تبلیغات
حسابداری و حسابرسی - فرهنگ لغات حسابداری و حسابرسی

فرهنگ لغات حسابداری و حسابرسی

 

نوع مطلب :فرهنگ لغات حسابداری و حسابرسی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

  توجه  اعداد ذیل شماره استاندارد حسابداری می باشد لغات حسابرسی در اینده نزدیك كامل می شود.

15    Accounting for Investments    حسابداری سرمایه گذاریها
15    Acquisition Cost    مخارج تحصیل
15    Active Market    بازارفعال
15    Adjustments     تعدیلات
15    An Analysis of the Portfolio of Investment    صورت تحلیلی پرتفوی سرمایه گذاری
9    Accumulated Expense ( Net Cost)    هزینه شناسای شده انباشته
9    Accumulated Incurred Costs    مخارج تحمل شده انباشته
9    Accumulated Recognized Revenue     درامد شناسای شده انباشته
9    Amounts Recoverable    مبلغ قابل بازیافت پیمان
21    Accounting for Lease    حسابداری اجاره
11    Accumulated Depreciation    استهلاک انباشته
11    Accumulated impairment losses    کاهش ارزش انباشته
11    Active use    استفاده فعال
11    Additions    اضافات
11    Administration and other General overhead Costs    مخارج سرباراداری و عمومی
11    Allocatable profit    سود قابل تخصیص
11    Appraisal    ارزیابی
11    Assets in the Course of Construction    داراییهای در جریان ساخت
16    Average Rate    نرخ میانگین
3    Accrual Accounting    حسابداری تعهدی
3    Accrual method    روش تعهدی
3    After Delivery of a product    بعد از حمل کالا
3    After performance of a service    بعد از انجام خدمات
3    After Sale service warranty    ضمانت خدمات بعد از فروش
3    Agreement price    قیمت توافق شده
3    Agriculture and forest products     محصولات کشاورزی و جنگلی
8    Abnormal Amounts of wasted materials    ضایعات غیر عادی( قابل کنترل)
8    Absorption (full) Costing    هزینه یابی جذبی (کامل)
8    Acquisition costs    مخارج تحصیل
8    Additional individual product costs    هزینه های فراوری اضافی
8    Administrative overheads    مخارج اداری
8    Agricultural products     تولیدات کشاورزی
8    Allocation    تخصیص
8    Average cost    بهای متوسط
22    Accounting changes in interim periods    تغییرات حسابداری در دوره های میانی
22    Adjustments at interim dates    تعدیلات در دوره های میانی
22    Amortization    استهلاک داراییهای ثابت نامشهود
22    Annual costs incurred unevenly    مخارج تحمل شده نامنظم سالانه
17    Accelerated method    روش نزولی
17    Active Market    بازار فعال
17    Amortization    استهلاک دارایی نامشهود
17    Amortization method    روش استهلاک
17    Amortization period    دوره استهلاک
4    Accrued liability    بدهی تحقق یافته
4    Adjusting events after the balance sheet date    رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
4    Adjusting events     رویدادهای تعدیلی
4    Authorization date    تاریخ تایید
       
       
15    Book Value    ارزش دفتری
9    Borrowing Costs    مخارج استقرار
21    Buyer    خریدار
11    Building    ساختمان
3    Barter Arrangements    قراردادهای تهاتری
3    Barter Transactions    معاملات تهاتری
3    Buyer    خریدار
8    Beginning Inventory    موجودی اول دوره
8    Budgeted Level of Activity    سطح فعالیت بودجه شده
8    By product    محصول فرعی
22    Bonus    پاداش
17    Brands    علائم تجاری
4    Balance sheet date    تاریخ ترازنامه
4    Board of director    هیئت مدیره
       
       
15    Carrying Amount    مبلغ دفتری
15    Cash Dividend    سود سهام نقدی
15    Consolidated Financial Statements    صورتهای مالی تلفیقی
15    Cost    بهای تمام شده
15    Cost of Investment    بهای تمام شده سرمایه گذاری
15    Current Assets    داراییهای جاری
15    Current Investment    سرمایه گذاری جاری
9    Changes in Estimates    تغییر در براوردها
9    Claims    ادعا
9    Combining and Segmenting Contract    تجزیه و ترکیب پیمانها
9    Completion    تکمیل
9    Completion    مدت تکمیل  پیمان
9    Contingent Results of Long Term Contracts    نتایج احتمالی پیمانهای بلند مت
9    Contract Activity    فعالیت پیمان
9    Contract Advance    پیش در یافت پیمان
9    Contract Costs    مخارج پیمان
9    Contract Overheads    سربار پیمان
9    Contract Revenue    درامد پیمان
9    Contract With Fee Based on Costs    پیمان با حق الزحمه مبتنی بر مخارج
9    Contract Work in Progress    پیمان در جریان پیشرفت
9    Contractor    پیمانکار
9    Contractual Status    وضعیت قراردادی
9    Cost Escalation Clauses    تعدیل احاد بها
9    Cost Plus Contract    پیمان امانی
9    Customer    کارفرما
21    Capital Lease    اجاره سرمایه ای
21    Credit Purchase    خرید اعتباری
21    Current Value    ارزش جاری
11    Carrying Amount    مبلغ دفتری
11    Cash Equivalent    معادل نقد
11    Cash Inflows    جریانهای وردی نقدی
11    Cash outflows    جریانهای خروجی نقدی
11    Cleaning Expense    هزینه پاکسازی
11    Commitments    تعهدات
11    Comprehensive Income    سود وزیان جامع
11    Cost    بهای تمام شده
11    Credit Purchase    خرید اعتباری
16    Capitalization of Certain Losses Resulting From    به حساب دارایی منظور کردن زیانهای ناشی ازکاهش
16    Currency Devaluation or Depreciation    شدید یافت قایل ملاحظه درارزش رسمی واحد پول
16    Change in classification of a foreign operation    تغیر در طبقه بندی عملیات خارجی
16    Closing Rate    نرخ پایانی
16    Consolidating Goodwill    سرقفلی تلفیقی
16    Conversion    تبدیل
16    Cumulative Exchange Differences    تفاوتهای انباشته تسعیر
16    Current Non current Method    روش جاری - غیر جاری
16    Current Rate    نرخ جاری
16    Current Rate Method    روش نرخ جاری
3    cash price    قیمت نقدی
3    Cash Sale    فروش نقدی
3    Commission    کمیسیون کارمزد
3    consign    فرستادن ارسال کردن
3    consignee    حق العمل کار
3    consignment    کالای امانی
3    consignment Goods    کالای امانی
3    Consignment In    کالای امانی دریافتنی
3    Consignor    امر فرستنده کالا
3    Contract Costs    هزینه های قرارداد
3    Continuing Franchise Fee    حق فرانشیز مستمر
3    Continuing Management    مدیریت مستمر
3    continuing managerial Involvement    دخالت مدیرییتی مستمر
3    contract    قررارداد
3    Cost to cost method     روش هزینه به هزینه
3    Credit Sale    فروش نسیه  فروش اعتباری
8    Consignee    امانت گیرنده
8    Consignor    امانت دهنده
8    Cost    بهای تمام شده
8    Cost And Freight    سی اند اف
8    Cost Flow    جریان مخارج
8    Cost Insurance and freight    سیف
8    Costs After split off point    مخارج اضافی بعد از نقطه تفکیک
8    Costs of Conversion    مخارج تبدیل
8    costs of unused capacity    هزینه ظرفیت بلا استفاده
22    Comparative interim financial statements    صورتهای مالی میان دورهای مقایسه ای
22    Condensed financial statements    صورتهای مالی فشرده
22    consistency    ثبات رویه
22    Consolidated reporting requirement    الزام به گزارشگری تلفیقی
22    Contingent Liabilities    بدهیهای احتمالی
22    Constructive obligation    تعهد عرفی
22    Contingent assets    داراییهای احتمالی
22    Cyclically Revenue    درامد چرخه ای
17    Carrying Amount    مبلغ دفتری
17    Class of Intangible Assets     طبقه داراییهای نامشهود
17    Comparative information    اطلاعات مقایسه ای
17    computer software     نرم افزار رایانه ای
17    Control    کنترل
17    Copyright     حق تالیف
17    Cost    بهای تمام شده
17    Cost model    روش بهای تمام شده
17    Cost Savings    صرفه جویی در مخارج هزینه
4    Constructive obligation    تعهد عرفی
4    Contingent assets    دارایی احتمالی
4    Contingent liability    بدهی احتمالی
4    Contingent    احتمالی
       
       
15    Decrease in Carrying Amount    کاهش در مبلغ دفتری
15    Disposal of Investments     فروش (واگذاری) سرمایه گذاریها
15    Distributing profits on the Disposal of Investment    توزیع سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری
15    Dividend    سود سهام
9    Development Costs    مخارج توسعه
9    Direct Costs    مخارج مستقیم
11    Depreciable Amount    مبلغ استهلاک پذیر
11    Depreciated Replacement cost    بهای جایگزینی مستهلک شده
11    Depreciation    استهلاک
11    Depreciation methods    روش استهلاک
11    Deterioration    فرسودگی
11    Development Costs    مخارج توسعه
11    Diminishing balance method    روش نزولی
11    Directly costs    مخارج مستقیم
11    Dismantling and Removing the Asset    مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی
11    Disposal     واگذاری
16    Different Reporting Dates    تاریخهای گزارشگری متفاوت
16    Disclosure Requirements    الزامات افشا
16    Disposal of A Foreign Entity    واگذاری واحد تجاری خارجی
3    Delivery of the Goods    حمل کالاها
3    Dividends    سود سهام
8    Deterioration of inventories    خراب شدن موجودیها
8    Direct (variable) costing    هزینه یابی متغیر (مستقیم)
22    Depreciation    استهلاک داراییهای ثابت مشهود
22    Discontinuing operations    توقف عملیات
22    Discrete view    دیدگاه منفصل
17    Depreciable Amount     مبلغ استهلاک پذیر
17    Depreciation    استهلاک دارایی ثابت مشهود
17    Development Phase    مرحله توسعه
17    Disclosure Requirement    الزامات افشا
17    Disposal    واگذاری
4    Dividend proposed    سود سهام پیشنهادی
4    Dividend proposed after the balance sheet date    شود سهام پیشنهادی بعد از تاریخ تراز نامه
       
       
15    Enterprises    واحدهای تجاری
15    Expense    هزینه
9    Enforceable Rights    حقوق قابل اعمال
9    Excess of the Value of work    مازاد ارزش کار انجام شده
9    Expected Loss    زیان قابل پیش بینی
21    Executive Cost    مخارج اجرایی
21    Economic Life    عمر اقتصادی
21    Economic Life of Leased Property    عمر اقتصادی دارایی مورد اجاره
16    Exchange Difference    تفاوت تسعیر
16    Exchange Differences on Elimination of intragroup balances    تفاوتهای تسعیر در حذف مانده های درون گروهی
16    Exchange Rate    نرخ تسعیر
3    Earning process    فرایند کسب درامد
3    Economic Benefits    منافع اقتصادی
3    Effective Control    کنترل موثر
3    Equity Method    روش ارزش ویژه
3    Exchange Rate    نرخ تسعیر
3    Exchanges of Dissimilar Goods and Services    مبادله کالاها و خدمات غیر مشابه
3    Exchanges of similar Goods and Services    مبادله کالاها و خدمات مشابه
8    Ending inventory    موجودی پایان دوره
8    Ex ship    تحویل کارخانه
8    Exchange Rate    نرخ تسعیر
22    Estimated annual effective tax rate    نرخ موثر مالیات بر درامد براوردی سالانه
17    Exchange of Assets    معاوضه دارییها
4    Estimated liability    بدهی براوردی
4    Events after the balance sheet date    رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
4    Expected disposal of assets    واگذاری مورد انتظار داراییها
4    Expected value    ارزش مورد انتظار
11    Earnings process    فرایند کسب درامد
11    Economic Benefits    منابع اقتصادی
11    Economic Environment    محیط اقتصادی
11    Economic Life    عمر اقتصادی
11    Economic Value    ارزش اقتصادی
11    Effective Date of the revaluation    تاریخ موثر تجدید ارزیابی
11    Equity interests    حقوق صاحبان سرمایه
11    Exchanges of assets    معاوضه داراییها
11    Expected output    تولید مورد انتظار
11    Expenditure on repairs or maintenance    مخارج تعمیر یا نگهداری
11    Expense    هزینه
       
       
15    Fair Value    ارزش منصفانه
15    Financial Instruments    ابزارهای مالی
9    Fixed Price Contract    پیمان مقطوع
9    Future Costs    مخارج اتی
9    Future Costs Guarantee Work    مخارج اتی کارهای تضمینی
9    Future Costs of Rectification    مخارج اتی کارهای اصلاحی
21    Fair Value of leased property    ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره
21    Financing    تامین مالی
21    Finance lease    اجاره تامین مالی
11    Fair value    ارزش منصفانه
11    Finance Leases    قراردادهای اجاره سرمایه ای
11    Financial Performance    عملکرد مالی
11    Financial Position    وضعیت مالی
11    Financing Costs    مخارج تامین مالی
11    Furniture and Fixtures    اثاثیه و منصوبات
11    Future Cash Flows    جریانهای نقدی اتی
16    Fair value    ارزش منصفانه
16    Foreign currency    ارز
16    Foreign currency Financial Statements    صورتهای مالی ارزی
16    Foreign currency Transactions    معملات ارزی
16    Foreign currency Translation    تسعیر ارز
16    Foreign Entity    واحد تجاری خارجی
16    Foreign Operation    عملیات خارجی
16    Foreign Operations that are Integral to the operations of the Reporting Enterprise    عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارشگر
16    Foreign operations that are Not integral to the operations of the Reporting Enterprise    عملیات خارجی مستقل از عملیات واحد تجاری گزارشگر
16    Functional Currency    واحد پول عملیاتی
3    Fair value    ارزش منصفانه
3    Franchise    فرانشیز
3    Franchise Fee    حق فرانشیز
8    Fair value    ارزش منصفانه
8    Financing Costs    مخارج تامین مالی
8    Finished Goods    کالای ساخته شده
8    First in first out    اولین صادره از اولین وارده
8    Fixed cost    هزینه ثابت
8    fixed unit value    ارزش واحد ثابت
8    Floating Rate    نرخ رسمی شناور
8    Fob Destination    فوب مبدا
8    Fob shipping point     فوب مقصد
8    Free Along side    فاس
8    free on board    فوب
22    Foreign currency translation    تسعیر ارز
17    Fair Value    ارزش منصفانه
17    Finit useful Life    عمر مفید معین
17    future Economic Benefits    منافع اقتصادی اتی
4    Future evens    رویدادهای اتی
4    Future operating losses    زیانهای عملیاتی اتی
       
       
       
       
9    General Administration Costs    مخارج اداری عمومی
9    Group of Contracts    گروه پیمانها
9    Guarantee Work    کارهای تضمینی
21    Guaranteed residual Value    ارزش باقیمانده تضمین شده
21    Gross investment    سرمایه گذاری ناخالص
21    Gross investment in the lease    سرمایه گذاری ناخالص در اجاره
11    Gain    درامد غیر عملیاتی
11    Gross Replacement Cost    بهای ناخالص جایگزینی
16    Goodwill Arising on Acquisition of Foreign Entity    سرقفلی ناشی از تحصیل واحد تجاری خارجی
8    Goods in consignment    کالای امانی
8    Goods in process    کالای در جریان ساخت
8    Gross margin    سود ناخالص
8    Gross margin method    روش سود ناخالص
17    Goodwill     سرقفلی
17    Government Grants    کمک های بلاعوض دولت
4    Going concern    تداوم فعالیت
4    Guarantee    تضمین
       
11    Historical Cost Basis    مبنای بهای تمام شده تاریخی
16    Hedging A Net Investment In A Foreign Entity     ایجاد حفاظ برای خالص سرمایه گذاری در یک واحد تجاری خارجی
16    Hedging Transactions    عملیات ایجاد حفاظ
16    Historical Rate    نرخ تاریخی
8    Handling charges    مخارج قبل از تولید
8    Handling cost    هزینه جابجایی
       
       
       
       
15    Income    در امد
15    Individual Investment basis    برمبنای تک تک سرمایه گذاریها
15    Interest    سود تضمین شده
15    Investment    سرمایه گذاری
15    Investment in Associates    سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته
15    Investment in Property    سرمایه گذاری در املاک
15    Investment subsidiaries    سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی
15    Investment of Life Insurance Enterprises    سرمایه گذاریهای که توسط موسسات بیمه عمر انجام می شود
15    Investment of of Retirement Benefit Plans    سرمایه گذاریهای که توسط طرحهای مزایای بازنشستگی انجام می شود
15    Issue of Share    انتشار سهام
9    Incentive Payments    دریافتهای تشویقی
9    Initial Amount of Revenue    پیمان مبلغ اولیه در امد
9    Insurance Deposit    سپرده بیمه
21    Inception of the lease    شروع قرارداد اجاره
21    intangible asset     داراییهای نامشهود
21    Initial direct cost    مخارج مستقیم اولیه
11    Idle    بلا استفاده
11    Impairment    کاهش ارزش دایمی
11    Import Duties    عوارض گمرکی
11    Improvements in Production    بهبود تولید
11    Independent Valuer    ارزیاب مستقل
11    Initial Delivery and Handling Costs    مخارج حمل ونقل اولیه
11    Initial Recognition    شناخت اولیه
11    Installation Costs    مخارج نصب
3    initial Franchise Fee    حق فرانشیز اولیه
3    Installment method    روش اقساطی
3    Installment Receivable    اقساط دریافتی
3    Installment Sale    فروش اقساطی
3    Insurance Contracts    قرار دادهای بیمه
3    Interest    سود تضمین شده
8    Impairment    کاهش ارزش
8    inflation    تورم
8    Interest Expense    هزینه بهره
8    Inventories in transit    کالای در راه
8    Inventory    موجودی مواد و کالا
8    Inventory combination    ترکیب موجودی
8    Inventory costing methods    روشهای هزینه یابی موجودیها
22    Impairment of assets in interim periods    کاهش ارزش داراییهای در دوره های میانی
22    Income taxes     مالیات بر درامد
22    Integral view    دیدگاه متصل
22    Interim financial reports    گزارشهای مالی میان دوره ای
22    interim financial reporting    گزارشگری مالی میان دوره ای
22    Interim period    دوره میانی
22    Inventories     موجودیها
17    Identifiablelity    قابلیت تشخیص
17    Identifiable Intangibles    داراییهای نامشهود قابل تشخیص
17    Impairment    کاهش ارزش
17    Impairment Loss    زیان کاهش ارزش
17    indefinit useful life     عمر مفید نامعین
17    Initial Recognition    شناخت اولیه
17    Intangible Assets    داراییهای نامشهود
17    Internally Generated Goodwill    سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری
4    Initial measurement    اندازه گیری اولیه
       
8    joint costs    هزینه های مشترک
8    joint product    محصول اصلی
8    joint products    محصولات مشترک
       
       
15    Long term Assets    داراییهای بلند مدت
15    Long term Investment    سرمایه گذاری بلند مدت
15    Lower of Cost and Net Sales Value    اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
9    Likely Increases in Wages and Salaries    افزایشهای احتمالی حقوق و دستمزد
9    long Term Contract    پیمان بلند مدت
21    Lease    اجاره
21    Lease receivable    اجاره دریافتنی
21    Lease term    مدت اجاره دوره اجاره
21    Leasing revenue    درامد اجاره
21    Leased Property under under capital lease    دارایی اجاره سرمایه سرمایه ای
21    lease    اجاره کننده
21    lease accounting     حسابداری اجاره توسط اجاره کننده
21    Lease s incremental borrowing rate    نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده
21    Leasing industry    صنعت لیزینگ
21    Lease s borrowing rate    نرخ استقراض برای اجاره کننده
21    Lease s implicit interest rate    نرخ ضمنی سود تضمین شده برای اجاره کننده
21    Lease obligations     تعهدات اجاره
21    Leasing company    شرکت  لیزینگ
21    Lease Liability    بدهی اجاره
21    Lessor    اجاره  دهنده
21    Leaser accounting    حسابداری اجاره توسط اجاره دهنده
21    Long term credit    اعتبار بلند مدت
11    Labor    دستمزد
11    Land    زمین
3    Lease Agreements    قردادهای اجاره
8    Last in first out    اولین صادره از اخرین وارده
8    Lower of cost And NetRealizable Rule Value    قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
22    Last twelve months reports    گزارشهای اخرین دوازده ماه
22    Legal liability    بدهی قانونی
22    Line items    سرفصلهای اقلام اصلی
17    Legal Life    عمر قانونی
17    Legal Rights    حقوق قانونی
17    Licenses    حق امتیاز
4    Law suit    دعوای حقوقی
4    Legal obligation    تعهد قانونی
4    Legislative requirement    الزامات قانونی
4    Liability    بدهی
       
       
15    Marketable    سریع المعامله (در بازار)
15    market Value    ارزش بازار
21    Manufacturer or dealer profit    سود تولید کننده یا فروشنده
21    minimum lease payments    حداقل پرداختیهای اجاره
11    Machinery and Equipments    ماشین الات و تجهیزات
11    Market Value    ارزش بازار
11    Material    مواد
11    Measurement    اندازه گیری
16    Minority Interests    حقوق اقلیت
16    Monetary Non monetary Method     روش پولی - غیر پولی
16    Monetary Items    اقلام پولی
3    market Price    قیمت بازار
3    market Value    ارزش بازار
3    measurement of Revenue    اندازگیری در امد عملیاتی
8    Markdown    کاهش قیمت
8    markdown cancellation    حذف کاهش قیمت
8    markup    افزایش قیمت
8    markup cancellation    حذف افزایش قیمت
8    matching of costs and revenues    تطابق هزینه ها با درامدها
8    measurement of inventories cost     اندازگیری بهای تمام شده موجودی
8    moving weighted average    میانگین متحرک
22    materiality    اهمیت
22    Multiplicity of taxing jurisdictions    تعدد حوزه های مالیاتی
17    mastheads    عناوین
17    monetary Assets    داراییهای پولی
       
       
       
       
15    Net Disposal Proceeds    عواید حاصل از واگذاری
15    Net Sale Proceeds    عواید حاصل از فروش
15    Nominal Value    ارزش اسمی
9    Non Profit Contracts    پیمانهای غیر سود اور
9    NonCollectable Amount    مبلغ غیر قابل وصول
21    Net investment in the lease    سرمایه گذاری خالص در اجاره
21    Non cancellable Lease    اجاره غیر قابل فسخ
11    Net Realizable value    خالص ارزش فروش
11    Non Refundable Purchase Taxes    مالیاتهای غیر قابل استرداد خرید
16    Net investment in A foreign operation    خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی
16    Non monetary Items    اقلام غیر  پولی
3    Natural Increases in herds    افزایش طبیعی حیوانات پرورشی
3    Net cash Flow     خالص جریان نقدی
3    Nominal value    ارزش اسمی
8    Net realizable value    خالص ارزش فروش
8    non production costs    هزینه های غیر تولیدی
8    Normal capacity    ظرفیت معمول
17    Net proceeds from the sale    خالص عواید فروش
17    Net selling price    خالص ارزش فروش
4    nature of event    ماهیت رویداد
4    Non adjusting events    رویدادهای غیر تعدیلی
4    Non adjusting events after the balance sheet date    رویدادهای غیر تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
       
15    Owners Equity    حقوق صاحبان سهام
9    Outcome (Profit or Loss ) of Contracts    ماحصل (سود یا زیان) پیمانها
21    obligations under capital lease    تعهدات اجاره سرمایه ای
21    operating lease    اجاره عملیاتی
11    office Equipment    تاسیسات
11    Originally Assessed Standard of performance    استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه
3    ordinary Activities    فعالیتهای عادی
8    obsolescence of products    ناباب شدن محصولات
8    official exchange rate     نرخ رسمی ارز
8    ownership of goods    مالکیت کالا
22    Occasionally revenue    درامد اتفاقی
4    Obligating event    رویداد تعهد اور
4    obligation    تعهد
4    Offsetting    تهاتر
4    Onerous contract    فرارداد زیانبار
4    Operating cycle    دوره عملیاتی
4    Overstatement    بیش نمایی
       
       
       
15....ادامه مطلب
  ....  Par Value    ارزش اسمی
15    Permanent Decline     کاهش دایمی
15    Profit or Loss     سود یا زیان
15    Portfolio    پرتفوی
15    Portfolio Basis    برمبنای پرتفوی
9    Payments on Account    علی الحسابها
9    Penalties Arising Form Delays    جرایم تاخیر
9    Percentage of Completion Method    روش در صد تکمیل پیمان
9    Provisions for Foreseeable Losses    ذخیره زیانهای قابل پیش بینی
21    Present value    ارزش فعلی
21    Purchase option    اختیار خرید
11    Physical Deterioration    خسارت فیزیکی
11    Present value    ارزش فعلی
11    Production Capacity    ظرفیت تولید
11    Professional Fees    حق الزحمه های فنی
11    Professionally Qualified    صلاحیت حرفهای
11    Profitability    سود اوری
11    Property Plant and Equipment    اموال ماشین الات و تجهیزات
11    Provision for Impairment    ذخیره کاهش ارزش
11    Purchase Price    قیمت خرید
16    Purchasing Spot Rate    نرخ روز خرید
3    Percentage of Completion Method    روش درصد تکمیل تکمیل کار
3    present value    ارزش فعلی
3    Purchase option    اختیار خرید
8    Passage of title    انتقال مالکیت
8    Periodic physical counts    شمارش فیزیکی ادواری
8    Periodic system    سیستم ادواری
8    Perpetual system    سیستم دایمی
8    Physical flow    جریان فیزیکی
8    Production capacity    ظرفیت تولید
8    Production costs    تعهدات خرید
8    Purchase commitments    برگشت از خرید و تخفیفات
8    Purchase Return and Allowances     برگشت از خرید وتخفیفات
8    Purchase Return and Allowances Expense    هزینه برگشت از خرید وتخفیفات
17    Patent    حق اختراع
4    Past event    رویداد گذشته
4    Possible    ممکن
4    Possible loss    زیان احتمالی
4    Possible obligation    تعهد غیر قطعی زیان احتمالی
4    Post balance sheet    بعد از تاریخ ترازنامه
4    Present obligation    تعهد فعلی تعهد در حال حاضر
4    present value    ارزش فعلی
4    Probable outflow of resources embodying economic benefits    محتمل بودن خروج منافع اقتصادی
4    Probable     محتمل
4    Product warranty    تضمین محصول
4    Provision far retirement benefit    ذخیره مزایای پایان خدمت
4    Provision for decommissioning costs    ذخیره مخارج جابجایی
4    Provision for environmental costs    ذخیره مخارج الودگی محیط زیست
4    Provision for onerous contract    ذخیره قرارداد زیانبار
4    Provision for product warranty    ذخیره تضمین محصول
4    Provision for repair and maintenance    ذخیره تعمیر و نگهداری
4    Provision for restructuring costs    ذخیره برای مخارج تجدید ساختار
4    Provision     ذخیره
       
       
22    Quarterly interim financial reports    گزارشهای مالی میان دوره ای سه ماهه
       
       
15    Recovery of Cost    باز یافت بهای تمام شده
15    Retained Earnings    سود (زیان) انباشته
15    Revaluation    تجدید ارزیابی
15    Revaluation Surplus    مازاد تجدید ارزیابی
15    Revalued Amount    مبلغ تجدید ارزیابی شده
15    Royalty    حق امتیاز
9    Receivable Amounts For Work Progress    مبالغ دریافتنی بابت پیشرفت
9    Received Amounts for work Progress    مبالغ دریافتی بابت پیشرفت
9    Recognition    شناخت
9    Rectification    کارهای اصلاحی
9    Refundable Deposits    سپرده های قابل استرداد
9    Retention Money Deposit    سپردهحسن انجام کار
21    Residual Value    ارزش باقیمانده
21    Rate implicit in the lease    نرخ ضمنی در اجاره
21    Residual Value of property    ارزش باقیمانده دارایی
21    Renewal of a lease    تمدید قرارداد اجاره
11    Recoverable    قابلیت با زیافت
11    Recoverable of the Carrying Amount    با زیافت مبلغ دفتری
11    Recoverable Amount    مبلغ بازیافتنی
11    Residual value    ارزش باقیمانده
11    Restore or maintain the Future Economic Benefits    حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی
11    Retirements    برکناری
11    Retirements and Disposals    برکناری دایمی و گذاری
11    Revaluation    تجدید ارزیابی
11    Revaluation Alternation    تناوب تجدید ارزیابی
11    Revaluation principles    ضوابط تجدید ارزیابی
11    Revaluation Surplus    مازاد تجدید ارزیابی
16    Reporting Currency    واحد پول گزارشگری
16    Reporting Enterprise    واحد تجاری گزارشگر
3    Reliability    قابلیت اتکاء
3    Rendering of Service    ارایه خدمات
3    Repossess    تملک مجدد
3    Revenue Recognition Criteria    میعارهای شناخت درامد
3    Revenue Recognition form interest    شناسای درامد ناشی ازسود تضمین شده
3    revenue Recognition form Royalties     شناسای درامد ناشی ازحق امتیاز
3    Revenue Recognition from Dividend    شناسای درامد ناشی از سود سهام
3    Revenue Recognition from the Rending of Services    شناسای درامد ناشی از ارایه خدمات
3    Revenue Recognition form the Sale of Goods    شناسای درامد ناشی از فروش کالاها
3    Revenue    درامدعملیاتی
3    Royalty    حق امتیاز
8    Relative sales value    ارزش نسبی فروش
8    Relative sales value method    روش ارزش نسبی فروش
8    Replacement cost    بهای جایگزینی
8    Retail inventory method    روش خرده فروشی
8    retail inventory value    ارزش خرده فروشی
8    Retailer    خرده فروش
8    Revaluation    تجدید ارزیابی
17    Recognition criteria    معیارهای شناخت
17    Recoverable Amount    مبلغ قابل بازیافت
17    Reliable    اتکاپذیر
17    Research and Development Expenditure    مخارج تحقیق و توسعه
17    Research phase    مرحله تحقیق
17    Research    تحقیق
17    Residual value    ارزش باقی مانده
17    Revaluation surplus    مازاد تجدید ارزیابی
17    Revaluation model    روش تجدید ارزیابی
4    Reimbursement    جبران مخارج
4    Reliable estimate of the obligation    براورد اتکا پذیر تعهد
4    Remote    بعید
4    Reporting entity    واحد گزارشگر
4    Restructuring costs    مخارج تجدید ساختار
4    Restructuring    تجدید ساختار
22    ٌRecognition    شناخت
       
       
15    Securities    اوراق بهادار
15    Significant influence    نفوذ قابل ملاحظه
15    Specialised Investment Enterprises    موسسات تخصصی سرمایه گذاری
15    Stock Dividend     سود سهمی
15    Substance    محتوا
9    Stage of Completion of the Contract    میزان تکمیل پیمان
9    Subcontract    پیمان فرعی
9    Subcontractors    پیمانکاران دست دوم
9    Subject of Contract    موضوع پیمان
21    Sale and leaseback    فروش و اجاره مجدد
21    Sale type lease    اجاره از نوع فروش
21    Sale and leaseback accounting    حسابداری فروش و اجاره مجدد
21    seller    فروشنده
21    Substance over form    رجحان محتوا بر شکل
11    servicing or overhauling Cost    مخارج سرویس یا بازدید
11    Similar Assets    داراییهای مشابه
11    Site Preparation Cost    مخارج اماده سازی محل نصب
11    Start up Costs    مخارج راه اندازی
11    Straight Line Method    روش خط مستقیم
11    Subsequent Expenditure    مخارج بعدی
11    Sum of the units method    روش مجموع احاد
11    Systematic Allocation    تخصیص سیستماتیک
16    Selling Spot Rate     نرخ روز فروش
16    Spot Rate    نرخ روز
3    Sale and Repurchase    فروش و خرید مجدد
3    Sale Option    اختیارفروش
3    Secured Loan    وام با وثیقه
3    Seller    فروشنده
8    Settlement Discounts    تخفیفات مربوط به تسویه حساب
8    Specific identification method    روش شناسایی ویژه
8    Split off point    نقطه تفکیک
8    Storage costs    مخارج انبار داری
22    Seasonality effects    اثار فصلی
22    seasonally revenue     درامد فصلی
22    Selected explanatory notes    گزیده یادداشتهای توضیحی
22    Semiannual interim financial reports    گزارشهای مالی مین دورهای شش ماهه
17    Straight Line Method    روش خط مستقیم
       
       
       
21    Tangible assets    داراییهای مشهود
11    Tangible Fixed Asset     داراییهای ثابت مشهود
11    Technical obsolescence    نابابی فنی
11    Technological Changes    تغییرات فناوری
11    Temporal Write Down of Asset    کاهش موقت در ارزش دارایی
11    Trade Discounts     تخفیفات تجاری
11    Transfer Expense    هزینه جابجایی
16    Temporal method    روش موقتی
16    Translation method    روش تسعیر
16    Translation of Foreign Currency Transactions    تسعیر معاملات ارزی
3    Trade Discounts    تخفیفات تجاری
3    Trade Mark    علام تجاری
8    Theoretical capacity    ظرفیت اسمی
8    Tracing    ردیابی
8    Trade Discounts     تخفیفات تجاری
8    Transportation cost     هزینه حمل
8    Turnover of inventory    گردش موجودیها
22    Tax credits     مزایای مالیاتی
22    Tax loss tax credit carry forward    زیان عملیلتی انتقالی به دوره های مالی اتی
17    Technical feasibility    امکانپذیری فنی
17    Trade marks    نامهای تجاری
17    useful Life    عمر مفید
       
21    Un guaranteed residual Value    ارزش باقیمانده تضمین نشده
21    Unearned Finance income    درامد مال کسب نشده
21    Useful Life    عمر مفید
11    Useful Life    عمر مفید
3    Unearned Revenue    درامد تحقق نیافته
8    Ultimate Selling Price    ارزش فروش نهایی
8    Unused Capacity    ظرفیت بلااستفاده
4    Un avoidable costs    مخارج غیر قابل اجتناب
       
9    Variation in an Instruction    تغییر پیمان
11    Vehicles    وسایل نقلیه
3    Value Add Tax    مالیات بر ارزش افزوده
8    Valuation of inventory    ارشگذاری موجودی
8    Variable overhead    سربار متغیر
8    Volume of production    حجم تولید
22    Volume rebates    تخفیفات ناشی از حجم
       
11    Wear and Tear    فرسودگی و خرابی
11    Working Condition    وضعیت قابل بهره برداری
8    Weighted average    میانگین موزون


viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:41 ق.ظ

Effectively spoken truly! !
buy viagra next day delivery uk order viagra online cheap how do i order viagra online where can you buy viagra without a prescription order viagra online where to buy viagra with prescription cheap online viagra uk cheap online pharmacy no prescription buy generic viagra online cheap buy viagra europe
Cialis online
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:49 ب.ظ

Tips clearly applied!.
where cheapest cialis buy cialis online nz the best choice cialis woman ou trouver cialis sur le net cialis cipla best buy acheter cialis meilleur pri buy cialis online cheapest cialis 05 generic cialis 20mg tablets how does cialis work
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:19 ب.ظ

Information effectively taken..
acquistare cialis internet cialis y deporte walgreens price for cialis generic cialis levitra purchasing cialis on the internet cialis pills price each cialis en mexico precio free generic cialis il cialis quanto costa cialis side effects dangers
Viagra lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:17 ق.ظ

Thank you, I value it.
get online prescription for viagra ordering viagra online viagra uk viagra at pharmacy purchase viagra online cheap sildenafil tablets generic viagra uk pharmacy buy viagra canada purchase viagra buy tadalafil online
Buy cialis
جمعه 17 فروردین 1397 06:08 ب.ظ

Appreciate it! Loads of advice!

cialis 5 mg effetti collateral cialis tadalafil online cialis generika cialis 05 import cialis viagra vs cialis acquisto online cialis tadalafil cipla cialis online viagra cialis levitra
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 01:46 ب.ظ

You stated this terrifically.
cialis without a doctor's prescription cialis 30 day trial coupon calis buy online cialis 5mg buy cialis online cheapest cialis mit grapefruitsaft acquisto online cialis il cialis quanto costa cialis daily new zealand cialis generico postepay
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 10:47 ب.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a
daily basis. It's always useful to read through articles
from other writers and practice something from their web sites.
What causes painful Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:58 ق.ظ
We stumbled over here from a different web address and thought I might check things
out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web
page again.
Can exercise increase your height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:33 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable experience on the topic
of unpredicted feelings.
Foot Problems
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:50 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for Foot Complaints
http://foleylqcjlwahbk.jimdo.com/2015/07/02/what-is-a-hammer-toe-treatment
جمعه 13 مرداد 1396 11:39 ب.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the
internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole
thing without having side-effects , people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
vandenacre162.jimdo.com
شنبه 7 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
Incredible story there. What happened after?
Good luck!
شهروند
چهارشنبه 30 آذر 1390 12:14 ق.ظ
تشکر فراوان. استفاده کردم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر