تبلیغات
حسابداری و حسابرسی - ادامه كاربرد اكسس (Access) در حسابداری

ادامه كاربرد اكسس (Access) در حسابداری

 

نوع مطلب :اكسس ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

24- چگونه فرم و گرارش دفتر كل ایجاد كنیم؟

طبق ماده 4 ائین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر دفترل كل دفتری است كه كلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سر فصل  یا كد گذاری حسابها در صفحات مخصوص ان ثبت می شود به ترتیبی كه نتیجتا" تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه ار ان امكانپذیر باشد.
طبق ماده 13  كلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود.
طبق ماده 18 مودیانی كه از سیستم مكانیكی یا الكتریكی استفاده می نمایند. موظفند حداقل ماهی یك بار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مكانیكی یا الكتریكی را در دفتر روزنامه ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این ائین نامه به دفتر كل منتقل كنند و علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید ائین نامه یا دستورالعملهای كار ماشین و برنامه های ان را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.
 عنوان دفتر كل ؛ شماره ردیف ؛  تاریخ: روز  و ماه  ؛ شرح ؛ بدهكار  ریال و  بستانكار ریال و مانده و در نهایت جمع كل بدهكار و جمع بستانكار
برای رسیدن به این هدف و چون سیستم كامپیوتر ریز اسناد را دارد دفتر كل به شرح زیر تهیه می شود.

عنوان دفتر كل؛ نام حساب؛ شماره حساب (كد كل) شماره سند حسابداری ؛  تاریخ سند ؛ شرح ؛ مبلغ  بدهكار و مبلغ بستانكار و  مانده حساب در نهایت جمع بدهكار و جمع بستانكار  می باشد حالا برای طراحی چنین فرمی باید اول روی كواری Queriesكلیك كنید تا انتخاب شود سپس از كادر سمت راست Create query by using wizard انتخاب تا كادر Simple query wizard باز شود از قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادList Documents را انتخاب كنید و از جدول فهرست حسابها نام حسابها را انتخاب كنید   تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش فیلد شماره سند ؛ تاریخ سند ؛ نام حساب ؛ كد كل ؛ شرح سند ؛ مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار  را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید و در كادر بعدی یك نام مناسبQry Ledger اتنخاب كنید. سپس كلید Finish بزنید.

 برای تهیه فرم دفتر كل:

  از روی Qry Ledger اول فرم را انتخاب كنید و در كادر سمت راست روی گزینه Create form by using wizard دوبل كلیك یا روی گزینه Design كلیك كنید تا كادر Form wizard باز شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود. جدول اسنادQry  Ledger را انتخاب كنید . تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش كلیه موارد را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید. تا كادر انتخاب نمای فرم باز شود گزینه دلخواه خودتان را انتخاب كنید (Tabular) و كلید next را بزنید در كادر  بعدی نمای استاندارد را انتخاب كنید و سپس كلید next را بزنید  در كادر بعدی یك نام مناسبform Ledger اتنخاب كنید.سپس كلید Finish بزنید .
كلیه اسناد مربوطه نمایش داده می شود شما برای اینكه شكل فرم را تنظیم كنید اول به نمای Design طراحی رفته (از روی منوی view به ان دسترسی دارید) . برای طراحی دفتر روزنامه اول یك text box   را به قسمت Form header منتقل كنید و در روی ان نام دفتر كل در شود. و  برای اینكه عنوان های سند تكرار نشود انها هم به انجا منتقل كنید . كد كل  ؛ و  نام حساب  همراه  با text box مربوطه  را به Header  منتقل كنید .شمار سند  حسابداری ؛ تاریخ سند حسابداری  ؛ شر ح ؛ مبلغ بدهكار  مبلغ بستانكار به  ترتیب به قسمت form header ببرید ولی text box انها در قسمت Detail باقی بماند انها را تنظیم بكنید كه زیر هم قرار بگیرد.و برای اینكه دفتر كل باید مانده داشته باشد. یك برچسب (Label)داشته باشد از منوی نوار ابزار یك برچسب درك كنید و در كنار سمت چپ عنوان مبلغ بستانكار بگذارید. و  نام انرا به مانده حساب تغییر دهید.و یك text box از نوار ابزار درك كنید و در كنار سمت چپ مبلغ بستانكار بگذارید تا در ان بتوان محاسبات مانده حساب انجام داد.
و برای اینكه  اسناد در فرم جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت form footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید.سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه كل اسناد و جمع همه ی انها را یك جا  مشاهده می كنید  .  حالا انرا اجرا كنید فرم دفتر روزنامه  را مشاهده كنید .

برای گزارش دفتر كل به شرح زیر عمل كنید:

در َAccess 2003  از لیست objects روی گزینه Reports كلیك كنید تا انتخاب شود و از كادر سمت راست گزینه create report by using wizard را تنتخاب روی ان دوبل كلیك و یا از منوی بالای Design را انتخاب كنید . كادر Report باز می شود در قسمت Table / queries مثلث كوچك كلیك تا لیست مربوطه باز شود جدول اسنادQry Ledger را انتخاب كنید  تا اطلاعات مربوطه به قسمت پایین منتقل شود . بوسیله فلش نام حساب؛ شماره سند حسابداری ؛ تاریخ سند ؛ كد كل شرح سند مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار  را به قسمت Selected fields منتقل كنید و كلید next بزنید.در كادر جدید یك فیلد بعنوان سطر اول انتخاب كنید و كلید  next را  بزنید تا كادر بعدی باز شود مراحل ترتیب صعودی را تا چهار مرحله به دلخواه خوتان تنظیم كنید نمای گزارش را و همچنین حالت پرینت صفحه را مشخص كنید. و كلید next را بزنید. حالت درج مطالب را مشخص كنید. و كلید next را بزنید و در نهایت یك نام مناسب برای گزارش Rpt Ledger خود انتخاب كنید و كلید Finish را بزنید . گزارش اسناد شما اماده اجرا میباشد انرا اجرا كنید سیستم خود كار ایكن گزارش را ایجاد می كند روی ان كلیك كنید تا انتخاب شود سپس روی گزینه Designكلیك كنید تا به قسمت طراحی بروید قسمت طراحی شامل شش قسمت به شرح ذیل میباشد.
 Report Header
  Page Header
  Header
  Detail
Page Footer
Report Footer        
 یك Text box برای درج نام دفتر كل به قسمت Report Header  درك كنید و روی ان نام دفتر كل درج كنید؛ فیلد نام حساب؛ و  كد كل همرا با text box ان به قسمت Headerمنتقل كنید و شماره سند حسابداری  و  تاریخ سند حسابداری   ؛ كد كل ؛ شرح سند ؛: مبلغ بدهكار  و مبلغ بستانكار به قسمت Header درك كنید ولی Text Box در قسمت Detail باقی بماند. و سپس روی منوی View كلیك كنید تا برنامه اجرا شود . شما گزارش را بصورت سند حسابداری مشاهد می كنید.و  برای اینكه اسناد شما از خط كشی برخوردار باشد از منوی Line / Border width خطوط مورد نیاز را انتخاب كنید . عنوان ها را از منوی Special Effect flat تنظیم كنید تا گزارش دفتركل  مورد دلخواه شما ارایه شود .
و برای اینكه دفتر كل باید مانده داشته باشد. یك برچسب (Label)داشته باشد از منوی نوار ابزار  یك برچسب درك كنید و در كنار سمت چپ عنوان مبلغ بستانكار بگذارید. و نام انرا به مانده حساب تغییر دهید.و یك text box از نوار ابزار درك كنید و در كنار سمت چپ مبلغ بستانكار بگذارید تا در ان بتوان محاسبات مانده حساب انجام داد.روی text box مانده  راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید  تا انتخاب شود سپس انرا به  این  فرمول [مبلغ بستانكار] -[مبلغ بدهكار] = تبدیل كنید. و  برای اینكه جمع مانده دفتر كل بصورت تجمیع نشان داده شود از گزینه Running sum گزینه Over Group را انتخاب كنید .
و  برای اینكه  اسناد در فرم گزارش دفتر كل جمع داشته باشیم دو text box را به قسمت Report footer از كادر نوار ابزار درك كنید و سپس روی هر كدام راست كلیك كنید تا كادر مربوطه باز شود روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .
منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بستانكار را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بستانكار]) sum = تبدیل كنید. و برای Text box مبلغ بدهكار روی ان راست كلیك كنید. تا كادر مربوطه باز شود. روی گزینه properties كلیك كنید تا كادر Text box باز شود .منوی Data  باز كنید روبروی Control  Source كلیك كنید مبلغ بدهكار  را انتخاب كنید تا انتخاب شود سپس انرا به این فرمول([مبلغ بدهكار]) sum = تبدیل كنید. سپس اجرا كنید متوجه می شوید كه جمع كل اسناد در دفتر كل   مشاهده می شود.

 لازم  به  یاد اوری است در حال حاضر دفاتر دستی روزنامه  و كل بصورت هر ما یك سند درج می شود كه براساس مانده  ترازكل ماهیانه ثبت می شود. و در دفتر روزنامه و دفتر كل شرح اسناد هم از فهرست حسابهای كل استفاده می شود نه از شرح اسناد حسابداری.

25-چگونه از روی تراز ازمایشی دفتر كل صورنهای مالی تهیه كنیم؟

جواب) بعد از تهیه تراز ازمایشی دفتر كل یك سری تعدیلات  باید انجام شود. تا تراز بعد از  تعد یلات بدست اید و برای اینكه تعدادی از حسابها با ماهیت ان مغایرت دارد از جمله : هزینه انتقالی به دوره  اتی ؛ تفكیك حصه جاری و بلند مدت ؛ تهاتر حسابها ؛ حسابهای كه بعنوان مثال ماهیت بدهكار دارد در تراز كل  بستانكار شده و  برعكس؛ پیش پرداخت سرمایه ای ؛ علی الحساب سرمایه ای ؛تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریهای ؛  موجودی كه ماهیت سرمایه ای دارد ... ؛ كه در این مورد اصول حسابداری تعدیلات طبقه بندی پیشنهاد می كند تا تراز نهای كه صورتهای مالی  براساس ان به سود و زیان   و تراز نامه قابل تفكیك باشد به دست اید.

26- چگونه در  اكسس (Access)  تاریخ میلادی را  به هجری شمسی تبدیل كنیم ؟

  جواب ) برای اینكه هنگام تهیه فرم یا گزارش تاریخ روز هم روی ان درج شود ما باید هنگام تهیه فرم یا گزارش به نمای view  یا Design   برای طراحی رفته و از منوی نوار ابزار 'گزینه text box  را درك كنید درقسمت Form Header , Report Header  قرار دهید و روی ان راست كلیك كرده تا لیست مربوطه باز شود . گزینه Properties را كلیك كنید تا كادر Text box باز شود برگه Format   را انتخاب كنید . روبروی Format  از مثلث كوچك  Short Date  را انتخاب كنید . سپس به  Text box مربوطه رفته و فرمول 226899-()now= درج كنید سپس انرا Save كنید و اجرا نماید تاریخ میلادی تبدیل به هجری شمسی می شود . 

27-برای تهیه چرخه عملیات كالا در اكسس (Access)به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟

جواب ) همانطور كه در سوال14 فرم اصلی main form  به ان اشاره شد برای حسابهای موجودی مواد و كالا یك كلید ی بنام(Command Button)  تعریف شده است باید اطلاعات زیر  برای ان تعریف كنیم تا به سیستم موجودی مواد و  كالا دست رسی داشته باشیم.           
1- تنظیمات
2- اداره دریافت:
         2-1- كدینگ محل نگهداری موقت كالا.
         2-2- رسید موقت .
         2-3- حواله خروج كالا.
         2-4- حواله نمونه ازمایشگاه.
         2-5- پاسخ واحد بازرسی.
         2-6- گزارشات اداره دریافت كالا:
              2-6-1- گزارش عماكرد فروشندگان.
              2-6-2- گزارش گردش كالا.
              2-6-3- گزارش موجودی.
              2-6-4- گزارش رسید موقت .
              2-6-5- گزارش حواله خروج .
              2-6-6- گزارش حواله بازرسی.
3- سیستم انبار.
       3-1 - كدینگ اطلاعات.
      3-2- موجودی اول دوره.
      3-3- رسید انبار .
      3-4- صادره انبار (حواله انبار)
      3-5- درخواست كالا.
      3-6- تایید درخواست كالا.
      3-7- انبار گردانی:
             3-7-1- تنظیمات انبارگردانی.
             3-7-2- ورود اطلاعات شمارش كالا براساس لیست شمارش یا تك شمارش
             3-7-3- تعدیلات انبار گردانی
            3-7-4- گزارش صورت مغایرت.
            3-7-5- گزارش لیست موجودی نهایی .

4-پشتیبانی:
       4-1- تهیه پشتیبانی.
       4-2- تحقیق و بروزرسانی
5- انبارداری.
  5-1- طبقه بندی موجودی كالا.
 
6-درخواست خرید:
   6-1- اطلاعات درخواست خرید .
   6-2- تایید مقدار درخواست خرید
7-حسابداری انبار.
8-گزارشات :
     8-1- گزارش كدینگ كالا برای طبقه بندی .
     8-2- گزارش نقطه سفارش.
     8-3-گزارش رسید موجودی.
     8-4-گزارش حواله انبار.
     8-5- گزارش گردش موجودی كالا.
     8-6-گزارش كاردكس موجودی كالا.
     8-7- گزارش موجودی كالا.
     8-8- گزارش اقلام راكد.
     8-9-گزارش خرید فصلی.
     8-10- گزارش در خواست كالا.
     8-11- گزارش در خواست خرید .
     8-12- گزارش مقایسه برنامه ریزی تولید با موجودی صادره از انبارها.
     8-13- گزارش موجودی كالای ساخته شده .
     8-14- گزارش در جریان ساخت.
     8-15- گزارش كنترل موجودی مواد اولیه .
     8-16-گزارش موجودی پای  كار.
     8-17- گزارش كاردكس حسابداری
     8-18- گزارش لیست قیمت گزاری شده
     8-19- گزارش كالای امانی .
     8-20- گزارش موجودی ارسالی به شعب و  نمایندگی .
    و غیره

9-برنامه ریزی  تولید :
    9-1- برنامه ریزی تولید تعدادی.
    9-2- برنامه ریزی  تولید  ریالی .
   9-3- بودجه بندی خرید  ؛ فروش كالا

28- برای تهیه لیست حقوق و مزایای در اكسس (Access) از چه اطلاعاتی استفاده بكنیم؟

جواب) همانطور كه در سوال 14 فرم اصلی main form  به ان اشاره شد برای حسابهای حقوق و دستمزد  یك كلید ی بنام (Command Button)  تعریف شده است باید اطلاعات زیر  برای ان تعریف كنیم تا به سیستم حقوق و دستمزد  دسترسی داشته باشیم.
نام شركت
سال مالی
ماه
ردیف
كد پرسنلی
نام
نام خانوادگی
نوع استخدام
شغل
كاركرد عادی
غیبت
اضافه كاری
اضافه كاری مدیران
حق ماموریت
حقوق پایه
حق جذب
حق مسكن
حق خواربار
حق اولاد
تفاوت تطبیق
فوق العاده  كارایی
فوق العاده  شغل
حق سنوات
 حقوق مدیران
حق جذب مدیران
پاداش ایاب و  ذهاب
فوق العاده خلاقیت
حق سرپرستی
اضافه كاری
 اضافه كاری مدیران
حق ماموریت
كارانه
حق تغذیه
فوق العاده
سایر مزایای مدیران
سایر مزایا
بدهی ماه جاری
بن كارگری
تلفن همراه
حق فنی
حق نهاری
بیمه سهم كارمند
بیمه سهم كارگر
مالیات
مساعده
حق اشتراك
كسور متفرقه
كسور ناهاری
خواربار
بیمه ایران
بیمه بازنشستگی
جمع اقساط وام
خدمات اینترنیت
خدمات درمانی
بدهی كاركنان
بدهی ماه قبل
بیمه كارفرما
بیمه بیكاری
بیمه بازنشستگی
 بیمه خدمات درمانی
 بیمه ایران
وام اضطراری
وام ضروری
وام مسكن
وام موتورسیكلیت
وام خودرو
وام حج  تمتع
وام ضروری 2
وام مسكن وجوه اداره شده
وام خرید موبایل و كامپیوتر
معافیت مسكن
مشمول بیمه
مشمول مالیات
جمع حقوق و مزایا
خالص پرداختی

29- برای تهیه حكم كارگزینی پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟
جواب) حكم كارگزینی یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
 نام شركت
خانم
اقای
نام:
نام خانوادگی:
شماره پرسنلی:
نام پدر:
وضعیت  تاهل:
تاریخ  تولد:
محل تولد :
تعداد فرزند:
مدرك تحصیلی:
وضعیت نظام وظیفه:
رشته: تاریخ استخدام:
پست سازمانی:
محل سازمانی:
محل خدمت:
نوع حكم:
شرح حكم:
حقوق و مزایا:
     الف- پایه حقوق
     ب - فوق العاده كارایی
     پ- فوق العاده خلاقیت
     ت - فوق العاده جذب
     ث - فوق العاده پست سازمانی
     ج- فوق العاده شغل
     چ -تفاوت تطبیق
     ح- سنوات
     خ - حق عائله مندی
     د- حق مسكن
     ذ- بن كارگری
     و غیره
جمع
توضیحات
تاریخ اجرای حكم:
تاریخ صدور حكم:
نام و  نام خانوادگی مقام مسئول:
عنوان پست ثابت سازمانی:
شماره حكم:
نسخه اول  :
نسخه دوم :
نسخه سوم:

30- برای تهیه فرم ارزشیابی و تعیین حقوق و مزایا پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟
جواب) فرم ارزشیابی و  تعیین حقوق و مزایا  یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
نام:
نام خانوادگی:
مدرك تحصیلی:
رشته:
تاریخ اخذ :
وضعیت  نظام  وظیفه:
وضعیت  تاهل:
تعداد فرزند:
سوابق شغلی:
     عنوان شغل
     نام موسسه
     از  تاریخ  تا
    مدرك
    ماه
   سال
    جمع
پیشنهادات معاونت مربوطه:
پست سازمانی:
درصد كارایی:
درصد حق جذب:
توضیحات:
       جمع حقوق ؛ كارایی و جذب:
امتیازات شاغل
امتیاز شغل
جمع
حق مسئولیت
جمع
امتیاز كارایی
جمع
ضریب حقوقی:
عدد  ثابت:
حقوق پایه:
حق جذب:
حق اولاد:
حق مسكن :
بن خواربار:
فوق العاده تطبیق:
فوق العاده شغل:
سنوات :
جمع حقوق و مزایا :
تهیه كننده:
                 تاریخ
                امضاء
تایید كننده:
                 تاریخ
                امضاء
تصویب كننده:
                 تاریخ
                امضاء

31- برای تهیه لیست پرداخت حقوق و مزایا پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟
جواب) لیست پرداخت حقوق و مزایا  یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
لیست پرداخت حقوق
سال مالی
ماه
تاریخ    گزارش
ردیف
كد  پرسنلی
نام
نام خانوادگی
شماره حساب بانكی
نوع حساب
خالص پرداختی
مبلغ  به حروف
جمع خالص پرداختی

32-برای تهیه حكم ماموریت داخلی پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) حكم ماموریت داخلی یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
شماره
تاریخ
الف)
       نام
       نام خانوادگی
      محل ماموریت
      از  تاریخ
      تا  تاریخ
     به  مدت
    وسیله مسافرت:
            هواپیما
            قطار
           اتوبوس
           شركتی
           شخصی
به منظور :
تاریخ  درخواست:
امضاء:
ب)
با ماموریت موافقت  می شود
با ماموریت موافقت  نمی شود
نام
نام خانوادگی
سمت
تاریخ
امضاء
ج)
گزارش ماموریت
توضیحات
سایر موارد :
هزینه اقامت شخصی
میهمان
سایر 
توضیحات
تاریخ
امضاء
د)
امور اداری:
تاریخ
امضاء
ه)
امور اداری / امور مالی و بودجه:
معاون پشتیبانی
توضیحات

33-برای تهیه لیست مالیات پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) لیست مالیات یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه  برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
سال مالی
ماه
ردیف
نام
نام خانوادگی
كد  پرسنلی
درامد مشمول مالیات
      مستمر
     غیر مستمر
     جمع ماه
     جمع سال
مالیات سال تا بحال
 مالیات مكسوره قبلی
مالیات ماه جاری
جمع افراد شاغل:
تعداد
نفر
جمع كل

34-برای تهیه لیست بیمه پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) لیست بیمه یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
لیست بیمه:
شعبه:
شماره  كارگاه :
سال مالی
ماه
ردیف
نام
نام خانوادگی
نام  پدر
شماره شناسنامه
كد  پرسنلی
شغل
شماره بیمه
كد ملی
جنسیت
مركز  بازنشستگی
تاریخ  استخدام
تاریخ  پایان خدمت
كاركرد
غیر ایرانی
مزد ماهانه
مزد روزانه
ماخذ  بیمه
بیمه
كل حقوق و مزایا
مزایای مشمول
سایر كسور
خالص پرداختی
محل امضاء
محل مهر و امضاء كارفرما
جمع كل مزد ؛ ماخذ  بیمه؛ كل حقوق و مزایا و سایر كسور
جمع كل مزد روزانه ؛ بیمه ؛ مزایای مشمول و خالص پرداختی
بیمه سهم كارمند
بیمه سهم كارفرما
 بیمه بیكاری
جمع كل بیمه
تعداد افراد
     زن
    مرد
 35 -برای تهیه فرم حضور و غیاب پرسنلی در اكسس(Access) از چه اطلاعاتی استفاده كنیم؟

جواب) فرم حضور و غیاب یكی از فرمهای مورد استفاده در سیستم حقوق و دستمزد می باشد كه برای طراحی ان به اطلاعات زیر نیاز داریم.
نام شركت
سال مالی
ماه
كد  پرسنلی
نام
نام خانوادگی
روز
تاریخ
ورود  اول
خروج  اول
ورود  دوم
خروج  دوم
ورود سوم
خروج سوم
كاركرد لازم
حضور كاری
كاركرد ساعتی
كاركرد خالص روزانه
اضافه كاری مجاز
اضافه كاری غیر مجاز
غیبت مجاز
غیبت غیر مجاز ساعتی
غیبت غیر مجاز روزانه
ماموریت ساعتی
ماموریت روزانه
ماموریت شبانه روزی
مرخصی استعلاجی ساعتی
مرخصی استعلاجی روزانه
مرخصی استحقاقی ساعتی
مرخصی استحقاقی روزانه
مرخصی بدون حقوق ساعتی
مرخصی بدون حقوق روزانه
توضیحات
جمع
از قسمت كاركرد لازم تا قسمت توضیحات احتیاج به جمع دارد .  تا در محاسبه لیست حقوق و دستمزد  ؛ محاسبه مرخصی و  بیمه و غیره از انها استفاده كرد .

36-برای تهیه چرخه حسابهای انتظامی در اكسس (Access)به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟

جواب ) همانطور كه در سوال14 فرم اصلی main form  به ان اشاره شد برای حسابهای انتظامی یك كلید ی بنام(Command Button)  تعریف شده است باید اطلاعات زیر  برای ان تعریف كنیم تا به سیستم حسابهای انتظامی  دست رسی داشته باشیم.
شركت
طرح
قرارداد
تاریخ صدور
تاریخ سررسید
تاریخ اخرین تغییر
نوع ضمانتنامه
      پیش پرداخت
      كسور وجه اضمان
      حسن اجرای تعهدات
      شركت در مناقصه/ مزایده
وضعیت ضمانتنامه
             دریافت
             تمدید
             تقلیل و تمدید
             تقلیل
             افزایش
             ضبط
             ابطال     
شماره نامه وارده
تاریخ نامه وارده
شماره نامه ارسالی
تاریخ نامه ارسالی
شماره پرونده
شماره ضمانتنامه
تاریخ ضمانتنامه
سوابق ضمانتنامه
مبلغ ضمانتنامه
          بدهكار
          بستانكار
بانك
اخرین وضعیت
      در حال پیگیری
      انجام شد
توضیحات
وغیره
باتوجه به انتخاب نوع ضمانتنامه و وضعیت ضمانتنامه می توان گزارش ضمانتنامه به ترتیب شماره ضمانتنامه ؛ بترتیب شركت ؛ بترتیب طرح ؛ بترتیب تاریخ تغییر ؛ نترتیب نوع ضمانتنامه ؛ بترتیب وضعیت و بترتیب تاریخ سررسید تهیه كرد.


How do you stretch your Achilles?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:08 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker
who had been conducting a little research on this. And he actually bought me
dinner simply because I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to talk about this
topic here on your web site.
darlenaHonts.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 12:31 ق.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Cheers
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:41 ق.ظ
Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for supplying these details.
dadzan
چهارشنبه 26 فروردین 1394 11:51 ق.ظ
سلام مهندس روزت بخیر یكی از دوستان دوتامشكل تواكسل داره اگه میتونید كمكش كنید(حل مشكل خطای ruutime error6025درهنگام ذخیره سازی فایل ونمایش ناقص حروف نمادهادرamibroker)
dadzan
چهارشنبه 26 فروردین 1394 10:58 ق.ظ
خسته نباشی پیرمرد امروز استفاده بردیم ازاطلاعات خوبی كه دراختیار گذاشته بودی.
جمعه 30 اردیبهشت 1390 10:45 ق.ظ
باتشکر از شما مطلب جالبی بود
کرامت
جمعه 20 اسفند 1389 01:56 ب.ظ
با درود وسلام

صمیمانه از زحمتی که متقبل شده اید سپاسگزارم
در صورت امکان ساخت یک نرم افزار حقوق و دستمزد یا نمونه کوچک برای تکمیل و یاد گیری
ارائه فرمائید
برایتان خیر و برکت مسئلت دارم
نعمت‌اللهی
یکشنبه 7 آذر 1389 10:08 ق.ظ
سلام

مخلص و شاگرد شما هستیم.

ممنون از اظهار لطف‌تان به این حقیر
///
یکشنبه 2 آبان 1389 12:59 ب.ظ
سلام ممنون بابت زحمتت
ولی خیلی خیلی گنگ تشریح کردین از عکسم باید استفاده میکردی
موفق باشی
مهدی
دوشنبه 19 مهر 1389 04:07 ب.ظ
با سلام.
واقعا مطالب بدرد بخوری بود. بسیار خوب بود.
دست شما درد نکند استفاده کردم.
با سپاس.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر