تبلیغات
حسابداری و حسابرسی - لغات حسابرسی

لغات حسابرسی

 

نوع مطلب :فرهنگ لغات حسابداری و حسابرسی ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

لغات حسابرسی

Accelerated cost Recovery system    سیسیتم شتابدار بازیابی بهای تمام شده
Accompanying Information    اطلاعات همراه
Accounting changes    تغییرات حسابداری
Accounting and review services    خدمات بررسی و حسابداری
Accrued expenses    هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
Accrued Liabilities    بدهیهای پرداخت و ثبت نشده
Additional paid in capital    صرف سهام
Additional tests of controls    ازمونهای اضافی کنترلها
Adverse opinion    نظر مردود
Aged trial balance    جدول سنی بدهکاران
Agreed upon procedures    روشهای مورد توافق
Analytical procedures    روشهای تحلیلی
Articles of incorporation    شرکتنامه
Assertions    ادعاها
Assessments    ارای صادره دادگاها
Attestation    اعتبار دهی
Audit trial    زنجیر عطف حسابرسی
Auditors Report    گزارش حسابرسان
Authorization    مجوز
    
   
Backlog    پس مانده
Balance sheet approach    رویکرد(نگرش) ترازنامه ای
Bearer Bonds    اوراق بهادار بی نام
Bill of Lading     بارنامه
Bill of materials    برگ درخواست مواد
Bonds    اوراق قرضه
Brokers Advice    اعلامیه کارگزاران
Bylaws    اساسنامه
   
   
Capital Expenditure    مخارج سرمایه ای
capital stock    سهام سرمایه
Certificate of Deposit    گواهینامه سپرده ثابت
Change fund    پول خرد
Check register    دفتر صدور چک
Claim    ادعا
Clerical Accuracy    صحت محاسبات ریاضی
Collection agency    موسسه خدماتی وصول مطالبات
Comfort letter    نامه پشتیبانی
Commitments    تعهدات
Compensating Balance    مانده جبرانی
Compilation Compile    تنظیم (صورتهای مالی)
Comprehensive Bases of Accounting    مبانی جامع حسابداری
Computer Assisted Audit Techniques     شیوه های حسابرسی به کمک کامپیوتر
Confirmation    تاییدیه بانک
Confirmation letter     تاییدیه بانک
Confirmation request    درخواست تاییدیه
Conservatism    اصل احتیاط
Consideration of internal control structure    ارزیابی ساختار سیستم کنترل داخلی
Consignment    کالای امانی
Contingencies    احتمالیها
Contingent Liability    بدهی
Contributions    کمکها
Control listing    لیست کنترل
control risk    احتمال خطر کنترل
Cost Accounting Standards Board    هیات استانداردهای حسابداری صنعتی
Cruising    دید زدن
Current yield    بازده جاری
Cutoff    انقطاع زمانی
Cutoff Statement    صورت حساب مقطعی
   
   
Date of Record    تاریخ شناسای سهامداران مشمول سود
Debenture Bonds    اورق قرضه
Debt Capital    بدهیهای بلند مدت
Departure    انحراف عدول
Detection risk    احتمال خطر عدم کشف
Direction of testing    سمت ازمونها
Disclaimer of opinion    عدم اظهار نظر
Disclosure checklist    چک لیست افشاء
Disclosure of replacement cost information    افشای اطلاعات بهای جایگزینی
Diversified company    شرکت با فعالیت نا متجانس
Dividend record book    راهنمای سود هرسهم
   
   
Earnings per share     سود هر سهم
Effectiveness    اثر بخشی
Efficiency    کارایی
Electronic point of sale system    سیستم استقرار پایانه در محل خرده فروش
Employee fraud     تقلب کارکنان
Engagement letter    موافقتنامه حسابرسی
engineering order    دستور تولید
Equity Capital    حقوق صاحبان سهام
Examination    رسیدگی
Exception    ایراد
Explanatory paragraph    بند توضیحی
Extraordinary items    اقلام غیر مترقبه
   
   
Factoring company    موسسه خدمات وصول مطالبات
Fairness    مطلوبیت (ارایه)
Financial Accounting standards board    هیات استانداردهای حسابداری مالی
Financial Audit    حسابرسی صورتهای مالی
Financial Forecasts    صورتهای مالی براوردی
Financial projections    پیش بینی های خاص مالی
firm    موسسه
Foot    امتحان جمع
Footing    جمع عمودی
Foreign operations    عملیات خارجی
Form writing machine    ماشین صدور صورتحساب
Fully Diluted Earnings per share    سود تقلیل یافته هر سهم
   
General Risk Contingencies    احتمالیهای مربوطه به مخاطرات عمومی
Generally Accepted Accounting principles    اصول پذیرفته شده حسابداری
Generally Accepted Auditing Standards    استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
   
Indenture Trust indenture    قرارداد انتشار اوراق قرضه
Independent Trustee    امین مستقل
Inherent Risk    احتمال خطر ذاتی
Intrim Audit work    حسابرسی ضمنی
introductory paragraph    بند مقدمه
Inventory Tag    برگ شمارش موجودی
Investigation    پی جویی
   
Job ticket / time ticket    برگ کارکرد
Journal Voucher    برگه سند حسابداری
   
Kiting    چک بازی
   
Lapping    کلاه به کلاه کردن
Last Day of Field work    اخرین روز اجرای عملیات
Lawyers Letter    درخواست تاییدیه وکیل حقوقی
Lessee    مستاجر (اجاره های بلند مدت)
Letter for underwriter    نامه برای ضامن اتشار
Letter of inquiry    درخواست تاییدیه وکیل
Liability Representation    تاییدیه بدهیها
Licenses     حق پروانه
Likely Errors in the Financial Statements    اشتباهات احتمالی در صورتهای مالی
Limited Assurance    اطمینان نسبی
Liquidation Value    ارزش تسویه
Litigation    دعاوی مطروحه
Lock box    صندوق پستی ویژه
Loss Contingencies    زیانهای احتمالی
Loss payable Endorsement    بیمه به نفع دیگران
Lower of cost or market    اقل بهای تمام شده یا بازار
   
Management Assertions    ادعاهای مدیریت
Management Fraud    تقلب مدیریت
Management Letter    نامه مدیریت
Management performance Audit    حسابرسی عملکرد مدیریت(حسابرسی عملکرد)
manager    مدیر (حسابرسی)
marketable Securities    اوراق بهادار قابل داد و ستد
material    با اهمیت
materiality    اهمیت
minutes book    صورت جلسات (هیات مدیره و مجامع عمومی)
misleading    گمراه کننده
modifying language    عبارت تعدیلی
   
Negative Assurance    اطمینان سلبی
Negative confirmation    تاییدیه منفی
Negative Opinion    نظر منفی
Negotiable Securities    اوراق بهدار قابل نقل و انتقال
Nonpublic company    شرکت سهامی خاص
   
Observation    نظارت
Operating method    روش عملیاتی(اجاره بلند مدت)
Operational Audit    حسابرسی عملیاتی
Opinion Paragraph    بند اظهار نظر
Overstatement    بیش از واقع نشان دادن
   
Pay master    متصدی پرداخت
Pending Litigation    دعاوی در شرف طرح
Periodic inventory system    سیستم ادواری موجودیها
perpetual inventory system    سیستم ثبت دایمی موجودیها
Petty cash    تنخوا گردان
Pledging of Receivables    گرو گذاری دریافتنیها
Positive confirmation    تاییدیه مثبت
Primary Earnings Per share     سود اولیه هر سهم
Principal Auditor    حسابرس اصلی
Projected Error    خطای تعمیم یافته
Promoter    بانی (شرکت)
Proof of cash    صورت مغایرات بانک چهار ستونی
Prospective financial statements    صورتهای مالی پیش بینی شده
Public company    شرکت سهامی عام
Purchase commitment    تعهدات خرید
   
Qualification    شرط
Qualified opinion    نظر مشروط
Qualifying Language    عبارت شرطی
Quality control standards    استاندارد های کنترل کیفیت
   
Rearrangement    تجدید ارایش
Reconcile    مغایرت گیری
Reconciliation    صورت مغایرات
Recource      حق رجوع
Redemption fund    وجوه باز خرید اوراق قرضه
Registered bonds    اوراق بهادار بانام
Registration statement    تقاضای پذیرش (در بورس اوراق بهدار)
Related party transaction    معامله اشخاص وابسته
Remittance Advice    نامه همراه چک
Replacement cost information    اطلاعات بهای جایگزینی
Report on internal control    گزارش سیستم کنترل داخلی
Reservation    ایراد
Revenue Expenditure    مخارج جاری
Review    بررسی (صورتهای مالی)
 Risk Assessment    براورد احتمال خطر
Random selection    انتخاب تصادفی
Ratio estimation    براورد نسبتی
Reclassification entries    اصلاحات طبقه بندی
Reconcile    مغایرت گیری
Record    رکورد (کامپیوتر)
Record laout    نقشه / طرح رکورد
Registration statements    تقاضای پذیرش
Related party transaction    معاملات اشخاص وابسته
Relative risk    احتمال خطر نسبی
Reliability    قابلیت اعتماد
Reportable conditions    شرایط قابل گزارش
Representative sample    نمونه معرف
Review of financial statements    بررسی صورتهای مالی
Risk of incorrect acceptance    احتمال خطر پذیرش نادرست
Risk of incorrect rejection    احتمال خطر رد کردن نادرست
Rule    حکم
   
sales commitment    تعهدات فروش
scanner    دستگاه تصویر خوان
Scope Limitation    محدودیت در دامنه رسیدگی
Scope Paragraph    بند دامنه رسیدگی
Screening Clients    انتخاب صاحب کار
Segment    قسمت
Shared Responsibility opinion    اظهار نظر مشترک
shipping order    دستور حمل کالا
Shopping center    مرکز (بزرگ) تجاری
Sinking fund    وجوه استهلاکی
Special report    گزارش ویژه
Specialist     کارشناس
Standard report    گزارش مقبول گزارش استاندارد
Statements on Standards for Accounting And Review Services     بیانه استاندارد های خدمات بررسی و حسابداری
Stock Certificate book    دفتر گواهینامه سهام
Stock option plan    طرح اختیار خرید سهام
stock purchase plan    طرح خرید سهام
Stock Registrar    کارگزار ثبت سهام
Stock Transfer Agent    کارگزارانتقال سهام
Stockholders ledger    دفتر ثبت سهام
Stores Requisition    حواله انبار
Subsiquent period    دوره پس از تاریخ تراز نامه
substantive Approach    رویکرد محتوایی
substantive tests    ازمونهای محتوا
Supplementary information    اطلاعات مکمل
systems Approach    رویکرد سیستمی
Sampling error    خطای نمونه گیری
Sampling risk    احتمال خطر نمونه گیری
Scienter    تعمد
Securities act of 1933    قانون اوراق بهدار سال 1933
Securities and exchange commission    کمیسیون اوراق بهادار و بورس
Securities and exchange act of 1934    قانون بورس اوراق بهدار سال 1934
Self checking number    اعداد خود ازما
Sequential access    دسترسی ترتیبی
Sequential sampling    نمونه گیری دنبالهای
Service auditors review     بررسی حسابرسان مرکز
Shopping for principles    انتخاب اصول حسابداری
Source language    برنامه های به زبان اولیه
Specialist     کارشناس
Standard deviation    انحراف استاندارد
Statements on auditing standards    بیانیه استانداردهای حسابرسی
Statutory law    قانون موضوعه
Stratification    طبقه بندی
Subsequent events    رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
Substantiating    اثبات
substantive tests    ازمون محتوا
Successor auditor    حسابرس جانشین
Sufficiency     کفایت
Summary Schedules    جدول خلاصه
Systems flowchart    نمودگر سیستم کنترل داخلی
systematic selection    انتخاب منظم
   
   
   
   
   
Test period    دوره مورد رسیدگی
Tests of controls     ازمون (رعایت روشهای )کنترها
Time keeping    ثبت اوقات کار
Time summaries    صورت خلاصه های کارکرد
time Ticket job Ticket    برگ کارکرد
trace      ردیابی
Trade Accounts payable    حسابهای پرداختنی تجاری - بستانکاران تجاری
trade Accounts Receivable    حسابهای دریافتنی تجاری - بدهکاران تجاری
Transaction cycle    چرخه معاملات
treasury Stock     سهام خزانه
trust Deeds     اسناد تولید
Trust indenture    قرارداد انتشار اوراق قرضه
Tagging and tracing    علامتگذاری و پیگیری فعالیتها
test    ازمون
Test deck    اطلاعات ازمایشی
Third party beneficiary    شخص ثالث ذینفع
Tick mark    نشانه تیک حسابرسی
Tolerable error    خطای قابل تحمل
Tolerable rate    ضریب قابل تحمل
   
unasserted Claims    دعاوی احتمالی
uncertainty     ابهام
unclaimed wages    حقوق دستمزد مطالبه نشده
understatement    کمتر از واقع نشان دادن
underwriter    ضامن انتشار (پذیره نویسی)
underwriting contract     قرارداد تضمین فروش اوراق بهدار
unqualified opinion    نظر مقبول گزارش مقبول
updating    بهنگام کردن
   
Variables Sampling    نمونه گیری براساس متغیر
vendor    فروشنده مواد و کالا
vendors statement    صورت حساب فروشندگان مواد و کالا
verify    بازبینی بازبینی و اثبات
vouch vouching    سندرسی
voucher    برگ سند
voucher register    معین بستانکاران
vouchers payable    برگه های پرداختنی
   
   
Waiver of compliance    حکم تعلیق رعایت (مفاد قرار داد)
window Dressing    حساب ارایی
work order    دستور کار
walk through test    ازمون شناخت سیستم
Working papers    کاربرگها
Working trial balance    کاربرگ نهایی
written narrative of the system    شرح نوشته سیستم کنترل داخلی
 

http://viabiovit.com/buying-viagra-online-safely.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:35 ق.ظ

Fantastic facts, Kudos!
buy viagra south africa buy viagra online from canada how do i buy viagra sildenafil generic price viagra cheap buy viagra to buy buying viagra without a prescription buy viagra overnight buying cheap viagra online viagra pfizer buy online
babecolate.com/cialis-20-mg-walmart.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:12 ب.ظ

Thank you! I value it.
cialis generique 5 mg cialis dose 30mg acheter cialis kamagra we recommend cialis best buy cialis 20 mg click here to buy cialis cialis italia gratis free cialis prix cialis once a da cialis dosage amounts
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:41 ق.ظ

Wonderful content, Thanks.
cialis prezzo al pubblico cialis super kamagra cialis flussig cialis pas cher paris buy original cialis generic cialis pill online cialis billig we recommend cialis info cialis super kamagra tadalafil tablets
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:17 ب.ظ

With thanks, A good amount of information.

viagra vs cialis click here to buy cialis order a sample of cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 5mg prix cialis cuantos mg hay cialis therapie cialis e hiv we like it safe cheap cialis cialis cuantos mg hay
Viagra or viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:03 ق.ظ

Wonderful posts. Cheers.
where to buy generic viagra buy viagra online without a prescription buy viagra sildenafil buy generic viagra online without prescription order viagra without rx online viagra pharmacy levitra buy viagra next day delivery uk buy price viagra i want to buy viagra buy viagra nz
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 10:03 ب.ظ

You said it adequately.!
pastillas cialis y alcoho weblink price cialis cialis daily dose generic achat cialis en itali price cialis best cialis para que sirve i recommend cialis generico cialis online cilas estudios de cialis genricos
Cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:09 ب.ظ

Thanks, A good amount of facts!

cialis e hiv cialis pills price each cialis patent expiration dose size of cialis where do you buy cialis cialis prices cialis sicuro in linea online prescriptions cialis cialis kaufen wo weblink price cialis
heroes armies cheats
سه شنبه 8 اسفند 1396 09:34 ب.ظ
نقاط فوق العاده به طور کامل، شما به سادگی یک خواننده جدید به دست آورد.
چه چیزی ممکن است شما را در مورد خودتان مطرح کنید که چند روز پیش ساخته بودید؟

هر کدوم
fishdom deep dive hack
چهارشنبه 27 دی 1396 10:10 ب.ظ
بی تردید بر این باورند که شما اعلام کردید. دلایل دلخواه خود را در ساده ترین شکل ممکن در شبکه مشاهده می کنید
چیزی که از آن آگاه باشد من به شما می گویم، من قطعا irked در حالی که
مردم در مورد نگرانی که آنها فقط نمی دانند فکر می کنند.
شما موفق به ضربه زدن به ناخن بالا و تعریف تمام چیز بدون
داشتن عوارض جانبی، مردم می توانند سیگنال بگیرند. احتمالا به عقب برگردد
بیشتر. با تشکر
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 05:39 ب.ظ
این پاراگراف ایده ای را ارائه می دهد که در حمایت از آن است
بازدید کنندگان جدید وبلاگ نویسی، که واقعا چگونه است
انجام وبلاگ نویسی و ساخت سایت.
Can better posture make you taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:57 ق.ظ
My brother suggested I would possibly like this web site. He was once totally right.
This publish truly made my day. You cann't believe
just how so much time I had spent for this info! Thanks!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:11 ب.ظ
Good site you have got here.. It's difficult to find high quality writing like yours nowadays.
I seriously appreciate people like you! Take care!!
Foot Issues
شنبه 14 مرداد 1396 09:02 ب.ظ
I am really enjoying the theme/design of your website.
Do you ever run into any web browser compatibility problems?

A few of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer
but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help
fix this problem?
eleonorbaillie.soup.io
جمعه 13 مرداد 1396 06:58 ب.ظ
Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was
wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade strategies with others,
be sure to shoot me an email if interested.
Courtney
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:39 ب.ظ
Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed
reading it, you're a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back
in the future. I want to encourage yourself to continue your great job,
have a nice weekend!
شنبه 30 مرداد 1389 05:21 ب.ظ
mamnon kheyli mofid bod
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر