول روی false part كلیك كنید تا انتخاب شود و به جای ان عدد صفر بگذارید.و در نهایت فرمول مانده بستانكارحسابها در تراز ازمایشی  به شرح زیر بدست می اید:

IIF([sum of Credit]>[sum of Debit];[sum of Credit]-[sum of Debit];0)
eسپس روی كلید ok كلیك تا در قسمت طراحی قرار بگیرد . اگر نامی برای ان تعریف نكنید . اكسس (Access) بصورت خودكار نام Expr2 برای ان انتخاب می كند.سپس روی گزینه ذخیره كلیك كنید و از نوار ابزار طراحی روی گزینه Run كلیك تا تراز ازمایشی تهیه شده را مشاهده كنید.

در مرحله نهایی برای تهیه تراز ازمایشی كل روی منوی Create query in Design view دوبل كلیك كنید تا كادر Show Table  باز شود برگه كواری Queries  را انتخاب كنید سپس جدول Qry Trial balance3 , Qry Trial balance4 را انتخاب كنید و به وسیله كلید Add به نمای طراحی انتقال دهید و تمام فلید های ان را به قسمت پایین منتقل كنید .سپس روی گزینه Save كلیك و نام انرا Qry Trial balace5 بگذارید .سپس از نوار ابزار روی گزینه Run كلیك كنید تا نتیجه انرا مشاهد كنید. مراحل تهیه تراز ازمایشی كل را برای تراز ازمایشی معین ؛ تراز ازمایشی تفصیلی ؛ و تراز ازمایشی فرعی به شرح فوق تهیه و  پس از نام گذاری مناسب اجرا كنید و نتیجه انها را مشاهد كنید.

18- چگونه  گزارش (Reports) تراز ازمایشی :تراز كل ؛تراز معین ؛تراز تفصیلی و تراز فرعی ایجاد كنیم ؟

   جواب ) اول كواری (Query) مربوط  را انتخاب می كنیم و سپس از از منوی ایجاد (Create) زیر منوی گزارش (Reports) ایكن (Report) را انتخاب كرده گزارش ایجاد می شود گزارش مربوط را به نام  گزارشهای ترازازمایشی ( تراز كل ؛تراز معین؛ تراز تفصیلی ؛ تراز فرعی هر كدام جداگانه ) Save كنید. گزارش مربوطه شامل تاریخ ؛عنوان ؛شرح و كد مبلغ و مانده هر حساب میباشد.

19-چگونه برای گزارش ترازازمایشی كل ؛تراز ازمایشی معین ؛تراز ازمایشی تفصیلی و تراز ازمایشی فرعی جمع تعریف كنیم؟

جواب ) روی گزارش ایجاد شده سوال 18 به ترتیب راست كلیك كنید از لیست باز شده گزینه Design view را انتخاب كنید سپس روی ان كلیك كنید تا صفحه طراحی شامل Report Header برای تعریف عنوان گزارش و نام شركت و تاریخ Page  Header برای عنوان ستون گزارش شامل كد ؛ شرح ؛ بدهكار ؛ بستانكار و مانده وغیره Detail برای پیكر گزارشPage Footer تاریخ ؛ شماره صفحات گزارش كه می توان بصورت یك یا چند از چند وReport footer  برای تعریف جمع مناسب است از نوار ابزار روی گزینه Text Box كلیك كنید و زیر هر یك از ستون های بدهكار و بستانكار و مانده جداگانه درك كنید تا در زیر هر ستون یك Text Box ایجاد شود .
روی هر كدام از انها راست كلیك كنید تا پنجره Property Sheet در حاشیه سمت راست باز شود گزینه Data را انتخاب كنید روی به روی Control Source كه مثلث كوچكی است كلیك كنید تا لیست ان باز شود (Detail هر گزارش اتنخاب شد در ان ظاهر می شود ) شما برای هر ستون (بدهكار ؛بستانكار ؛ مانده)  را انتخاب كنید و به نمای طراحی برگردید. روی ان كلیك كنید تا انتخاب شود بعنوان مثال اگر روی( sum of بدهكار) كلیك كرده باشید در ابتدای ان مساوی بگذارید و سپس ; كلمه sum به ان اضافه كنید.و حالا دور ( sum of بدهكار) را در داخل براكت قرار دهید تا به این شكل([sum of بدهكار]) sum = نوشته شود .
حالا روی گزینه Save كلیك كنید تا تغییرات ثبت شود سپس روی گزینه View كه علامت ذربین روی ان قرار دارد كلیك كنید . تا گزارش اجرا شود شما  در زیر ان ستون جمع انها  را مشاهده می كنید. و این مراحل برای ستونهای دیگر هم اجرا كنید تا نتیجه انرا مشاهد كنید.

20- چگونه فرم اسناد حسابداری را ایجاد كنیم؟

جواب ) اول روی كواری Queriesكلیك كنید تا انتخاب شود سپس از كادر سمت راست Create query by using wizard انتخاب تا كادر Simple query wizard باز شود از قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادList Documents را انتخاب كنید  تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش كلیه موارد را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید و در كادر بعدی یك نام مناسبQry Documents اتنخاب كنید.سپس كلید Finish بزنید.
 برای تهیه فرم از روی Qry Documents اول فرم را انتخاب كنید و در كادر سمت راست روی گزینه Create form by using wizard دوبل كلیك یا روی گزینه Design كلیك كنید تا كادر Form wizard باز شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادQry Documents را انتخاب كنید  تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش كلیه موارد را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید. تا كادر انتخاب نمای فرم باز شود گزینه دلخواه خودتان را انتخاب كنید (Tabular) و كلید next را بزنید در كادر بعدی نمای استاندارد را انتخاب كنید وسپس كلید next را بزنید  در كادر بعدی یك نام مناسبQry Documents form اتنخاب كنید.سپس كلید Finish بزنید .
كلیه اسناد مربوطه نمایش داده می شود شما برای اینكه شكل فرم را تنظیم كنید اول به نمای Design طراحی رفته (از روی منوی view به ان دسترسی دارید) . برای طراحی سند حسابداری اول اطلاعات شماره سند  تاریخ سند و سال مالی سند  و نام شركت  را به قسمت Form header منتقل كنید و برای اینكه عنوان های سند تكرار نشود انها هم به انجا منتقل كنید . ردیف؛ كد كل ؛ كد معین؛ كد تفصیلی؛  كد فرعی ؛ مبلغ بدهكار  مبلغ بستانكار به ترتیب به قسمت form header ببرید ولی text box انها در قسمت Detail باقی بماند انها را تنظیم بكنید كه زیر هم قرار بگیرد.
قسمت توضیحات  سند ؛ تهیه كننده ؛ تایید كننده؛ و تصویب كننده را به قسمت Form footer منتقل كنید و برای اینكه  اسناد در فرم جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت form footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید.سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه كل اسناد و جمع همه ی انهارا یك جا  مشاهده می كنید  . برای اینكه یك سند و جمع مربوطه را یك جا مشاهده كنید كافی است به Qry Documents اول رفته و در نمای طراحی در قسمت شرط یك براكت([]) در زیر شماره اسناد  تعریف كنید. حالا به قسمت فرم برگشت و فرم اسناد را اجراكنید یك كادر پارامتر دار باز می شود سند مورد نظر را در ان درج كنید فقط همان سند با جمع مربوطه به شما نشان می دهد.

21- برای محافظت از بانك اطلاعاتی حسابداریAccounting Database چگونه پسورد (Password) تعریف كنیم؟

جواب) فایل بانك اطلاعات حسابداری را باز كنید.از منوی File فرمان open را انتخاب كنید. از كادر باز شده روی بانك اطلاعاتی حسابداری Accounting Database را كلیك تا انتخاب شود سپس بر روی فلش سمت راست كلید open  كلیك كنید تا لسیت مربوط به ؛ باز شدن فایل ها ظاهر گردد. و از بین انها گزینه باز شدن انحصاری open Exclusive راانتخاب كنید . از كادر باز شده روی منوی Tools كلیك كنید واز لیست باز شده گزینه امنیت Security را انتخاب كنید و از زیر منوی ان گزینه Set Database Password را اتخاب كنید. كادر Set Database password باز می شود این كادر دارای دو قسمت می باشد در قسمت Password رمز دلخواه تان وارد كنید و در قسمت Verify انرا تكرار كنید سپس روی كلید ok كلیك كنید. حالا دوباره برنامه را اجرا كنید در اینجا حتما" از شماره Password می خواهد بدون رمز به فیل مربوطه دسترسی ندارید. برای حذف Password باید مراحل فوق را تكرار كنید در كاد unset database password رمز مربوطه قبلی را كه درج كرده اید تغییر دهید.

22- چگونه گزارش اسناد حسابداری را ایجاد كنیم؟

جواب )در َAccess 2003  از لیست objects روی گزینه Reports كلیك كنید تا انتخاب شود واز كادر سمت راست گزینه create report by using wizard را تنتخاب روی ان دوبل كلیك و یا از منوی بالای Design رانتخاب كنید . كادر Report باز می شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادQry Documents را انتخاب كنید  تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش كلیه موارد را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید.در كادر جدید یك فیلد بعنوان سطر اول انتخاب كنید و كلید  nextرا  بزنید تا كادربعدی باز شود مراحل ترتیب صعودی را تل چهار مرحله به دلخواه خوتان تنظیم كنید نمای گزارش را وهمچنین حالت پرینت صفحه را مشخص كنید. وكلید next را بزنید. حالت درج مطالب را مشخص كنید. و كلید next را بزنیدودر نهایت یك نام مناسب برای گزارش REP Documents خود انتخاب كنید و كلید Finish را بزنید . گزارش اسناد شما اماده اجرا میباشد انرا اجرا كنید سیستم خود كار ایكن گزارش رل ایجاد می كند روی ان كلیك كنید تا انتخاب شود سپس روی گزینه Designكلیك كنید تا به قسمت طراحی بروید قسمت طراحی شامل شش قسمت به شرح ذیل میباشد.
 Report Header
  Page Header
  Header
  Detail
Page Footer
Report Footer        
 فیلدسال مالی ؛ نام شركت ؛ شماره سند حسابداری  و تاریخ سند حسابداری به قسمت Page Header درك كنید فیلد  ردیف ؛ كد كل ؛ كد معین ؛ كد تفصیلی ؛ كد فرعی ؛ مبلغ بدهكار  و مبلغ بستانكار به قسمت Header درك كنید ولی Text Box در قسمت Detail باقی بماند وفیلد تهیه كننده ؛ تایید كننده ؛ تصویب كننده و توضیحات به قسمت Page Footer درك كنید . و سپس روی منوی View كلیك كنید تا برنامه اجرا شود . شما گزارش را بصورت سند حسابداری مشاهد می كنید.وبرای اینكه اسناد شما از خط كشی برخوردار باشد از منوی Line / Border width خطوط مورد نیاز را انتخاب كنید . عنوان ها را از منوی Special Effect flat تنظیم كنید تا گزارش اسناد حسابداری مورد دلخواه شما ارایه شود .و  برای اینكه  اسناد در فرم گزارش جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت Report footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید.سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه كل اسناد و جمع همه ی انهارا یك جا  مشاهده می كنید  . برای اینكه یك سند و جمع مربوطه را یك جا مشاهده كنید كافی است به Qry Documents اول رفته و در نمای طراحی در قسمت شرط یك براكت([]) در زیر شماره اسناد  تعریف كنید. حالا به قسمت گزارش فرم برگشت وگزارش فرم اسناد را اجراكنید یك كادر پارامتر دار باز می شود سند مورد نظر را در ان درج كنید فقط همان سند با جمع مربوطه به شماگزارش می دهد. در ضمن اگر در بین برا كت متنی درج شود روی كادر براكت درج می شودادامه مطلب

سوالات اكسل (Excel)

 

نوع مطلب :اكسل ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                                                            Excell
1-   چگونه می توان در یك سل كانبو یا مثلث كوچك ایجاد كرد تا بتوان انتخاب متعددی داشته باشیم ؟
             جواب )  دو روش وجود دارد:

                        الف) اول در یك ستون بعنوان مثال (رعایت  ؛ عدم رعایت  ؛ م/ن ؛ o/s   ؛ خالی....)درج میكنیم از منوی Data  ؛  Data Validation ؛ برگ Settings ؛ قسمت Allow مثلث كوچك باز كرده و كلمه List را انتخاب و از قسمت Source: قسمت كامبو قرمز رنگ ستون مورد نظر را انتخاب كنید  و كلید ok را زده حالا سل مورد نظر شما اماده انتخاب چند جواب می باشد
                        ب) منوی Data ؛ Data Validation ؛ برگ Setthngs ؛ قسمت Allow باز كردن مثلث كوچك و انتخاب كلمه list و در قسمت Source: كلمات مورد نظر را  تایپ و باعلامت ; از هم جدا كنید تا قابلیت تفكیك شدن را داشته باشد . (این مورد در پر كردن چك لیست قانون تجارت ؛ قانون محاسبات ؛ قانون مناقصات در حسابرسی و حسابداری و در رستوران برای انتخاب منوی غذا و در هتلها برای انتخاب اطاقها و منوی غذا كاربرد دارد)
2-  چگونه سر صفحه ای مورد نظر هنگام پرینت (Print) در صفحات دیگر در اكسل (Excel) درج شود ؟

           جواب) در اكسل (Excel)   ؛ 2007 از منوی    Page Layout  قسمت Page Setup كوشه سمت راست كلید كرده و از صفحه Page Setup برگ sheet قسمت Print Titles جلوی Rows to repeat at top: عنوان مورد نظر را بوسیله فلش قرمز انتخاب و كلید ok را بزنید.


 3- چگونه می توان اطلاعات یك sheet را در اكسل 2007 فیلتر (Filter)كرد؟

       جواب ) در اكسل 2007  از منوی Data  گزینه  فیلتر  Filter را انتخاب كرده و در  كنار هر ستون یك مثلث كوچك ایجاد می شود . روی ان كلیك كرده یك جدول حاوی اطلاعات ان ستون نمایش داده می شود . با گذاشتن یا برداشتن تیك در مربع مربوطه و انتخاب كلید ok  عمل فیلتر  (Filter) انجام می شود . برای بازگشت به حالت اولیه كافی است از منوی Data  گزینه فیلتر (Filter ) را انتخاب كنیم .4- چگونه فرمت (ّFormat )یك سل ( Cell) را تعریف كنیم ؟

          جواب ) سل (cell) مربوطه را انتخاب كرده و روی ان راست كلید كرده و گزینه  (Format cells) را  انتخاب  جدول مربوطه باز می شود. و گزینه های  عمومی(General) ؛ عدد(Number) ؛ پولی(Currency) ؛ حسابداری(Accounting) ؛ تاریخ(Date) ؛ زمان (Time) ؛ تراز(Alignment ) ؛ و فونت (Font) و در قسمت عدد (Number)می توان اعشار و جدا كردن اعداد بصورت سه رقمی و بصورت منفی و غیره  تعریف كرد .سپس كلید ok  را بزنید.5- چگو نه می توان یك شیت(sheet) كه بیشتر از صفحه كاغذ A4   باشد تنظیم كنیم؟ 

      جواب ) از منوی view زیر منوی work book views گزینه page break preview  را انتخاب و كادر welcome to page break preview باز می شود و كلید ok را زده و در  روی صفحه اكسل (Excel) خط های ابی رنگی ایجاد می شوند با كشیدن انها می توان اندازه  مورد نظر  ایجاد كرد.


6- چگونه به نمای كد برنامه نویسی در اكسل دست رسی پیدا كنیم.؟
      جواب ) در انتهای صفحه باز شده اكسل كه  تعداد sheet درج شده راست كلید كنید و گزینه view code را انتخاب كنید. كادر برنامه نویسی باز می شود.

7- در نمای باز شد سئوال 6 چگونه فرم مورد نظر خود  را ایجاد بكنیم ؟

   جواب ) روی ایكن insert user form  كلیك كرده یك فرم خام ایجاد می شود . همراه ان نوار ابزار tool box  ظاهر می شود. كه با استفاده از . . Check box . Option Button .multi page Scroll Bar . Spin Button . tab Strip unknown.  Frame.  Toggle Button. Image . List Box . Combo box . Text box . Label . Command Button
. می توان به بهترین   شكل ممكن فرم خودتان را طراحی كنید.


8-چگونه به فرم باز شده در سوال 7 بین command Button  بنام open ,close ارتباط  برقرار كنیم؟

  جواب ) روی ایكن insert user form كلیك كرده یك فرم بنام User Form1 ایجاد می شود. دوباره روی همان ایكن كلیك كرده یك فرم دیگر بنام User forme2 ایجاد كرده از نوار ابزار روی Command Button كلیك و  روی  هر فرم كشیده یك كلید بنام Command Button ایجاد می شود ما در قسمت Alphabetic قسمت caption نوشته روی ان كلید ها یكی بنام open , دیگری بنام Close  تغییر می دهیم.
با دوبل كلیك كردن بر روی كلید open یك صفحه برنامه نویسی ایجاد می شود و كد زیر را در می نویسیم.

private sub command Button1_click()
me.Hide                                          
UserForm2.show                             
End Sub
روی كلید فرم شمار 2 (user form 2) ؛ Close دوبل كلیك كنید .كد زیر بنویسد.
private sub Command Button1_click()
me.Hide                                          
userform1.Show                             
End sub
حالا گزینه Run را اجرا كنید فرم شماره ا و2    روی صفحه اكسل ظاهر می شود شما با كلیك كردن روی هر كلید نتیجه ان را مشاهده میكنید.

9- چگونه یك شیت (Sheet) را در اكسل (Excel)جابجا كنیم ؟

جواب ) در قسمت پایین شیت (Sheet)روی شیت (Sheet) مربوطه كلیك كرده فلش بصورت یك برگ در می اید و با كشیدن به جای مورد نظر رها می كنیم شیت(Sheet)جابجا می شود.

10- چگونه صورتهای مالی به یادداشتهای همراه لینك Link كنیم ؟

جواب ) از فایلی كه صورتهای مالی در ان Save شده روی شماره  یادداشت مربوطه راست كلیك كنید. روی گزینه Edit Hyper Link كلیك كادر مربوطه باز می شود. فایلی كه صورتهای مالی در ان  وجود دارد انتخاب كنید و روی كلید Book Mark را كلیك ؛  كادر Select Place in Document باز می شود.
در قسمت Type in the cell reference سل مورد نظر  و از قسمت or Select aplace in this document  شیت ُSheet مورد نظر را انتخاب كنید و كلید Ok را بزنید.

11- در اكسل Excel چگونه زیر بعضی از عناوین یك خط و در زیر جمع اعداد دو خط بكشیم

 جواب ) ما به دو طریق می توانیم خط های مورد نظر را ایجاد بكنیم.
              1- از منوی Insert گزینه    Shapesرا انتخاب و از كادر  باز شده روی خط مورد نظر كلیك كرده  و سپس روی سل مورد نظر بكشید خط ایجاد می شود .
              2- از منوی Home  قسمت كامبو Bottom Double Border گزینه Line Style را انتخاب و خط مورد نظر را انتخاب و  نمایشگر موس به صورت یك قلم در می اید و هر جا كه لازم باشد . خط مورد نظر را ایجاد كنید.

12- چگونه ارقام صورتهای مالی را به جمع اعداد یادداشتهای همراه  وصل كنیم كه در صورت تغییر انها صورتهای مالی به صورت خودكار تغییر كند؟
 جواب ) به دو روش این كار  انجام می شود:

           1- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب  كنید. و  به شیت Sheet مورد نظر كه یادداشت مربوطه در  ان هست  رفته روی سل جمع كلیك كنید و كلید اینتر را بزنید. ارتباط  برقرار می شود.

           2- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب كنید.و سپس بامشخص كردن ادرس دقیق سل مورد نظر فرمول ان را بنویسید به عنوان مثال می خواهیم  به سل B10 در شیت Sheet2 وصل شویم . فرمول زیر تایپ می كنیم = Sheet2!B10 توجه حتما" علامت تعجب را بزنید.

13- برای رعایت عرض صفحه های صورتهای مالی چه باید كرد؟

     جواب ) هنگام طراحی صورت های مالی باید به این قاعده  توجه كنید . در بین ستونهای تعریف شده حتما" چند ستون خالی ولی به هم فشرده در نظر بگیرید. كه هنگام درج اعداد و شرح حسابها با تغییرات ان ستونها می توان صفحه دلخواه خود را بوجود اورد.

14- از صورتهای مالی تهیه شده با اكسل(Excel) چه استفاده های می توان كرد؟

  1- تهیه نسبتهای مالی.
  2- تجزیه تحلیل نسبتهای مالی.
 3- تعیین سطح اهمیت.
 4-برنامه ریزی حسابرسی.
 5-براورد اولیه و تغییرات بعدی.
 6-اجرای عملیات حسابرسی.
7- تهیه گزارش هیئت مدیره .(قسمتهای كه به صورتهای مالی ربط دارد.)
8-اظهار نامه مالیاتی.
9-اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
10- تاییدیه ها 

11-خلاصه  5ساله صورتهای مالی
12- با توجه به پیش بینی فرمولهای فراوان در اكسل می توان در سایر رشته های مختلف هم استفاده كرد.

در بعضی از موارد فوق كافی است. فرمول مربوطه را تایپ و از طریق Link كردن به صورت خودكار نتیجه گیری كرد. اگر سیستم حسابداری بر اساس Access , SQl تهیه شده باشد كه تراز كل و معین قابل انتقال به اكسل (Excel) باشد تهیه صورتهای مالی هم به صورت خودكار انجام می شود و با تعیین ارقام  كلیدی و انتقال انها به شیت جدید جهت رسیدگی صد درصد و.
 مابقی بصورت نمونه گیری براساس دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی یا هر موسسه حسابرسی دیگر می توان به راحتی برنامه ریزی  نتیجه گیری كرد .حتی نكات عمده حسابرسی هم می توان با ان طراحی و گزارش حسابرسی و نامه مدیریت را اتوماتیك وار طراحی كرد . با دستر سی سایر استفاده كنندگان هم به این صورتهای مالی تجزیه و تحلیل سود و زیان اسان می شود . وام دهندگان به شركت هم می توانند از انها به راحتی استفاده كنند.

15-چگونه در اكسل می توان بین فروش و بهای تمام شده مقایسه كرد در صورتی كه فروش بیشتر از بهای تمام شده باشد . شرح ان كلمه سود و اگر مساوی شد  شرح ان به كلمه سربه سر  و اگر منفی شد شرح ان به كلمه زیان تغییر كند.؟

جواب ) برای پاسخ به این سوال فرض كنید نتیجه مقایسه در سل B7 انجام شود ولی شرح ان در سل C7 ارایه گردد.ما در اینجا بعنوان مثال در سل H5 كلمه سود و در سلH6 كلمه زیان و در سل H7 كلمه سر به سر درج می كنیم و با نوشتن این فرمول =IF(B7>0;H5;IF(B7=0;H7;H6)) به صورت خودكار با توجه به نتیجه مقایسه كلمه تعریف شده ارایه می گردد.و حتی می توان شرح مناسبی هم به ان داد.( توجه علامت مساوی در سمت چپ و دو پرانتز اخر ؛  بعد از H6 قرار گیرد.)

16-چگونه می توان كاربرگهای اصلی حسابرسی با اكسل طراحی كرد؟

سیستم های كه قابلیت انتقال( تراز كل و تراز معین و تراز تفصیلی) حسابداری به اكسل را داشته باشند تراز سال گذشته در یك شیت(ُSheet)  و تراز سال مورد رسیدگی در شیت(Sheet) دیگر قرار داده و به شرح زیر انتقال انجام شود.
1- در تراز های كه حجم كمتری دارند بوسیله كپی (Copy) پیست(Paste) و مقایسه كد و  شرح  این عمل در كنار هم قرار می دهیم و در یك ستون عطف و درستونهای بعدی اصلاحات پیشنهادی  و  اصلاحات طبقه بندی و ستون نهای كه با صورتهای مالی قابل رد یابی  باشد در واقع به این طریق می توان صورتهای مالی را هم طراحی و لینك كرد.

2- بجای كپی (Copy) پیست(Paste) از فرمول(V Look up )استفاده كنید با تعیین ستون و جدول  عمل مقایسه به راحتی انجام می دهد.این روش برای عملیاتی كه حجم ان بیشتر است استفاده كنید و مابقی ستونها مثل روش شماره 1 تنظیم كنید. 

17- چگونه یك شیت اكسل Excel در قالب صفحات web ذخیره كنیم ؟

     جواب ) پس از  ایجاد شیت مورد نظر به منوی File گزینه  Save as web page را انتخاب .كادر Save As باز می شود و در قسمت File name نام فایل مورد نظر را بنویسید و سپس روی كلید Save كلیك كنید فایل شما به صورت صفحات web ذخیره می شود.

18- چگونه از اكسل در پرونده دایم حسابرسی استفاده كنیم؟

   جواب ) با توجه به پیش بینی شركت microsoft در اكسل كه تمام سل های ان دارای ادرس می باشد. می توان تمام اطلاعات:
1- اسامی و ادرسها و كروكی
2-تاریخچه فعالیت نمودار مراحل تولید و انواع محصولات و  نحوه  توزیع ان.
3-نمودار سازمانی كلی ؛ امور مالی؛ مدیران اجرایی ؛ ایین نامه ها و دستورالعملها  استخدامی ؛ امار و اطلاعات كلی كاركنان و شیوه تعیین پاداش به انها.
4-سیستم حسابداری ؛ سیستم كنترل داخلی  ؛ نامه مدیریت برنامه های حسابرسان داخلی و نكات مهم ان.
5-خلاصه 5 ساله صورتهای مالی ؛ گزارش نكات عمده ؛  رویه های حسابداری ؛ چك لیست اطلاعاتی كه باید در صورتهای مالی افشاء گردد ؛ نكات انتقالی به دوره اتی ؛ چك لیست رعایت قانون تجارت ؛ چك لیست قانون محاسبات .؛ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.
6-تاریخچه تغییرات سرمایه ؛ صورت ریز سهام داران ؛ تاریخچه تغییرات اندوخته ها .
7-گزارشات صورتهای مالی تلفییقی ؛ سایر سرمایه گذاریها ؛.
8-اموال غیر منقول ؛ سایر داراییها  ؛ داراییهای نامشهود ؛ سوابق مالكیت داراییها ؛ تجدید ارزیابی داراییها.
9-خلاصه وضعیت 5 ساله مالیاتی و سایر مستندات .
10-قرارداد تسهیلات مالی دریافتی چند ساله ؛ خلاصه قرارداد بلند مدت چند ساله صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره  پروانه ها و حق الامتیاز .
11-اساسنامه ؛ اظهار نامه ثبت شركت و شركتنامه ؛ روزنامه رسمی ؛ پروانه تاسیس ؛ پروانه بهره برداری كارت بازرگانی.
12-مدارك جایگزین
قسمتی از مدارك فوق به صورت تایپ و  قسمتی بصورت لینك و قسمتی كه معمولا" خارج  از سیستم  واحد رسیدگی می باشد به صورت اسكن می توان تهیه كرد  این كار در سایر نهادها و دستگاههای دیگر هم كاربرد دارد .یك بار تهیه ان باعث صرفه جوی در وقت و هزینه ها می شود. به راحتی به روز رسانی می شود و همه مدارك فوق در یك سی دی قرار می گیرد و به راحتی قابل حمل می باشد. 

19- برای پیدا كردن یك كلمه یا عدد در صورتهای مالی تهیه شده با اكسل چه كاری باید انجام داد؟

جواب) كلید ctrl+f را گرفته كادر  Find and Replace باز شده در قسمت Find what متن یا عدد مورد نظر را تایپ سپس با انتخاب اینكه در كدام قسمت جستجو كند : sheet , workbook , By Rows ,By Columns, Formulas ,Values ,Comments تعیین و كلید Find All را بزنید در قسمت پایین همین كادر قسمتی ایجاد می شود كه متن یا كلمه یا عدد یافت شده بصورت ادرس :Book , sheet ,name ,cell , value نشان می دهد شما با كلیك روی ان نشان گر موس روی  سل مربوطه قرار می گیرد. روی برگ Replace كلیك كنید و جلوی Replace with كلمه یا جمله ای كه باید جایگزینه كلمه دیگری شود درج و روی كلید Replace All ; كلیك كلمه جدید جایگزین ان می شود.

20- علاوه بر تهیه صورتهای مالی بوسیله اكسل چه استفاده دیگری در حسابرسی از ان  می شود؟

جواب )1- تهیه نمودار نحوه كلی حسابرسی.

2-كسب اطلاعات لازم برای پذیرش كار.

3-كسب اطلاعات كلی و شناخت الزامات قانونی.

4-براورد خطر عدم كشف ناشی از بررسی تحلیل و مقدماتی(APR)

5-.-براورد خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی و مانده حسابها و گروه معاملات عمده(IR).

6-فرمهای شناخت اولیه از سیستم كنترل داخلی و  براورد اولیه از خطر كنتر(CR)به شرح ذیل و ارزیابی سیستم كنترل داخلی:

6-1چرخه فروش؛ درامدها و دریافتها

6-2چرخه خرید ؛هزینه و  پرداختها

6-3چرخه حقوق و دستمزد

6-4چرخه داراییهای ثابت

6-5چرخه موجودی  مواد و كالا

7-براورد اهمیت.(M)

8-تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی(AAR)

9-براورد اولیه از خطر عدم كشف (TDDR)

10-تعیین خطر كنترل مانده حسابها و گروه معاملات عمده.

11-براورد خطر عدم كشف.

12-طراحی ؛ اجرا و ارزیابی نتایج ازمونهای محتوا.

13-اجرای بررسی تحلیلی و تعیین APR

14-طراحی ازمون جزییات مانده حساب و گروه معاملات و ارزیابی نتایج ان.

15- مراحل انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه (pps)

16-برنامه رسیدگی به حسابها.

16-1 سرمایه.

16-2 اندوخته ها.

16-3 حسابها و اسناد پرداختنی پیش دریافتها و ذخایر.

16-4 تسهیلات مالی.

16-5 داراییهای ثابت.

16-6 سرمایه گذاریها.

16-7موجودی جنسی و كارهای در جریان ساخت.

16-8 حسابها و اسناد دریافتنی.

16-9 موجودیهای بانكی و  وجوه نقد.

16-10 شركتهای عضو گروه و شركتهای وابسته

16-11 فروش كالا و ارایه خدمات.

16-12 خرید و هزینه ها.

16-13 خالص سایر در امد ها و هزینه ها

16-14 سایر....

17-خلاصه ساعات كار (بودجه/واقعی).

18-برگ تخصیص ساعات كار ماه.

19-فهرست پرونده دایم و جاری.

20-سایر..

21-برای تهیه تعیین سطح اهمیت در حسابرسی از جه فرمولهای استفاده كنیم؟

جواب ) مجموع داراییها و فروش= داراییها + فروش

میانگین فروش و داراییها= مجموع داراییها و فروش/2

برای مقایسه میانگین جمع فروش و داراییها با دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی به این مثال توجه فرمایید.فرض بگیرید .میانگین داراییها و فروش در سل D8 محاسبه شده باشد.و اولین سل مقایسه با جدول دستور العمل در سلb12 انجام شود. برای محاسبه اعداد زیر فرمولهای مربوطه به شرح زیر استفاده كنید

1000 میلیون ریال:D8>1000;1000;D8)IF)

9000 میلیون ریال:D8>=10000;10000-1000;D8-B12)IF)

90000 میلیون ریال:(D8>=100000;100000-10000;IF(D8<10000;0;D8-10000)IF)

900000 میلیون ریال:D8>=1000000;1000000-100000;IF(D8<100000;0;D8-100000))IF)

1000000 میلیون ریال به بالا:D8>=1000000;D8-1000000;0)IF)

نتیجه فرمولهای فوق به ترتیب در ضریب اهمیت3 درصد ؛ 2.5درصد؛2درصد ؛ 1.5درصد و 1 درصد ضرب تا مبلغ اهمیت مشخص گردد. جمع مبلغ اهمیت در عدد 3 ضرب تا مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابها مشخص گردد.جمع مبلغ اهمیت در60درصد ضرب تا حداكثر مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده هر حساب بدست اید سلD21.مانده هرحساب در سطح صورتهای مالی در یك ستون درج و جمع بگیریدD44و مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابهاF44. در مقابل ان قرار دهید و از فرمولهای زیر استفاده كنید:

F$44/$D$44)*D24) = برای ستون تخصیص یافته اولیه از این فرمول .

((IF(F24>=$D$21;$D$21;(($F$48/$D$48)*D24= ستون تعدیل اولیه.

((IF(F24>=$D$21;$D$21;(($F$50/$D$50)*D24 = ستون تعدیل نهای.

  سلهای مطلق($) شد ه  برای محاسبه اختیاری می باشد.در هر شركت احتمال تغییر وجود دارد.


22- برای تاییدیه ارسال شده درحسابرسی صورتهای مالی از چه فرمول های در اكسل  استفاده كنیم؟

جواب ) با این فرض كه  بدهكار ستونB بستانكارستونC مانده ستونD تاییدیه ستونF مقایسه ستونH جواب نیامده ستونI و طلب شركت ستون j , بدهی شركت ستون k باشد. از فرمول های زیر استفاده شود:

B-C=ستون مانده.

IF(F3="";D3;(IF(F3>=D3;-F3+D3;D3-F3)))=ستون مقایسه.

IF(H3=D3;D3;0)=ستون جواب نیامده.

  ستون طلب شركت (0;(0;If(h3>0;IF(h3<>I3;h3 =

ستون  بدهی شركت = (0;(0; If(h3<0;IF(h3<>I3;h3

براساس نیاز هم می توان از ستونهای بیشتری  استفاده كرد .كاربرد ان در مورد تاییدیه بانكها؛ سرمایه گذاریها ؛و مطالبات وغیره  می باشد.(درضمن پرانتز كنار مساوی باید در اول خط قرار بگیرد.)

23-برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تهیه شد با اكسل (Excel) و بررسی تداوم فعالیت شركت از چه نسبتهای استفاده كنیم؟

جواب ) همانطور كه در بالا اشاره شد . چون اكسل(Excel) برای هر سل داری ادرس می باشد در  نتیجه به راحتی می توان از نسبتهای مالی به شرح زیر استفاده كرد . و انها را به صورتهای مالی تهیه شده كینك(Link) كرد.

1-Current Ratio     =   Total Current Assets / Total Current Liabilities

جمع بدهی جاری/جمع دارای جاری = نسبت جاری

Quick Ratio   =     (Total current assets - Inventories) / Total Current Liabilities-2

جمع بدهی جاری/موجودی كالا- جمع داراییهای جاری = نسبت سریع انی

Debt to Equity Ratio    =    Total Debt / Total Equity-3

جمع حقوق صاحبان سهام / جمع بدهیها = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا نست كل بدهی


Debt to Assets Ratio   =     Total Debt / Total Assets-4

جمع داراییها / جمع بدهیها = نسبت بدهیها به داراییها


Interest Coverage Ratio     =   Earnings Before Interest and Taxes / Annual Interest Expense-5

هزینه بهره سالانه / سود قبل از كسر بهره و مالیات = نسبت پوشش بهره


Cash Flow Coverage   =     Net Cash Flow / Annual Interest Expense-6

هزینه بهره سالانه / خالص جریان نقدی = نسبت پوشش جریانهای نقدی

Net Profit Margin  =      Profit After Taxes /  Sales-7

فروش / سود خالص قبل از مالیات = بازده فروش

Return on Assets (RoA)   =      Profit After taxes / Total Assets-8

جمع داراییها / سود خالص قبل از مالیات = بازده دارایی

Return on Equity (ROE)    =    Profit After Taxes / Shareholders Equity (book value)-9

حقوق صاحبان سهام / سود خالص قبل از مالیات =  بازده سرمایه


Earnings per common Share (Eps)    =    (profits after taxes - preferred Dividend ) / of common  share outstanding)-10

تعداد سهام / سود خالص قابل تقسیم =  سود هر سهم

Payout Ratio    =    Cash Dividends / Net income-11

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Inventory Turnover   =     Cost of Goods Sold / Average Inventory-12

متوسط موجودی كالا / بهای تمام شده كالای فروش رفته

Total Assets Turnover    =     Sales / Average Total Assets-13

متوسط جمع داراییها/ فروش = دفعات گردش دارایی

Accounts Receivable Turnover     =    Annual Credit Sales / Average Receivables-14

متوسط حسابهای دریافتنی/ فروش سالانه = گردش حسابهای دریافتنی

Average Collection period      =   Average Accounts Receivable / (Total Sales / 365)-15

365/جمع فروش/ متوسط مطالبات تجاری = دوره وصول مطالبات تجاری

Days in inventory     =    Days in a year / inventory turnover-16


Price to Earnings Ratio(P/E)   =     Current Market Price per share / After tax Earnings per share-17

سود هر سهم / ارزش روز سهم = ارزش روز سهم به سود

Dividend yield   =      Annual Dividends per share / Current market price per share-18

قیمت جاری بازار هرسهم / سود سالانه هرسهم = بازده سود هرسهم

Net Woth   =     Total Assets - total Liabilities -preferred Stock-19

سهام ممتاز - جمع بدهیها - جمع داراییها = ارزش ویژه
Asset - Equity Ratio or Leverage Ratio    =    Assets / shareholder s Equity-20

حقوق صاحبان سهام / داراییها = نسبت داراییها به حقوق صاحبان سهام

Long term Debt to capital     =    Debt / Debt + Equity-21

حقوق صاحبان سهام+ بدهی/ بدهی = بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

Interest Coverage Ratio  =      Ebit / Annual interest Expense-22

هزینه بهره سالانه /سود قبل از كسر بهره مالیات = نسبت پوشش بهره

Cash Flow Coverage     =   Net cash Flow / Interest Expense-23

هزینه بهره / خالص جریان نقدی =  نسبت جریانهای نقدی
Sales Growth Rate     =   ((Current year sales - last year sales) / last year sales)*100-24

  100 *(فروش سال گذشته/ (فروش سال گذشته - فروش سال جاری )) = درصد تغییرات فروش

Expense analysis     =   various expenses / sales-25

فروش / تغییرات هزینه = تحلیل هزینه

Gross margin / sales  =      gross profit / total sales-26

جمع فروش / سود ناویژه = فروش / حاشیه سود ناخالص

Operating profit / sales   =     operating profit / Net sales-27

فروش خالص / سود عملیاتی = فروش / سود عملیاتی یا نسبت سود به فروش

Ebit / sales  =       Ebit / net sales-28

فروش خالص/ سود قبل از كسر بهره و مالیات =   نسبت  سود قبل از كسر بهره و مالیات به فروش


Return on sales (ros)   =     net income / net sales-29

فروش خالص / سود ویژه =  نسبت سود خالص یا بازده فروش

Return on investment (ROI)     =   Net income / total Assets-30

جمع داراییها / سود ویژه = بازده سرمایه گذاریها

Return on Assets (RoA)     =   Net income/ total Assets-31

جمع داراییها / سود ویژه = بازده داراییها

Return on Equity (Roe)   =     Eat / Shareholders Equity-32

حقوق صاحبان سهام /         =   بازده حقوق صاحبان سهام

payout ratio      =   Cash Dividends / net income-33

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Retaion ratio   =     Retained Earnings / net income-34

سود ویژه / سود انباشته = نسبت انباشت سود

Sustainable growth rate (Sgr)   =     ROE*Retention Ratio-35

نسبت انباشت سود * بازده حقوق صاحبان سهام = نرخ رشد قابل تحمل

RoE   =     (Net income / sales)*(sales / Assets)* (Assets / Equity)-36

(حقوق صاحبان سهام / داراییها) * (داراییها / فروش ) * (فروش/ سود ویژه ) = بازده حقوق صاحبان سهام

Days in inventory    =     (Average inventory / cost of sales )*365-37

365*(بهای تما شده كالای فروش رفته / متوسط موجودی ) = موجودی یك روز


Assets turnover    =    net sales / total Assets-38

جمع داراییها / فروش خالص = گردش داراییها

Receivables turnover   =     Credit Sales / Accounts Receivables-39

حسابهای دریافتنی / بستانكار فروش = گردش حسابهای دریافتنی یا دوره وصول مطالبات تجاری

Average Collection period     =    Accounts Receivable / net sales )* 365-40

365 *(فروش خالص / حسابهای در یافتنی )  = میانگین دوره وصول

Accounts payable turnover    =    purchases / Accounts payable-41

حسابهای پرداختنی / خرید = گردش حسابهای پرادختنی


Days AP outstanding   =     (Accounts payable/ cost of sales)*365-42

365 * (بهای تمام شده كالای فروش رفته / حسابهای پرداختنی ) = در جریان یك روز حسابهای پرداختنی

Financing period     =    Average collection period days in inventory -days AP outstanding-43


Earning yield     =    1 / Eps-44


Cash flow per share (cps)     =   Net cash flows / of shares outstanding-45


Dividend yield     =    Annual Dividend / current market price-46


Price to Earnings Ratio(P/E)     =   market price per share / EPS-47

Price sales ratio (PS)     =   market price per share / Sales per share-48


Free CF per share    =     (net cash flow from operations - capital Expenditure ) / of shares-49

24-چگونه نامه مدیریت را از روی نكات عمده و سایر نكات حسابرسی در اكسل تهیه كنیم؟

برای این موضوع فرض كنید در شیت اول نكات عمده درج شده و در شیت دوم نامه مدیریت درج شود.ب رای رفع این مشكل كافی است یك ستون در كنار هر دو شیت در نظر بگیرید. تا در صورت تشخیص اینكه نكات عمده  نامه مدیریتی است؛ در ان ستون یك( عدد یا حروف) درج شود.بعنوان مثال می خواهیم در شیت اول كه مربوط به درج نكات عمده است. سل B28 (عدد  یا حروف) ؛ بعنوان اینكه این نكات عمده ؛  باید در نامه مدیریت درج شود.و خود متن هم در سلC28 باشد .حالا می خواهیم در شیت نامه مدیریت در ستون (عدد یا حروف) ؛ در سل B7 ارتباط بر قرار شود و متن مورد نظر در سلC7 درج شود.فرمول های زیر را بنویسید.

Sheet1!B28 = در سل B7 شیت دوم    برای ارتباط ستون با شیت نكات عمده

("";IF(B7=1;Sheet1!C28= در سلC7 شیت دوم    اعداد.(  برای ارتباط متن)

("";IF(B7="A";Sheet1!C28= در سلC7 شیت دوم   حروف.(  برای ارتباط متن)

با نوشتن فرمولهای فوق نامه مدیریت بصورت خودكار نوشته می شود.

اگر شرح سرفصل های صورتهای مالی در یک شیت درج شود.و در شیت مورد نظر در یک ستون ادرس انها درج شود . باستفاده از فرمول (سل ادرسها)INDirect =  می توان شرح سرفصل صورتهای مالی یا هر متنی که قبلا" ادرس دهی شده باشد.به سل جدید انتقال داد.این فرمول در موارد بالا هم کاربرد دارد. 

25-چگونه  گزارش حسابرسی را از روی نكات عمده  حسابرسی در اكسل تهیه كنیم؟
 
جواب)در شیت نكات عمده حسابرسی یك ستون برای درج عدد یا حروف در نظر بگیرید كه بتوان بعد از تجزیه وتحلیل نكات كه نتیجه ان نظر مقبول عدد 1  نظر مشروط عدد2 نظر مردود عدد 3 نظر عدم اظهار نظر عدد چهار  در ان ستون و سل مورد نظر درج كنید. در شیت(Sheet) گزارش حسابرسی چهار ستون در حاشیه سمت راست كه تقریبا"به هم فشرده باشد ایجاد و چند ستون برای نوشتن متن گزارش در نظر بگیرید .دو یا سه ستون به هم فشرده در سمت چپ ستون گزارش برای تنظیم صفحه نهای گزارش در نظر بگیرید.
در ستون سمت چپ به ترتیب این فرمول را  (A2)سل!مورد نظر Sheet =   در هر چهار ستون درج كنید . تا در صورت درج هر كدام از نظرات در نكات عمده حسابرسی عدد مربوطه در ان ستون قرار بگیرد.حالا برای در ج متن گزارش مورد نظر با فرض اینكه نظر مقبول سلH2 و نظر مشروط سلI2 و نظر مردود سلG2 و نظر عدم اظهار نظر سلK2 درج شده باشد و با نوشتن فرمول ذیل متن استاندارد انتخاب شده در گزارش حسابرسی درج می شود.
  =IF(D2=1;H2;IF(C2=2;I2;IF(B2=3;j2;IF(A2=4;K2;"")))
xو برای بند اظهار نظر هم از این قاعده پیروی كنید. ولی برای سایر بندها از نوشته متن نكات عمده استفاده كنید. اگر اظهار نظر ها در شیت(Sheet) دیگر باشد باید به جای سل از كلمه شیت(sheet) استفاده كنید. (مساوی بعد از پرانتز قرمز به قبل از if منتقل شود)

26- نكات عمده تهیه شده با اكسل باید دارای چه محتوای باشد؟

1- مبلغ اهمیت در سطح صورتهای مالی
2- تاریخچه فعالیت شركت
3-گزارشات
3-1 صورتهای مالی
3-2 نامه تاییدیه مدیران
3-3 گزارش فعالیت هیات  مدیره
3-4مدیریت و كاركنان
3-5 تغییرات اساسی در اساسنامه
3-6 عدم رعایت مفاهیم بنیادی حسابداری در تهیه صورتهای مالی
7- تغییرات قابل توجه در میزان فعالیت واحد تجاری طی دوره مورد رسیدگی
8- نتیجه عملیات به شرح ذیل
8-1 نتیجه عملیات دوره مورد رسیدگی همراه با ذكر درصد هریك از اقلام نسبت به فروش
8-2 اقلام و در صدهای مقایسه دوره قبل
8-3 درصد افزایش یا كاهش هر یك از اقلام دوره مورد رسیدگی نسبت به رقم مقایسه دوره قبل
8-4 تجزیه تحلیل و توجیه تغییرات عمده بر اساس رسیدگیهای بعمل امد در طول عملیات حسابرسی
9- ارایه تراز مقایسه ای با در صد نوسان و خلاصه ای از اقلام عمده مندرج در ترازنامه
10-نسبتهای مالی مهم و تغییرات ان و توجیهات ضروری
11- موارد موثر در گزارش حسابرس و بازرس قانونی
12- كارهای معوق از قبیل عدم دریافت پاسخ
13- اصول كلی تنظیم گزارش نكات عمده

27- برای درج تاریخ سیستم در یك سل چه كاری باید انجام دهیم؟

جواب ) در سل مربوطه فرمول ()today = فقط تاریخ سیستم درج می شود و اگر()now = تاریخ و ساعت سیستم در ج می شود .و اگر بخواهیم به تاریخ سیستم چند روز كم یا زیاد كنیم باید بعد از پرانتز علامت + - قرار دهیم سپس روز مربوطه درج كنیم. بعنوان مثال 60 روز به تاریخ سیستم روز كامپیوتر اضافه شود از این فرمول استفاده می كنیم. 60+()today = در ضمن در فرمول فوق سیستم كم و زیاد كردن روز ها تا 40000 روز اجازه می دهد كه محاسبه كنید.

28- برای درج تاریخ هجری شمسی در یك سل اكسل(Excel) با استفاده از تاریخ  سیستم كامپیوتر چه كاری باید انجام داد؟

جواب ) روی سل مورد نظر راست كلیك كنید. گزینه format cells رانتخاب كنید از كادر باز شده گزینه Date را انتخاب كنید در قسمت Type فرمت هجری قمری 19/12/1421 را انتخاب كنید و از قسمت Locale(Location   مثلث كوچك Farsi را انتخاب كنید و كلید ok را بزنید . در سل مورد نظر فرمول ()Today= را تایپ كنید و انرا اجرا كنید تاریخ ان سل تبدیل به هجری قمری می شود .اگر عدد14984- بعد از پرانتز فرمول فوق قرار دهیم .تاریخ ان  تبدیل به هجری شمسی می شود . 

29- برای دریافت تسهیلات از بانكهای دولتی از چه فرمولی در اكسل(Excel) استفاده بكنیم؟

جواب) برای رسیدن به این هدف در بانكهای دولتی به این طریق عمل كنید اگر مبلغ وام بعنوان مثال 25000000 ریال در سل b7 و نرخ 16 درصد در سل b8  , مدت وام 96 ماه در سل b9 باشد و مبلغ سود  در سل b10 محاسبه شود . در سل b10 این فرمول 2400/((1+b7*b 8*( b9)=درج كنید مبلغ سود 16166667 ریال . و برای محاسبه هر قسط از این فرمول استفاده كنید .(b10+b7)/b9 ) =و مبلغ هر قسط 428819 ریال می باشد.

30- چگونه از اكسل(Excel) برای تبدیل تاریخ میلادی به هجری شمسی در Power Point استفاده كنیم ؟

جواب) در مراكز علمی  دانشگاهها و كلاسهای اموزشی و تخصیصی و غیر؛ هنگام ارایه و تهیه گزارش Power Point مشاهده می شود كه روی گزارش تاریخ میلادی درج می شود . ما اگر روی منوی insert  در power point كلیك كنیم و زیر منوی text گزینه Date & Time  را انتخاب كنیم كادر Header and Footer  باز می شود . برگ Slide  فسمت include on slide  تیك  Date and time  را بزنید  متوجه  می شود .كه در قسمت update automatically و انتخاب مثلث كوچك تاریخ بصورت میلادی و هجری قمری می باشد .و تاریخ فارسی وجود ندارد. برای رفع این مشكل ما از اكسل كمك می گیریم .برای این منظور از منوی insert در Power point 2007 روی گزینه Table كلیك كنید . و از جدول باز شده روی Excel spreadsheet كلیك كنید تا نرم افزار اكسل () در محیط power point باز شود روی یك سل ان كلیك و مراحل سئوال 28  روی ان اجرا كنید سپس اكسل را در جای كه قرار است تاریخ در انجا نمایش داده شود منتقل كنید . سپس روی فرم power point  كلیك كنید . در اینجا تاریخ هجری شمسی نمایش  داده می شود .
اگر شما روز بعد نرم افزار power point را باز كنید ؛  تاریخ روز قبل تغییر نمی كند برای اینكه تاریخ به روز شود كافی است روی تاریخ دوبل كلیك كنید تا اكسل مربوطه باز و بسته شود تاریخ بطور اتوماتیك بروز رسانی می شود.

31- چگونه می توان در اكسل Excelدر صورتی كه جواب فرمول در سل مربوطه پس از محاسبه صفر شد . نشان داده نشود.و مابقی جواب ها نشان داده شود؟
جواب) پس از اینكه محاسبات را انجام دادیم . بااستفاده از فیلتر به شرح ذیل در اكسل 2003 عمل می كنیم
در بالای ستون جدولی كه میخواهیم فیلتر مربوط را اعمال كند كلیك كنید . واز منوی Data گزینه Filter راانتخاب كنید . زیر گزینه out filter را كلیك كرده و از جدول ایجاد شده گزینه custom را انتخاب كنید.جدول custom out filterظاهر می شود در كامبو ردیف اول equals رابه does not equal تغییر داده ودر text box مقابل ان بازدن كمبو اقلام مورد نظر را كه می خواهیم از جدول حذف شود انتخاب می كنیم مثلا"  صفر ؛ سپس با كلیك روی گزینه ok فیلتر روی جدول اعمال می شود و اقلام مورد نظر حذف می شود.
در اكسل 2007 اول ستون مورد نظر  را انتخاب  كنید .سپس روی ستون مربوطه به جواب كلیك كرده و از منوی data روی گزینه فیلتر كلیك كرده . یك كامبو  بصورت مثلث كوچك ایجاد می شود كه ریز جواب ان ستون مورد نظر شما در ان درج شده است . در صورت برداشتن تیك جلو ی عدد صفر ؛ كلیه محاسباتی كه جواب انها به صفر ختم شده باشد . ردیف های انها حذف می شود .(در واقع پنهان می شود.)
در ضمن اگر در جدول مورد نظر شما یك یا چند ردیف خالی هم باشد . كافی است تیك جلوی Blanks را برداشته كلیه ردیف های خالی هم حذف می شود.


ادامه مطلب

سوالات word

 

نوع مطلب :خدمات كامپیوتر ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                                            word
1- اندازه كاغذ را به 5x4 سانتیمتر تغیر دهید. ودر حالت افقی تنظیم نمایید ؟
     جواب :  نوار عنوان file ؛ page setup ؛ paper ؛       width:5 ؛ Height:4 ؛ margins ؛ افقی  Lands Cape .
2-  در word محاسبات یك جدول در كدام قسمت انجام می شود؟
       جواب : منوی Incert انتخاب table  وایجاد جدول مورد نظر و تایپ اعداد مربوطه وانتخاب قسمتی كه باید جمع در ان انجام شود از منوی Table Tools ؛ منوی Layout قسمت Data و انتخاب Formula  جمع بعد از كلمه sum داخل پرانتز عمودی Above جمع سمت چپ Left جمع سمت راست وجمع سمت پایین درج شود .  در قسمت پایین این صفحه For mula قسمت Paste punction انتخاب مثلث كوچك انواع فرمول word وجود دارد كه می توان از انها استفاده كرد.
3- در جدول word چگونه می توان تغییرات انجام شده در جدول اعمال كرد؟
      جواب : انتخاب كل جدول و فشار دادن  كلید F9  باعث اعمال تغییرات می شود .

4- کلیدهای میانبر در  WORD را نام ببرید.؟


ردیف     کلید ترکیبی عملکرد


1         Ctrl+A   معادل Select All
2         Ctrl+B   معادل Bold برای توپر کردن
3         Ctrl+C   معادل Copy
4         Ctrl+D   نمایش پنجره فونت
5         Ctrl+E   وسط چین
6         Ctrl+F                برای Find یا جستجو
7         Ctrl+G    معادل Goto برای انتقال مکان نما به مکان خاص
8         Ctrl+H    معادل Replace  برای جایگزینی
9         Ctrl+I    معادل Italic خمیده نمایش دادن حروف

 10      Ctrl+J    معادل Justify  تراز از دو طرف
11       Ctrl+K    ایجاد فرا پیوند و Hyper Link
12       Ctrl+L    چپ پین
13       Ctrl+M    تغییر محل مکان نما از طریق خط کش(جابجایی ستون جدول)
14       Ctrl+N     عمل New یا پرونده جدید
15       Ctrl+O     عمل Open با زکردن پرونده های ذخیره شده
16       Ctrl+P    بازنمودن پنجره چاپ
17       Ctrl+Q    تغییر سبک
18       Ctrl+R     راست چین
19       Ctrl+S   معادل Save  برای ذخیره فایل
20       Ctrl+T      تغییر زبانه Right Indent  تورفتگی از راست
21       Ctrl+ u   زیر خط دارنمودن متن انتخابی
22       Ctrl+V         عمل Paste
23       Ctrl+W     خروج از پرونده جاری
24       Ctrl+X     عمل Cut یا برش
25       Ctrl+Y     عمل Redo  انجام عمل لغو شده
26       Ctrl+Z     عمل Undo لغو آخرین عمل انجام شده
27       Ctrl   + =  اندیس پایین (Subscript)
28       Ctrl   + +  اندیس بالا (Super Script)
29       Ctrl  + ج  سایز حروف را کاهش می دهد
30       Ctrl+ چ  سایز حروف را افزایش می دهد
31       Ctrl +Shift     مانند Ctrl+C
32       Shift +Del      مانند Ctrl+X
33       Shift +Ins      مانند Ctrl +V
34       Shift + ش  َ    

35      Shift +س ُ 

36      Shift    +ی         ِ 
37      Shift    +ب        
   ّ
38      Shift +ض      
    ً   ً
39      Shift +ص         ٌ    ٌ
40      Shift +ث        
 ٍ    ٍ
41      Shift +ق        ریال
42      Shift +ف     
 ،
43      Shift +ع         
,
44      Shift+ت           سبب کشیدگی حروف می شود.
45      ctrl +alt+f      توضیحات پاورقی
46       Alt+ =          فرمولها

47       ctrl+shift+e       تغییر رنگ متن

48        Alt +f8            باز کردن جدول ماکروها

 

5- برای دسترسی به نوار ابزار بوسیله کیبورد در word  چگونه عمل کنیم؟

جواب) با فشاردادن کلید Alt در کنار سر فصل هر نوار ابزار یک حروف ظاهر می شود که با گرفتن Alt + حروف مربوط به ان نوار ابزار می توان  به انها دسترسی داشت.

6- چگونه می توان  از  صفحه word باز شده بوسیله کیبورد کاملا"خارج شد؟

جواب ) با فشاردادن کلیدهای ctrl+Alt+spec یک جدول در سمت چپ بالای مانیتور باز می شود با زدن گزینه گزینه close می توان از صفحه word خارج شود.    • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2